Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Vad är ett bioraffinaderi?

Användningsområdena är oändliga. Med biomassa som råvara kan vi idag framställa allt från målarfärg och tandkräm till el och bränsle till fossilfritt flyg. I ett bioraffinaderi finns möjlighet att ta tillvara på de delar av biomassan som tidigare inte utnyttjats till fullo i till exempel skogs- och livsmedelsindustrin. Målet är att nyttja biobaserade resurser på ett så effektivt sätt som möjligt och samtidigt utveckla nya gröna produkter som ersätter det som tidigare varit fossilbaserat.

Ett bioraffinaderi består av en rad nya processer, tekniker och lösningar som tillsammans skapar nya förutsättningar för omvandling av biomassa till nya gröna och klimatvänliga produkter. Råvaran i ett bioraffinaderi är enbart baserad på förnyelsebara källor. Skogen är ett vanligt råmaterial men i princip kan vilken biomassa som helst kan användas. Förutom skogsråvara är rester från livsmedelsindustrin eller jordbruks- och slaktavfall några exempel på råvaror i bioraffinaderiet och de produkter som tillverkas kan vara allt från målarfärg, tyger och kemikalier till el, värme och bränsle.

Maximerar värdet av biomassan

Det finns en stor potential att på ett mer resurseffektivt sätt ta tillvara på de restströmmar som redan finns idag, vilket också maximerar värdet och användningen av varje mängd biomassa. Samtidigt tillfredsställer det delar av behovet av att ersätta och konkurrera ut fossilbaserade produkter. Inom RISE pågår just nu en mängd olika projekt, där vi till exempel utvecklar nya isolermaterial till byggindustrin, fossilfria komponenter till lim och färg och fiskmat, allt baserat på biomassa. 

Nyckelordet här handlar om att göra affärer av allt det lovande utvecklingsarbete som redan finns

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

7.Hållbar energi för alla
9.Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
13.Bekämpa klimatförändringarna

Nya biobaserade produkter behövs för att nå de globala klimatmålen

Sveriges regering har satt upp tydliga miljömål för att möta de globala klimatutmaningarna. En viktig nyckel till att nå dessa mål är fler och nya biobaserade produkter, vilket innebär att utvecklingen inom området bioraffinaderi behöver öka. Innovativa lösningar är helt avgörande för att visionen om att Sverige ska bli världens första fossilfria välfärdsnation ska lyckas. En rad forsknings- och utvecklingsprojekt inom bioekonomi har placerat Sverige i en internationellt ledande position avseende teknologier, processer och produkter i tidig utvecklingsfas.

Stor satsning på utvecklingen inom bioraffinaderi

I höstbudgeten för 2020 tilldelade regeringen ett tillskott på 350 miljoner kronor över två år till RISE för att intensifiera arbetet med hållbara lösningar inom bioekonomin.  Genom att modernisera och komplettera RISE testbäddar för bioraffinaderi kan Sverige förbättra förutsättningarna för kommersialisering av nya lösningar. Satsningen kan bidra till företagsetableringar och internationella investeringar, samt etableringen av ett centrum i världsklass för en resurseffektiv, giftfri och cirkulär bioekonomi.

– För att identifiera vilken infrastruktur som behövs kommer vi initialt att lyssna med stora öron för att få näringslivets, akademiens, entreprenörernas och institutens bild av vilka tekniker som står närmast kommersialisering och vad dessa behöver för att nå full produktionsskala så fort som möjligt. Nyckelordet här handlar om att göra affärer av allt det lovande utvecklingsarbete som redan finns, säger Magnus Hallberg, chef för division Bioekonomi och hälsa.

ERBJUDANDE INOM BIORAFFINADERI