Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
Lignin på väg
Foto: LignoCity

Lignin For Future

Lignin For Future möjliggör en investering av en tork för lignin och annan biomassa i testanläggningen LignoCity. Anläggningen kommer öka möjligheterna för SMF till uppskalning och projektet utvecklar såväl infrastrukturen i LignoCity som innovationsstödssystemet med ett regionalt nätverk.

Projektet Lignin For Future vill öka möjligheterna för innovativa SMF inom bioekonomi att växa och genomföra sina idéer, gärna kopplat till råvaran lignin. Erbjudandet ökar tack vare en investering av en tork för biomassa, främst lignin och ett utvecklat samarbete i innovationsstödssystemet kopplat till LignoCity. Genom samarbeten som involverar flera parter har projektet en bred kompetens i att stötta målgruppen till framgång, tillväxt, marknad och nyetableringar.

Projektets mål är att få innovativa startup-företag till regionen och genom ny forskning och innovation bidra till utvecklad konkurrenskraft hos, samt expansion av, SMF i norra MellanSverige. Så stärks företagens kompetens, entreprenörskap och förmåga att genomföra klimatomställningen.

Vid projektets slut har vi, kopplat till LignoCitys nyinvesteringar:

  • Nått ca 80-100 SMF, inklusive innovativa startup-företag och levererat värde t ex inspiration, F&U&I, kompetens samt erbjudandeutveckling
  • Inlett seriösa, skarpa, diskussioner med ca 10 innovativa startup-företag om nyetablering i regionen
  • Pilottestat hur SMF och innovativa startup-företag får nytta av att vi samlar och aktiverar svensk och internationell spetskompetens till LignoCity, samt får nytta av att vi börjat utnyttja synergier mellan regioner som är viktiga att samarbeta med för att nå det övergripande projektmålet

Genom projektet blir LignoCity ett centrum till nytta för utvecklingen av regionen.

LignoCity är i dag den enda anläggningen i världen som erbjuder en öppen, flexibel infrastruktur som kan producera skräddarsydda sulfatligninkvaliteter i tillräckligt stora kvantiteter (ca 1 ton/h) för uppskalning av olika förädlingsmöjligheter. LignoCity erbjuder stöd hela vägen från nyfiken på lignin till att ett företag/en produktion etableras, som LignoCity kan leverera råvara till under företagets initiala utvecklingsfas när man först når marknaden. Därmed bidrar LignoCity till att överbrygga det som kallats dödens dal.

Torkat lignin är en förutsättning för nå produkter såsom bioplaster, bitumen för asfalt, fogmassor, elektrodmaterial för batterier, superkondensatorer, kolfibrer m.m. Vissa produktområden kräver t o m luktfritt lignin vilket i sin tur kräver torrt lignin. Projektet innebär att vi investerar i en tork för lignin i stor pilotskala, som även kan användas för torka andra material. Investeringen förväntas leda till att flera SMF och innovativa startup-företag genom forskning och innovationsinsatser tack vare våra nya utrustningar kan utveckla sina erbjudanden som bidrar till klimatomställningen.

Företagens kompetens ökar och nya gröna erbjudanden ökar företagens konkurrenskraft. Arbetspaketets aktiviteter, vilket enbart är själva investeringen, bidrar därmed till att företagen kan bygga en plattform underlättar expansion.

Sammanfattning

Projektnamn

Lignin For Future

Status

Pågående

Region

Region Värmland

RISE roll i projektet

Koordinator

Projektstart

Varaktighet

3 år

Partner

RISE- Sveriges forskningsinstitut, Näringslivssamverkan i Kristinehamn AB , Sting Bioeconomy, Paper Province

Finansiärer

Tillväxtverket, Region Värmland, Nordic Paper

Koordinator

Projektmedlemmar

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

8.Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
9.Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
12.Hållbar konsumtion och produktion
Katarina Ohlsson

Kontaktperson

Katarina Ohlsson

Projektledare

+46 10 228 45 55

Läs mer om Katarina

Kontakta Katarina
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.