Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
Rent vatten

Reducering av mikroplaster- rening hos ett industritvätteri

Syftet med projektet var att generera kunskap om effekter av att sätta in extra uppströms åtgärder mot mikroplastutsläpp hos ett industritvätteri. En del i projektet var också att bidra till ökad kunskap avseende mängder och storlekar av mikroplaster som släpps ut. Två fullskaleförsök genomfördes hos Textilias anläggning i Rimbo under okt-dec 2022.

Bakgrund
Tvätt av textil innehållande syntetiska fibrer är en av de större källorna till mikroplaster i våra vatten. Naturvårdverket har utsett tvätt textil som en sådan källa där åtgärder behöver vidtas. Uppströms rening nämns från olika håll som en åtgärd för att minska utsläpp av mikroplaster nära källan. Naturvårdsverket konstaterar bland annat att ”Ett effektivt uppströmsarbete behöver bedrivas i ett samarbete på lokal nivå.”.

Detta projekt har genomfört fullskaleförsök hos ett industritvätteri och utvärderat vilken effekt uppströms rening har med avseende på reducering av mikroplaster. Projektet har utvärderat utvärderat om Vatten- och Avloppsverket (VA-verket) lättare kan avskilja ytterligare mikroplastfraktioner, undersökt positiva effekter med avseende på andra parametrar (t ex BoD) samt även utvärderat reducering av mikroplaster i slammet.

Resultaten från projektet är ett bidrag till Naturvårdsverkets underlag för kommande arbete för att minska utsläpp av mikroplast till vatten. Även Upphandlingsmyndigheten har följt projektet för att få inspel till eventuella kommande krav vid offentlig upphandling.

Genomförande
Försöken genomfördes hos Textilias anläggning i Rimbo där tvätteriet (producerar ca 40 ton ren textil per dag) är anslutet till ett relativt litet VA-verk vilket innebar större möjligheter att mäta och utvärdera effekterna av olika insatser.

Även ett koncept som innebär att ett industritvätteri till stor del kan att producera sitt eget processvatten fanns med i projektet. Men då konceptet inte ännu finns i Norden ingick ett studiebesök till Belgien där systemet är operativt.

Provtagning genomfördes innan och efter rening på avloppsvattnet samt på slammet från VA-verket.

Övrigt 
Referensgruppen bestod av representanter för: 
Sveriges Tvätteriförbund, Stockholm Vatten och Avfall samt Länsstyrelsen Västra Götaland.
Upphandlingsmyndigheten följer projektet. 

Slutrapport (eng) med svensk sammanfattning

Sammanfattning

Projektnamn

Reducering av mikroplaster hos tvätteri

Status

Avslutat

RISE roll i projektet

Projektledare

Projektstart

Varaktighet

11 månader

Total budget

1 888 000 SEK

Partner

Textilia Tvätt- och Textilservice, Aalborg Universitet, Christeyns, Ramson, Nordic Water Products, Nitoves, Norrtälje Vatten och Avlopp

Finansiärer

Naturvårdsverket

Projektmedlemmar

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

14.Hav och marina resurser
Anne-Charlotte Hanning

Kontaktperson

Anne-Charlotte Hanning

Projektledare

+46 76 147 63 05

Läs mer om Anne-Charlotte

Kontakta Anne-Charlotte
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Carina Berglund

Kontaktperson

Carina Berglund

Forskare

+46 10 228 48 08

Läs mer om Carina

Kontakta Carina
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.