Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
Byggnadsintegrerad solcellsfasad
Foto: Malin Unger

IEA PVPS Task 15 - Stödjande ramverk för utveckling av BIPV (fas 2)

RISE ledde det svenska deltagandet i IEA PVPS Task 15, ett internationellt samarbets- och kompetensutbytesprojekt som arbetar för att förbättra förutsättningarna för byggnadsintegrerad solel (BIPV). 

Arbetet inom Task 15 delades in i 5 olika delprojekt, så kallade subtasks. Klicka på en subtask för att läsa mera:

 1. Analys av teknologiska innovationssystem (TIS) för BIPV
 2. Tvärsnittsanalys: lärdomar från befintliga BIPV-installationer
 3. BIPV handledning
 4. Digitalisering för BIPV
 5. Pre-standardiseringsarbete för BIPV

Svenska deltagare i fas 2 av Task 15 var: RISE, White Arkitekter, Soltech Energy och Mälardalens Universitet (t.o.m. 2021).

 

Subtask A: Analys av Teknologiska Innovationssystem (TIS) för BIPV

Svenska deltagare i denna subtask: RISE (subtaskledning), Mälardalens Universitet och Soltech Energy

RISE ledde detta delprojekt där sju länder studerade aktörerna som arbetar med BIPV, hur aktörerna interagerar, vilka regelverk som påverkar solel integrerad i bebyggelse och vilka kulturer som finns inom solcells- och byggbranschen.

Arbetet resulterade i sex nationella rapporter som analyserar förutsättningar för BIPV i respektive land och ger rekommendationer för hur marknadsutvecklingen skulle kunna stimuleras:

Utöver de nationella rapporter sammanställdes även en internationell syntesrapport som jämför förutsättningarna och rekommendationerna mellan ovannämnde sex länder samt Finland.

För mer bakgrund om TIS metodologin publicerades även en handbok för genomförandet av TIS-analyser för BIPV, som förhoppningsvis kan få fler länder att undersöka hur BIPV kan få större genomslag på sina marknader.

 

Subtask B : Tvärsnittsanalys: lärdomar från befintliga BIPV-installationer

Svenska deltagare i denna subtask: White Arkitekter och Mälardalens Universitet

Det andra delprojektet syftade till att ta fram en metod för bedömning av BIPV-anläggningar. Därtill identifierades och definierades nyckeltal för ett flertal relevanta perspektiv:

 • Ekonomisk prestanda
 • Energiprestanda
 • Miljöprestanda
 • Visuell prestanda/bedömning

Med hjälp av nyckeltalen och särskild framtagna diagram kan prestandan för olika BIPV-anläggningar presenteras och jämföras.

Metodiken och nyckeltalen kommer att publiceras i en vetenskaplig artikel och en IEA PVPS rapport inom kort. Rapporten kommer även att presentera ett flertal exempel på anläggningar som har bedömts med den nya metoden.

 

Subtask C : BIPV handledning

Svenska deltagare i denna subtask: Soltech Energy och White Arkitekter

Att integrera solceller i byggnaders design, konstruktion och installationer är ett arbete som ska kombinera flera discipliner. Det kan handla om klimatskalets täthet, fukthantering, brandsäkerhet, underhåll av elinstallationer, konstruktionskrav, m.m.  Det fanns flera sammanställningar över intressanta och framgångsrika projekt, bland annat från första fasen av Task 15, men det saknades handledning av mer teknisk karaktär.

Arbetet i denna subtask har syftat till att ta fram en bok som beskriver de viktiga designparametrarna för BIPV och som går in på tekniska detaljer och möjliga lösningar för olika praktiska utmaningar. Det resulterade i en guidebok som inkluderar ett stort antal fallstudier och består av sex kapitel:

 1. Introduktion
 2. BIPV prestandakrav
 3. BIPV-produkter
 4. En beslutsprocess för BIPV design
 5. Design av BIPV klimatskal och fallstudier
 6. Drift och förvaltning av BIPV anläggningar

Boken förväntas komma ut i slutet av sommaren 2024, både som fysisk bok och som e-bok. E-boken kommer att finnas tillgänglig på Task 15:s hemsida.

 

Subtask D : Digitalisering för BIPV

Svenska deltagare i denna subtask: White Arkitekter och RISE

Digitalisering pågår för fullt i byggbranschen och eftersom BIPV-produkter framförallt är byggprodukter så är det viktigt att det finns verktyg, metoder och resurser för BIPV.  Denna subtask har arbetat med att:

 • kartlägga processer och mjukvara för digitaliserad BIPV-design;
 • beskriva kravspec för BIM-objekt (digitala BIPV-produkter) för olika projektfaser;
 • beskriva goda exempel på digitalisering i BIPV-projekt;
 • samla in data för lönsamhetsbedömning för BIPV-installationer i olika länder.

 

Subtask E : Pre-standardiseringsarbete för BIPV

Svenska deltagare i denna subtask: RISE

Denna sista subtask samlade forskning om testmetoder och karakterisering för BIPV-produkter och -system inom ett flertal områden:

 • Bestämning av g-värden för BIPV
 • Brandsäkerhet (internationell kartläggning av brandlab och regelverk)
 • Provning av BIPV-produkter som byggprodukter
  • Regelverk (t.ex. EU CPR-direktiv)
  • Färgade solcellsmoduler
  • Elsäkerhet
  • Mekanisk säkerhet
  • Vinddrivet regntest
 • Modellering av elproduktion för BIPV

 

Mer om Task 15

Projektet innebar en fortsättning på ett samarbete som pågått sedan 2015 under International Energy Agency's solcellsprogram PVPS (Photovoltaic Power Systems) och som omfattade över 100 experter från 18 länder. Projektet syftade till att skapa förutsättningar för en växande marknad för byggnadsintegrerad solel (BIPV), bland annat genom underlag för nya standarder, presentation av goda exempel, rekommendationer för industriaktörer m.m.

 

Sammanfattning

Projektnamn

IEA PVPS Task 15 (fas 2)

Status

Avslutat

Region

Utanför Sverige

RISE roll i projektet

Koordinator för Sverige; Delprojektledare Subtask A. Deltagare Subtask D, E

Projektstart

Varaktighet

4 år och 3 månader

Total budget

4 MSEK (Svenskt deltagande)

Partner

White Arkitekter, Soltech Energy, Mälardalens Universitet, Flera internationella partners

Finansiärer

Energimyndigheten

Projektets webbplats

Koordinator

Projektmedlemmar

Evenemang

Extern press

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

7.Hållbar energi för alla
11.Hållbara städer och samhällen
Michiel van Noord

Kontaktperson

Michiel van Noord

Projektledare

+46 10 516 50 09

Läs mer om Michiel

Kontakta Michiel
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Malin Unger

Kontaktperson

Malin Unger

Projektledare

+46 10 516 58 87

Läs mer om Malin

Kontakta Malin
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.