Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Förutsättningar och osäkerheter vid livscykeloptimering av byggnader

LCA och LCC av byggnader kräver mycket tid och resurser. Det är dock viktigt att förenklingar inte medför missvisande resultat så att beslut tas på felaktiga grunder. Projektet kommer ta fram en procedur för få högre tillförlitlighet på resultat från LCA och LCC, oavsett om en avancerad eller förenklad metod tillämpas.

Syfte och mål

I projektet kommer det undersökas hur man kan skapa tillförlitligt beslutsunderlag för att välja designlösningar med lägst miljöpåverkan till en rimlig kostnad ur ett livscykelperspektiv, även när det finns brister i indata.

Utmaning

Att samla in och hantera de stora mängder data som krävs för LCA och LCC av byggnader kräver mycket tid och resurser och inte sällan saknas relevanta data, vilket försvårar användandet av dessa metoder i byggprojekt. Problemet blir än större av att det ofta inte är fastställt i tidiga skeden vilka material och produkter som kommer att användas vid produktionen, utan många analyser görs på antagna indata. Det är viktigt att förenklingar inte medför att missvisande resultat erhålls avseende designalternativs miljöbelastning och kostnader så att beslut tas på felaktiga grunder.

Lösning

I projektet kommer det att tas fram en procedur för att hantera osäkerheten kring indata och utdata så att precisionen för resultaten ökar, oavsett om en avancerad eller förenklad metod tillämpas.

Effekt

Projektet medför att pålitliga resultat erhålls avseende global uppvärmningspotential och kostnader för olika designalternativ av byggnader så att beslut tas på korrekta grunder. I förlängningen innebär det att utsläpp och kostnader kan minska inom byggsektorn.

Sammanfattning

Projektnamn

Osäkerheter i LCA och LCC av byggnader

Status

Pågående

RISE roll i projektet

Projektledare

Projektstart

Varaktighet

3 år

Partner

FoU Väst, Skanska, NCC, Peab, Eksta Bostads AB, Lunds universitet

Finansiärer

SBUF, Energimyndigheten

Kontakt