Hoppa till huvudinnehåll
Search
Menu

IMPRESS 2

Europakommissionen beräknar att ca 400 000 dödsfall och kostnader på 300 – 949 miljarder € per år kan relateras till luftföroreningar. Nya direktiv från EU kommer att införas inom kort som skall minska emissionerna av luftföroreningar. Detta projekt syftar till att utveckla mättekniker som kan användas vid införandet av dessa nya direktiv.

Syfte och mål

Detta projekt syftar till att utveckla mättekniker som möjliggör införandet av nya EU-direktiv som begränsar emissionerna av skadliga ämnen till atmosfären.    

Utmaning

Europakommissionen beräknar att ca 400 000 dödsfall och kostnader på 300 – 949 miljarder € per år kan relateras till luftföroreningar. Emissioner av partiklar från småskalig förbränning i vedpannor och kaminer är den största källan till partiklar i atmosfären i EU. Ungefär 64% av befolkningen i städerna i EU beräknas vara utsatt för partikelhalter över gränsvärdet som rekommenderas av WHO.  

Lösning

Detta projekt kommer att skapa en grund för att uppdatera standardmetoder som används för emissionsmätningar av luftföroreningar. Nya mättekniker skall utvecklas och möjligheter till standarder för nya ämnen (NH3, formaldehyd, HF, PM, SVOC, OGC, PAH) skall undersökas. Utöver detta skall mätosäkerheter i flödesmätning utredas.    

Effekt

Pålitliga, jämförbara och korrekta mätvärden är viktiga för att kunna följa upp de nya striktare emissionskraven som kommer införas i EU. Nya och bättre mättekniker gynnar både industrin och forskning. Om de nya kraven efterföljs kommer de negativa effekterna av luftföroreningar inom EU att minska.

Sammanfattning

Projektnamn

Mätteknik för emissioner till luft

Status

Avslutat

RISE roll i projektet

Projektdeltagare

Projektstart

Varaktighet

Till maj 2020

Total budget

2 273 157 €

Partner

NPL Management Limited, Centro Español de Metrología, Cesky Metrologicky Institut, Physikalisch-Technische Bundesanstalt, RISE Research Institutes of Sweden AB, VSL B.V., Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy, Consiglio Nazionale delle Ricerche, Teknologisk Institut, Danmarks Tekniske Universitet, Agenzia Nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile, Institut national de l'environnement industriel et des risques ineris, Azienda Speciale Innovhub – Stazioni Sperimentaliper L’Industria, Technische Universiteit Delft, Universidad Carlos III De Madrid

Finansiärer

EU

Projektets webbplats

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

7.Hållbar energi för alla