Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
Uddevalla NEMO

NEMO - Nollemissionsområde med hamn och industri

Inom NEMO, en förstudie inom Energimyndighetens forskningsprogram SamspEL, har ett nollemissionskoncept utvecklats med olika tekniska lösningar för lokal produktion och lagring av el med hjälp av solceller, vindkraft, batterier och vätgas inom ett framtida hamn- och industriområde i Uddevalla.

Bakgrund 

I en värld som står inför en klimatkris har många offentliga aktörer i Sverige tagit viktiga steg till förändring genom ambitiösa mål om fossiloberoende och omställning till förnybar energianvändning. En av dessa är Uddevalla kommun, som har som mål att vara fri från fossil energianvändning 2030.

I Uddevalla pågår planeringen för ett hamnområde och ett nytt intilliggande industriområde, som kommer börja ta form år 2024. Nya industrier kommer att etablera sig i området, vilket förväntas leda till ett ökat energibehov samt ökade transportmängder som i sin tur innebär en utmaning för de uppsatta miljömålen i kommunen. Samtidigt erbjuder nyetableringen en unik möjlighet att testa nya vägar för att skapa en hamn- och industriverksamhet utan utsläpp av koldioxid. Denna möjlighet har Uddevalla kommun tagit vara på, och i samarbete med RISE som forskningspartner och Uddevalla Energi som nätägare initierat utvecklingen av ett nollemissionskoncept för det nya industriområdet med tillhörande hamn och transportkorridor. Uddevalla kommun verkar också för en utveckling mot vätgas som drivmedel i transportsektorn.  

Projektets syfte och setup

Syftet med projektet har varit att visa hur energikrävande verksamhet kan drivas utan emissioner genom produktion av förnybar el och värme och lokal lagring av överskottsenergi. Målet har varit att ta fram ett nollemissionskoncept för ett planerat industriområde med tillhörande hamn och transportkorridor i Uddevalla, som kan fungera som förebild i omställningen av energisystemet. Nollemissionskonceptet kommer att användas i ett nästa steg för att genomföra framtagna förslag på åtgärder och insatser.

RISE har stått för projektledningen samt tagit fram modeller för energisystemet, genomfört beräkningar och simuleringar. Uddevalla kommun har varit biträdande i projektledningen samt bistått med information om exempelvis gällande detaljplan och andra lokala förutsättningar. Uddevalla Energi har bidragit med kännedom om energiförsörjningen i kommunen samt planerad energiförsörjning för det nya området. Också Uddevalla hamnterminal har haft en nyckelroll i projektet, även om de inte varit en formell partner, och bidragit med information om verksamheten i hamnen och vilka arbetsmaskiner som används.

Nollemissionskonceptet

Olika lösningar för områdets tillförsel av energi till el, uppvärmning, fordon och spannmålstorkning har undersökts. Även den praktiska genomförbarheten och möjliga affärsmodeller för det nya energisystemet har beaktats.

Projektresultaten visar att det finns flera tekniska och praktiska barriärer för att faktiskt uppnå ett verkligt nollemissionsområde. Flera av de teknologier som hade krävts för att göra hamnområdet helt utsläppsfritt är idag inte tillgängliga. Det har dock framkommit lösningar som är genomförbara idag, både tekniskt och ekonomiskt. Dessa skulle medföra en märkbar förbättring för hamnområdets klimatavtryck samt även vara grundläggande för att på sikt göra hamnområdet helt emissionsfritt.

Den lösning som visar sig ge störst klimatnytta i förhållande till dess genomförbarhet är att utrusta de lokaler och byggnader som ska uppföras i hamnområdet med solpaneler på taken samt att dessa byggnader ska byggas på ett vis som tar hänsyn till detta redan från början. Exempelvis görs detta genom att taken placeras i det väderstreck och de lutningar som är mest gynnsamma för solpanelerna.

Projektets avslutades i februari  2022 och slutrapporten finns tillgänglig för nedladdning nedan. 

Slutrapport NEMO

Sammanfattning

Projektnamn

Nollemissionskoncept - hamn & industri

Status

Avslutat

Region

Västra Götalandsregionen

RISE roll i projektet

Projektledare

Projektstart

Varaktighet

1 år och 3 månader

Total budget

1 043 000 SEK

Partner

Uddevalla kommun, Uddevalla Energi

Finansiärer

Energimyndigheten

Projektmedlemmar

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

7.Hållbar energi för alla
11.Hållbara städer och samhällen

Kontaktperson

Ellinor Forsström

Projektledare

+46 10 516 55 91

Läs mer om Ellinor

Kontakta Ellinor
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.