Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Processum på Nordiska ministerrådets lista över goda exempel

26 januari 2017, 09:56

​I dagarna publicerade Nordiska ministerrådet skriften ”Nordic Bioeconomy – 25 cases for sustainable change”. Den presenterar tjugofem nordiska initiativ och företag som aktivt bedriver forskning, utveckling och produktion av produkter baserade på förnybara råvaror. Ett av företagen som fallit granskarna i smaken och upptagits i skriften, som ett i en utvald skara, är Processum.

På uppdrag av Nordiska ministerrådet bildades 2015 The Nordic Bioeconomy Panel. Med uppdraget är att ta fram ett förslag till en gemensam nordisk strategi för bioekonomi. Ett steg på vägen har varit att tillsammans med den danska tankesmedjan Sustania välja ut och kategorisera 25 nordiska initiativ inom bioekonomi. Resultatet av detta arbete har just publicerats i skriften ”Nordic Bioeconomy – 25 cases for sustainable change”. Ett av de tjugofem lyckade exemplen är Processum.

För att bli utvald att finnas med i skriften ska tre kriterier uppfyllas; Hållbar användning av naturresurser, Teknisk innovation och Miljömässiga fördelar. Under kriteriet Hållbar användning av naturresurser skriver författarna till skriften: ”Initiativet är ett utmärkt exempel på hur en grupp intressenter tillsammanskan åstadkomma en mer effektiv råvaruanvändning. Processum stödjer utvecklingen av nya produkter baserade på förnybar vedråvara liksom från sidoströmmar från nuvarande och framtida processer”.

– Det känns fantastiskt hedrande att Processum också på ett nordiskt plan ses som en aktiv och framgångsrik forsknings- och innovationsaktör inom bioekonomi och bioraffinaderi, säger Magnus Hallberg, vd för Processum. Vi bedriver tillsammans med industri, universitet och forskningsinstitut en lång rad projekt vilka alla har syftet att på olika sätt bidra till att vi får ett hållbarare och grönare samhälle.

– En nyckel till vår framgång är Vinnväxtinitiativet Framtidens Bioraffinaderi som vi drivit sedan 2008. Med stöd av Vinnova har vi där, tillsammans med kommuner, länsstyrelse, regionförbund, industri och akademi i regionen, arbetat långsiktigt med att utveckla det regionala innovationssystemet och lyfta regionen till internationellt ledande inom skoglig bioraffinaderi utveckling. Vinnväxtinitiativens betydelse blir också tydligt genom att Sveriges andra skogliga vinnväxt initiativ ”Paper Province” också finns med på listan.

– För närvarande deltar vi i omkring femtio utvecklingsprojekt av olika storlek inom ett brett område. Några exempel är vidareutveckling av protein för foderändamål, gröna kemikalier baserade på industrins restströmmar och täckning av gruvavfall med grönlutslam. Det flesta av våra projekt baseras på skogen som råvara i olika former, inklusive industrins sidoströmmar och avfall. Som en följd av att våra projekt blir allt fler och mer omfattande, liksom att kunduppdragen ökar, är vi nu i en process att anställa ytterligare några kvalificerade medarbetare.

– Att Processum är med i den utvalda skaran i ”Nordic Bioeconomy – 25 cases for sustainable change”, tillsammans med betydligt större företag och organisationer, är verkligen ett fint erkännande för vår verksamhet. Det är en utmärkelse som vi delar med våra medlemsföretag och samarbetspartners, inom och utom Sverige. Vi är också glada över att vår kollega Innventia, som i likhet med Processum är en del av forskningsinstitutet RISE, är ett annat gott exempel i ”Nordic Bioeconomy – 25 cases for sustainable change”, slutar Magnus Hallberg.

Här finns rapporten:

http://norden.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A1065456&dswi…

Bildtext:

 – Det känns fantastiskt hedrande att Processum också på ett nordiskt plan ses som en aktiv och framgångsrik forsknings- och innovationsaktör inom bioekonomi och bioraffinaderi, säger Magnus Hallberg, vd för Processum.

För mer information om Processum och Nordiska ministerrådets skrift, kontakta gärna

Sören Back, informationsansvarig Processum, tel. 010-516 67 64, e-post: soren.back@processum.se