Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
Foto på Egg tempera on Canvas av Anu Tuominen

Nationell samverkan innovationsplattformar för hållbara attraktiva städer

Klimatförändringar, digitalisering, socialt utanförskap och en åldrande befolkning. Svenska kommuner står inför många utmaningar som pekar på vikten av innovations- och omställningsförmåga. Just detta är fokus i det RISE-ledda projektet Nationell samverkan mellan innovationsplattformar för hållbara attraktiva städer, där Lund, Göteborg, Borås, Stockholm, Umeå och Kiruna går i bräschen för att öka omställningstakten i Sverige.

NATSAM är ett samverkansprojekt mellan de sex innovationsplattformarna som finns i Lund, Göteborg, Borås, Stockholm, Umeå och Kiruna med det övergripande syftet att stärka svenska kommuners innovations- och omställningskapacitet.

– Det är tydligare än någonsin att samhällets innovations- och omställningskapacitet är avgörande för vår framtid, säger Charlie Gullström, projektledare och senior forskare på RISE. För att öka omställningstakten och stärka städernas innovationsekosystem måste vi undanröja komplexa systemhinder som städerna identifierat och ta fram nya lösningar i nära dialog med aktörer på lokal, regional och nationell nivå. Det här är ett missions- och designdrivet sätt att arbeta, som kan leda fram till policyutveckling och andra verktyg. 

Projektet utgör fas 3 i Vinnovas satsning på innovationsplattformar för hållbara attraktiva städer och har fokus på att:

  • Utveckla nya sätt att leda och organisera innovation i kommunal verksamhet 
  • Förstärka den lokala nivåns inflytande på det regionala och nationella innovationsekosystemet
  • Bidra till metod- och policyutveckling för att undanröja systemhinder på såväl lokal som regional och nationell nivå
  • Initiera ett tvärvetenskapligt forskningsfält inom området ledning och organisering av innovation och omställning i kommunala organisationer, i nära samverkan med behovsägare och forskare

NATSAM lägger grunden till en öppen nationell lärplattform för fördjupat lärande och stärkt innovationsförmåga och omställningskapacitet i Sveriges kommuner för att uppnå Agenda 2030. Visionen är att projektet på sikt kan utvecklas till en svensk motsvarighet av OECD’s verksamhet OPSI – Observatory of Public Sector Innovation.

Stärker arbetet för omställning och innovation 

NATSAM arbetar på olika sätt för att stärka kommunernas innovations- och omställningsarbete. Här är några av de viktigaste delarna i projektet:

Projektet fokuserar på att undanröja komplexa systemhinder som kan stå i vägen för kommunernas omställnings- och innovationsarbete och som ligger utanför den kommunala rådigheten. Det kan till exempel handla om frågor rörande policy och lagstiftning som försvårar problemlösning lokalt. Projektets ”Dialogverkstad för omställning” samverkar med strategiska samverkansaktörer på både regional och nationell nivå för att hitta lösningar, till exempel genom att arbeta med policyutveckling.

Projektet har också en central följeforskningsfunktion för att samla den kunskap som utvecklas i kommunerna. Ett viktigt mål är att sprida och göra kunskapen lättillgänglig på nationell nivå, så att resan kan bli mer friktionsfri för fler städer som vill accelerera sitt innovations- och omställningsarbete. Följeforskningen fokuserar också på ett antal specifika frågor, bland annat hur kommunerna integrerar jämställdhet och jämlikhet i innovationsarbetet.

Projektets fokus vidgas i fas 3 från hållbar stadsutveckling till innovations- och omställningsförmåga för hållbar samhällsutveckling. Genomförandet bygger vidare på det lärandebaserade arbetssättet i fas 2, men förstärks dels utifrån de medverkande kommunernas specifika behov, dels för att svara mot behovet av förnyelse i det i det svenska innovationssystemet för städer.

Projektet leds av RISE i nära samarbete med de sex projektledarna för Innovationsplattformarna för hållbara och attraktiva städer, och med en strategisk förankringsgrupp med en representant från respektive innovationsplattforms ledning, från Vinnova och RISE. Ett resursteam med expertkompetenser inom RISE har satts samman och projektet samverkar även med aktörer från såväl kommunal, regional som nationell nivå för att ta fram, förankra och sprida lösningar.Sammanfattning

Projektnamn

NATSAM

Status

Pågående

RISE roll i projektet

Projektledare och forskningspart

Projektstart

Varaktighet

4 år

Total budget

8,3 miljoner

Partner

Projektet sker i samarbete med innovationsplattformarna i Lund, Göteborg, Borås, Stockholm, Umeå och Kiruna

Projektmedlemmar

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

1.Ingen fattigdom
3.Hälsa och välbefinnande
4.God utbildning för alla
5.Jämställdhet
11.Hållbara städer och samhällen
13.Bekämpa klimatförändringarna
16.Fredliga och inkluderande samhällen
Charlie Gullström

Kontaktperson

Charlie Gullström

Senior Forskare

+46 10 516 54 24
charlie.gullstrom@ri.se

Läs mer om Charlie