Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Strömningsmekanik och CFD modellering

Användningen av CFD-modeller har ökat kraftigt de senaste åren inom brandforskning och brandkonsultvärlden. RISE har ökat antalet experter inom området för att möta den växande efterfrågan från kunderna.

Rinkeby
Foto: Maria Hjohlman
Simulering av kolmonoxidnivåerna i Rinkebybranden.

Vi har lång erfarenhet av högkvalitativt arbete med korta leveranstider för specifika, kundbaserade problem samt för tillämpad och grundläggande forskning. 
 På RISE har vi kunskap och hög kompetens inom flera olika CFD-program som Fire Dynamics Simulator (FDS), FireFoam/OpenFoam och Sofie.

Brandutredningar

Brandutredningar är ett växande tillämpningsområde för CFD-modellering. Vi har erfarenhet av simuleringar efter några bränder som t.ex. Göteborgs nattklubbsbrand 1998 och Rinkeby-branden 2009.

Stor databas

En kritisk del i uppdragen är definitionen av brandtillväxt och termiska egenskaper för de olika material som ska användas i simuleringen. Vi har en av de största databaserna i världen på fullskaliga och småskaliga tester inom detta område, med lång erfarenhet av fullskaletestning där även valideringsförsök kan utföras. Således är vi väl lämpade för att ge expertrådgivning om valet av brandkällor och materialdata som ska användas i CFD-modelleringen.

Hammarkullen
Foto: Li
Rökspridning och evakuering i Hammarkullens spårvagnstunnel.

Undermarksanläggningar

Under de senaste två decennierna har ett antal katastrofala tunnelbränder inträffat. Rökspridningen i dessa bränder förhindrade evakuering och brandbekämpning. Med hjälp av CFD-modeller kan effekter av ventilation och rökspridning inuti tunnlar studeras. På RISE har vi världsberömda experter inom detta område. Vi har redan bidragit till flera nya tunnelprojekt, till exempel Öresundsförbindelsen mellan Sverige och Danmark och Hammarkullens spårvagnstunnel.

Brandhall
Foto: Maria Hjohlman
Simulering av pölbrand i den stora brandhallen vid RISE.

Rök och brandspridning

Hur rök och brand sprids i komplexa byggnader kan förutsägas med hjälp av CFD-beräkningar. Den ökande datorkapaciteten har gjort det möjligt att börja simulera mer komplexa byggnader med rimliga beräkningstider.

Toxiska ämnen

Produktion och diffusion av toxiska gaser i en komplex brand är mycket viktig fråga och dessutom mycket svår att modellera i detalj. Vi har forskat inom området och delvis koncentrerat oss specifikt på övervakning kolmonoxidkoncentration (CO) i brandgaser. I andra nyare CFD-modeller har vi också behandlat koncentrationer av andra giftiga gaser som t.ex. vätecyanid (HCN).

Brandspridning

När man kombinerar CFD-modeller med numeriska eller empiriska flamspridningsmodeller kan själva brandtillväxten undersökas kvalitativt. Vi har deltagit i flera EU-projekt som studerar CFD-modellering av brandspridning för travelling fires men vi har också modellerat kabelbränder och rumsbränder.

Smartbatt
Foto: Johan Anderson
Simulering och test av ett batterihus i ett elektriskt fordon som användes som randvillkor i en FE-modell för att bestämma den maximala temperaturen i battericellerna.

CFD-forskning

RISE har expertis inom alla områden inom tillämpad och grundläggande forskning som involverar CFD. Vi har lång erfarenhet av brandforskning och ett flertal experter inom området. Vi har t.ex. lång erfarenhet inom kopplade CFD-FEM-simuleringar där randvillkoren kommer från en CFD-beräkning och som sedan kopplas till en FE-modell, med t.ex. Abaqus.

CFD-beräkningar och klusterkapacitet

Vi har två datorkluster som gör att vi kan utföra flera stora beräkningar samtidigt. Vi har hög kompetens inom kvalitetssäkring och osäkerhetskvantifiering av CFD-simuleringar.

Närliggande områden

Vi använder CFD-modeller inte bara för brandapplikationer utan också för förbränningsmodellering, värme- och kylsystem och sprinklermodellering. Dessutom har vi utfört simuleringar av ventilationssystem, utsläpp giftiga ämnen etc.

Johan Anderson

Kontaktperson

Johan Anderson

Forskare

Läs mer om Johan

Kontakta Johan
CAPTCHA This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Kontakt

Kontakta kundservice

Skicka meddelande
CAPTCHA This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.