Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Mätningar för svaggaser (TRS) och deponigaser

Gasavkännande i industri innebär övervakning och kvantifiering av olika gaser som finns i industriella processer, tillverkningsanläggningar och produktionsmiljöer. Det är avgörande för att säkerställa arbetsplatsens säkerhet, miljööverensstämmelse, processoptimering och kvalitetskontroll.

Gasutsläpp i industriella sammanhang kan uppstå från olika källor och utgöra en betydande miljöutmaning om de inte hanteras på ett effektivt sätt. Dessa utsläpp kan innehålla både skadliga och växthusgaserna, vilket kan påverka både miljön och människors hälsa.

Några vanliga källor till gasutsläpp i industriella processer inkluderar:

1. Förbränning: Förbränning av bränslen som kol, olja eller naturgas kan resultera i utsläpp av koldioxid (CO2), kväveoxider (NOx), svaveldioxid (SO2) och andra föroreningar beroende på förbränningsprocessen och bränslets kvalitet.

2. Industriella processer: Många industriella processer genererar gaser som en biprodukt av kemiska reaktioner eller materialhantering. Dessa kan inkludera utsläpp av växthusgaser som metan (CH4) eller industriella föroreningar som ammoniak (NH3) och vätecyanid (HCN).

3. Avfallshantering: Utsläpp från avfallsbehandling, inklusive deponier och avloppsreningsverk, kan inkludera deponigaser som metan och koldioxid samt andra farliga kemikalier som frigörs från nedbrytning av organiskt material.

För att minska gasutsläppen från industriella verksamheter är det viktigt att implementera åtgärder för att övervaka, kontrollera och minska utsläppen. Det kan inkludera användning av renare bränslen, förbättringar i processdesign för att minska spill och utsläpp, implementering av gasuppsamlingssystem för att fånga och behandla utsläpp, och investeringar i ny teknik för att minska utsläppen över hela produktionskedjan.

Regleringar och lagstiftning spelar också en viktig roll i att reglera och minska gasutsläpp från industriella källor, genom att ställa krav på utsläppsgränser, övervakning och rapportering av utsläpp, samt främja användningen av renare teknik och metoder för industriell produktion.

Svaggaser TRS

+

Deponigas

+

Kontaktperson

Jörg Brücher

+46 10 516 67 14

Läs mer om Jörg

Kontakta Jörg
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Lars Sundvall

Kontaktperson

Lars Sundvall

Gruppchef Processteknik

+46 70 526 52 21

Läs mer om Lars

Kontakta Lars
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Kontakt

Hittar du inte det du söker eller är du nyfiken på hur vi kan hjälpa dig?

Skicka meddelande
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Relaterat

Tjänst

Identifiering av problem inom process och produkt

Processer och produkter kontamineras ofta av olika anledningar och leder till körbarhetsproblem som skapar ekonomiska och miljömässiga påföljder och eventuella reklamationer från kunder. RISE gedigna kompetens och utrustning kan h…
Tjänst

Analyser för processkemikalier

Kemikalier som kommer ur processen behöver analyseras, kontrolleras och klassas för att kunna veta vilka åtgärder som behöver göras vid eventuell efterbearbetning. Förslag på vanliga analyser för processkemikalier hittar ni nedan.…
Tjänst

Temperaturen kan påverka viskositeten på viskösa vätskor

Det går att mäta viskositet med temperaturkontrollerat bad för bestämning av samband mellan olika temperaturer och motsvarande viskositetsvärden. För vissa applikationer kan temperaturens inverkan på en lösnings viskositet vara di…
Tjänst

Metod för analys av grönlut med grönlutsslam, kalkgrus och mesa

Separation av grönlutsslam från grönlut fungerar som de kemiska massaprocessernas njure. I och med att massaprocesserna sluts allt mer ökar betydelsen av att följa hur och om sammansättningen av slammet förändras för att säkerstäl…
Tjänst

Effektiva lösningar för svavelrening med skärpta EU-regler

Den ökande efterfrågan på effektiva lösningar för insamling och bortskaffande av s.k. svavelhaltiga restgaser (TRS) har blivit allt mer påtaglig, särskilt med EU:s skärpta regler som kräver att industrin använder den bästa tillgän…
Test & demo

XPM - Papperspilot för forskning

Den experimentella lilla pappersmaskinen (XPM) utgör en viktig papperspilot och är ett kostnadseffektivt verktyg för att utföra tester och utvärdera nya applikationer för massa och kemikalier. Dess kostnadseffektivitet och förmåga…
Test & demo

Viskosanläggning i labskala - utveckling

För att utveckla och optimera regenererad cellulosa har RISE två viskospiloter, en i mikroskala och en annan för större volymer viskoslösning. Piloterna består av sex delar som tillsammans motsvarar en faktisk viskostillverkningsp…
Tjänst

Fiberdimensioner viktigt för massakvaliteten

Att karaktärisera massa involverar ofta en noggrann analys av fibersammansättningen i en fibermätare för att kontrollera massans kvalitet. Denna process är av stor vikt både inom forskningsprojekt och utvecklingsprojekt inom proce…