Hoppa till huvudinnehåll
Search
Menu
Blad

Högt engagemang för cirkulär ekonomi bland svenska företag

Ett av RISE uppdrag från svenska staten är att bidra till näringslivets konkurrenskraft. För att kunna möta det uppdraget jobbar vi bland annat med att förstå företagens situation, vilka barriärer och drivkrafter de upplever och hur de bedömer att deras konkurrenter kommer att utvecklas inom området framöver. 

I år undersöktes bland annat dessa frågor inom ramen för den konkurrensdimension som kallas cirkulär ekonomi. Resultatet hittas i rapporten Circular Economy Outlook 2024 Sweden, som RISE publicerar ihop med den ideella organisationen Cradlenet och det strategiska innovationsprogrammet Re:source. 

Först kort om hur cirkulär ekonomi är tänkt att skapa konkurrenskraft

Grundidén är att identifiera olika sätt som bolag kan skapa mer kundvärde än sina konkurrenter för mindre mängd materiella resurser. Det är också nästan alltid bra för miljön. De olika sätten man uppnår det brukar kallas för olika cirkulära strategier, och i år undersökte vi åtta olika cirkulära strategier. Ett illustrativt exempel på hur det kan fungera, som ofta har sett bland svenska bolag, handlar om produkter som håller högre kvalitet än importerade varianter. Genom att hjälpa kunder som vill reparera välanvända produkter eller ibland genom att erbjuda hyra av produkten till kunder som bara vill använda den sällan men som då vill ha hög kvalitet kan man skapa mer kundvärde med mindre materiella resurser. När det lyckas tar man marknadsandelar från de importerade konkurrenterna. Det handlar alltså ofta lika mycket om affärsutveckling och kundinsikt som det handlar om material och teknik.

Vad har vi lärt oss? 

Undersökningen kring bolagens syn på cirkulär ekonomi grundar sig på en kombination av 28 intervjuer och ca 200 enkätsvar. Vi är oerhört glada för det stora gensvaret vi fick på båda. Hälften av de företag vi frågade ställde upp på intervjuer, och hela 38% av bolagen på Stockholmsbörsens tre huvudlistor svarade på enkäten, och ca 50 småbolag (10-49 anställda). Detta är mycket höga siffror för denna sorts studie, och utgör ett första indikativt resultat i sig: intresset är stort.

Så vad lärde vi oss då från studien? I en mening är slutsatsen att cirkulär ekonomi har utvecklats till att bli en konkurrensdimension för många bolag. Här är tre resultat i rapporten som är indikativa på det:

  • 90% svarar att cirkulär ekonomi än integrerat i affärsstrategin i någon mån
  • 70% svarar att de förväntar sig att deras konkurrenter kommer att utveckla signifikanta cirkulära förmågor de närmsta 5 åren.
  • Två av de tre vanligaste drivkrafterna till cirkulära strategier är att man ser de som affärsmöjligheter samt att man upplever ett tryck/förväntningar från kunder inom området. 

Affärsmöjligheten, kundefterfrågan och klimatpåverkan är vad som driver flest bolag till cirkulära strategier

Vi har alltså indikationer på att näringslivet har börjat trycka försiktigt på gaspedalen gällande den cirkulära omställningen av ekonomin (vårt estimat i rapporten är att det genomsnittliga börsbolaget ”gasar” till ungefär 20% av hur mycket enkäten skulle kunna mäta). Ändå så är det tydligt att vi fortfarande är i en tidig innovationsfas där många lösningar fortfarande behöver identifieras:

  • Knappt hälften av bolagen har i dagsläget lyckats omvandla sina cirkulära strategier till intäkter eller kostnadsbesparingar.
  • Många rapporterar att man begränas av inlåsningar i nuvarande affärsmodell samt att man upplever osäkerheter i investeringskalkylen.
  • Intressant nog med tanke på drivkrafterna så har väldigt många bolag också svarat att bristande konkreta kundkrav är det största hindret.
  • En av de åtta cirkulära strategierna, nämligen återvinning, särskiljer sig. Där är istället bristande infrastruktur och teknik de vanligaste hindren. Och vissa bolag utrycker frustration över bristande svensk konkurrenskraft inom området.

Vi ser att de tveklöst vanligaste cirkulära strategierna är Reduce (t.ex. att jobba med produktionsspill och lättviktsmaterial) och Recycle (t.ex. att köpa återvunnet material eller skicka till återvinning). Medan de minst spridda strategierna är Rethink (t.ex. delningsekonomi), Remake (t.ex. återtillverkning) och Regenerate (t.ex. ekologisk odling). Vanligast att man tjänar pengar på cirkulära strategier verkar vara inom Repair (t.ex. reservdelar och reparationer) och Remake (t.ex. återtillverkning). Reduce och Recycle är de strategier som korrelerar är bredast med alla övriga strategier, så det kan nog vara så att många ofta börjar där och sen därefter utforskar de särskilda cirkulära strategierna som de tycker passar bäst för just sitt företag.

Vad betyder då det här för RISE och vårt uppdrag att bidra till näringslivets konkurrenskraft? Varje bolag är unikt och vi kommer med den här studien som grund att ännu bättre kunna anpassa våra tjänster efter varje bolags behov. Tre övergripande implikationer är dock tydliga:

  • Cirkulär ekonomi är en viktig affärsfråga för svenska bolag, så RISE bör fortsätta hjälpa ännu fler bolag inom området.
  • Olika bolag väljer olika paletter av cirkulära strategier, som i sin tur har olika utmaningar. Det innebär att i takt med att bolagen blir mer avancerade på sin cirkulära resa så kommer RISE att behöver jobba ännu mer tvärs våra olika expertisområden och divisioner för att erbjuda integrerade lösningar för varje bolag.
  • Affärsmöjligheten, kundefterfrågan och klimatpåverkan är vad som driver flest bolag till cirkulära strategier, så RISE behöver fortsätta växla upp vårt arbetssätt inom cirkulära affärer som tar avstamp i precis dessa områden. Vi kallar det Circular Business Lab.

 

Ladda ner rapporten Circular Economy Outlook 2024

Om rapporten: 

Circular Economy Outlook 2024 för Sverige är en omfattande studie som analyserar företagens cirkulära aktiviteter och strategier i Sverige. Rapporten ger insikter och rekommendationer för att främja en mer hållbar och cirkulär ekonomi i landet. Studien har genomförts av RISE och Cradlenet med stöd från det strategiska innovationsprogrammet RE:Source, nordiska forskningsinstitut och företagssponsorer.

CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.