Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
Exempel på naturgrus (till vänster) och bergkross (till höger)
Foto: Elin Ulinder

Bergkross som filtermaterial för avloppsvattenrening

Är bergkross är ett hållbart alternativ till naturgrus som filtermaterial för markbaserad avloppsvattenrening? I ett projekt, finansierat av SVU, mäts reningseffektivitet och vattengenomsläpplighet hos en kommunal markbädd. I ett annat projekt, finansierat av HaV, undersöks egenskaperna hos bergkross och naturgrus från olika delar av Sverige.

Projekt 1

Projektnamn: Jämförande fullskalestudie av bergkross och naturgrus som filtermaterial i markbäddar – utvärderingsfas

Styrgrupp: MittSverige Vatten & Avfall, RISE, Sweco

Huvudfinansiär: SVU

Syfte: Att bidra till framtida kunskap om, och i så fall under vilka förutsättningar, bergkrossmaterial kan ersätta naturgrus i markbäddar för kommunal avloppsvattenrening

Mål:

  1. Utreda funktion (vattengenomsläpplighet och reningseffekt) hos bergkross jämfört med naturgrus i en specifik kommunal markbädd.
  2. Dra slutsatser kring förväntade resultat hos kommunala markbäddar med bergkross som filtermaterial i allmänhet.

 

Projekt 2

Projektnamn: Kvalitetssäkring av bergkross och naturgrus som filtermaterial i markbäddar

Styrgrupp: RISE

Finansiering: Havs- och vattenmyndigheten

Syfte: Att bidra till kvalitetssäkring av filtermaterial som bergkross och naturgrus genom ökad kunskap om kopplingen mellan kornstorleksfördelning och vattengenomsläpplighet. Projektet syftar även till att ge förslag på metoder för kostnadseffektiv modifiering och kvalitetssäkring av filterprodukter av krossmaterial.

Mål:

  1. Undersöka hur den hydrauliska konduktiviteten i bergkrossprodukter varierar beroende på kornstorleksfördelning och packningsgrad.
  2. Undersöka vilka insatser för att kvalitetssäkra material som anses rimliga för bergmaterialindustrin och anläggande entreprenörer och utifrån detta ge förslag på hur kvalitetssäkring kan utföras i praktiken.
  3. Bidra med underlag för uppdatering av rekommenderade kornstorleksgränser för bergkrossmaterial och naturgrus vid användning som filtermaterial i markbäddar för avloppsvattenrening.

 

Effekter av båda projekten

Ersättningsmaterial till naturgrus är önskvärt eftersom naturgrus är en ändlig resurs med stor betydelse för vattenförsörjningen (”Bevarande av naturgrusavlagringar” ingår som precisering av miljökvalitetsmålet ”Grundvatten av god kvalitet”). Bergkross behöver dock användas på ett kvalitetskontrollerat sätt för att skydda miljön mot föroreningar. Projekten leder till ett kunskapsunderlag som kan användas av VA-organisationer, miljöinspektörer, anläggande entreprenörer och bergmaterialproducenter.

Sammanfattning

Projektnamn

Bergkross för avloppsvattenrening

Status

Pågående

RISE roll i projektet

Projektledare

Projektstart

Varaktighet

2020-02-28

Total budget

ca 600 000 SEK (båda projekten tillsammans)

Partner

MittSverige Vatten & Avfall, Sweco, Vatten och Miljöresurs, NCC Construction AB, VA-Teknik & Vattenvård, Sveriges Geologiska Undersökning (SGU)

Finansiärer

Svenskt Vatten Utveckling (SVU) med medfinansiering från Sweco, Mittsverige Vatten & Avfall (MSVA), Vatten och Miljöresurs och Ånge kommun, Havs- och vattenmyndigheten (HaV)

Projektmedlemmar

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

6.Rent vatten och sanitet
11.Hållbara städer och samhällen
12.Hållbar konsumtion och produktion
Elin Ulinder

Kontaktperson

Elin Ulinder

Projektledare

Läs mer om Elin

Kontakta Elin
CAPTCHA Den här frågan är till för att testa om du är en mänsklig besökare eller inte för att undvika automatiska skräppostmeddelanden.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.