Hoppa till huvudinnehåll
Search
Menu

Analys av substanser i biologiska prover och miljötoxikologiska tester

Bioanalys används för bedömningar av effekt, metabolism, kinetik och toxicitet. Vi har den expertis som krävs för att välja, validera och mäta adekvata biomarkörer för din studie. RISE säkerställer kvalitén genom hela den bioanalytiska kedjan; provtagning, provhantering, provupparbetning, analys samt utvärdering och kvalificerad tolkning av data.

Läkemedelsutveckling – effekt och toxicitet

Vi använder bioanalys för kvalitativa och kvantitativa mätningar av substanser i biologiska material, bl a för att bestämma den systemiska (blod) eller den lokala exponeringen i en vävnad för ett läkemedel och dess metaboliter. Vid utveckling av ett nytt läkemedel är det nödvändigt att analysera hur substansen distribueras till olika organ i kroppen samt veta mängden av substansen och dess metaboliter. Resultaten används vid tolkning och bedömning av läkemedlets effekt och toxicitet. Samma analyser är senare användbara i klinik vid bedömningen av behandlingen och biverkningar.

Metodutveckling och validering

Mängden av den aktiva komponenten av ett läkemedel i blod är ofta väldigt låg. Samtidigt innehåller blodet ett stort antal andra komponenter som kan påverka analysen och störa resultaten. Därför använder vi analytiska metoder som är ultrakänsliga och selektiva för ämnet ifråga för att bestämma halterna. På vårt bioanalyslabb har vi avancerad utrustning, bland annat gaskromatografi (GC) och vätskekromatografi (LC) som är kopplade till olika typer av masspektrometrar (MS & MSMS).

Vi är experter på att utveckla nya optimerade metoder som valideras i enlighet med gällande regelverk från läkemedelsmyndigheterna EMA och FDA. Vårt laboratorium kan anlitas för studier som kräver GLP och GCP för att utföra prekliniska och kliniska regulatoriska studier inför registrering och godkännande.

In vitro-försök, prekliniska och kliniska studier

Vi bidrar med analytisk kemisk kompetens genom ett läkemedels hela livscykel. Till exempel använder vi våra metoder för att bestämma i vilken grad ett läkemedel binder till proteiner i blod, hur snabbt ett ämne metaboliseras samt vilka metaboliter som bildas. De bioanalytiska resultaten används för bland annat prekliniska farmakokinetiska (PK) och toxikokinetiska (TK) beräkningar. Genom att kombinera data från in vitro- och in vivo-försöken kan en säker startdos för de första kliniska prövningar på vuxna friska frivilliga uppskattas (Fas 1).

Vi anpassar våra analystekniker

Gemensamt för många av våra läkemedelsstudier är att man på förhand vet vilket ämne som skall haltbestämmas, det vill säga riktad analys. Vi har även expertis för att identifiera substanser förutsättningslöst, icke riktad analys. För detta ändamål använder vi oss av högupplösande tandem masspektrometri och i komplexa fall även med möjlighet att lägga till en ytterligare dimension av separation, så kallad ion mobility. Användningsområden kan vara utvärdering av nya biologiska mekanismer, till exempel validering av nya targets, upptäckt och kvalificering av nya biomarkörer samt diagnostisering för framtida behandlingar (precisionsmedicin).

Nya terapier

Våra uppdrag handlar allt oftare biologiska läkemedel eller andra nya terapier. Det kan vara proteiner, enzymer, antikroppar, oligonukleotider. De aktiva beståndsdelarna har hög molekylvikt och framställning av dessa produkter är ofta komplicerad. Vi har erfarenhet och instrumentering för att karakterisera dessa produkter med avseende på egenskap, funktion, heterogenitet och föroreningsprofil. 

Bioanalytisk miljötoxikologi

Förutom att ett läkemedel skall vara säkert att använda, finns det idag även krav avseende dess miljöpåverkan baserat på olika ekotoxikologiska studier samt hur snabbt och till vad det bryts ner till i miljön. Vi har en analyspanel på ett 20-tal olika läkemedel och metaboliter (ex. diklofenak) utvalda med avseende på miljöfarlighet och kan mäta spridningen av läkemedelsrester till olika recipienter eller vattenreningsverk. Genom att jämföra läkemedelshalter i det inkommande respektive utgående vattnet hos reningsverk kan vi även bestämma reningseffektiviteten.

Narkotika i avloppsvatten

Narkotika kan vara både läkemedel och droger. Att mäta dessa substanser i avloppsvatten gör det möjligt att beräkna mängden konsumerad narkotika under en viss tidsperiod. Det ger en bild av narkotikabruket och trender i ett område eller på arbetsplatsen. Våra analysmetoder har validerats genom en interkalibrerings-studie inom forskningsnätverket SCORE som ansvarar för att organisera årliga undersökningar av narkotikaanvändning i Europa genom analyser i kommunalt avloppsvatten.

Välkommen att kontakta oss om du behöver en samtalspartner med bioanalytiska kompetens.

Kontaktperson

Johan Lindberg

Forskare

+46 10 516 63 82

Läs mer om Johan

Kontakta Johan
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Kontakt

Hittar du inte det du söker eller är du nyfiken på hur vi kan hjälpa dig?

Skicka meddelande
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Relaterat

Expertis

Toxikologiska tester och safety

Vi kan testa och bedöma de potentiella riskerna och toxiciteten för läkemedelskandidater, kemikalier, livsmedelstillsatser och medicintekniska produkter. Vi kan mäta att substanserna har den säkerhetsmarginal som krävs för att bli…
Expertis

ADME and farmakokinetik

Farmakokinetikstudier (PK) utförs för att optimera absorption, distribution, metabolism och utsöndring i discoveryfasen av läkemedelsutvecklingen. Dessa så kallade ADME-studier är avgörande för att förstå om en läkemedelskandidat …
Expertis

Nutrition med precision

På RISE har vi experter inom nutrition och livsmedelsutveckling. Med avancerad metodik och utrustning kan vi ge svar på era frågor och hjälpa er vidare mot att uppfylla regulatoriska krav för er produkt.
Område

Kemisk och biologisk analys

Kemisk och biologisk analys är grundläggande och oumbärliga verktyg för de flesta typer av produktion, forskning och utveckling. Vi erbjuder branschspecifika analystjänster och analysexpertis inom ett brett fält av områden. Exempe…
Berättelse

Avloppsvatten avslöjar narkotikaanvändning

Hur påverkas konsumtionen av narkotika av polisinsatser? Det ville polisen i Malmö ta reda på i samband med operation Hagelstorm i januari. Genom att analysera drogrester i avloppsvatten från ett flertal mätpunkter kunde RISE ge e…
Expertis

Mikrobiologiska analysmetoder

RISE har en bred och djup expertis inom mikrobiologisk analys. Vi utvecklar och validerar mikrobiologiska metoder i hela analyskedjan från provtagning och provberedning till analys och databehandling för att effektivt och korrekt …
Berättelse

Nytt sätt att få bort läkemedelsrester från avloppsvattnet

Våra läkemedel försvinner inte i kroppen, utan de är ofta långlivade molekyler som tar lång tid att bryta ner. Att rena avloppsvattnet från dessa är en allt angelägnare uppgift. RISE, IVL och Alfa Laval har undersökt möjligheterna…