Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Testbädd och expertis för att hitta lösningar på PFAS-problematik

Dagens breda användning av PFAS i produkter som exempelvis skidvalla, kläder, kosmetika och brandsläckningsskum orsakar problem på flera olika sätt. PFAS-ämnena inte bara misstänks vara skadliga för människor och djur, utan förorenar dessutom mark och vatten. Nu samarbetar RISE med bland andra Försvarsmakten, Försvarets materielverk och Fortifikationsverket i projektet Testbed PFAS, i syfte att hitta PFAS-fria alternativ till brandsläckningsskum och sätt att rena PFAS- förorenad mark.

Att använda brandsläckningsskum innehållande PFAS ger en mycket effektiv släckning av vätskebränder. Användningen har varit mycket utbredd beroende på PFAS-ämnenas egenskaper, bland annat genom att en film bildas mellan skummet och den brinnande vätskan. Men trots de goda egenskaperna vid släckning medför användningen stora problem.

Problemen kommer sig av att PFAS-ämnena är extremt svårnedbrytbara. Det innebär att de finns kvar i naturen lång tid efter att de använts. Vissa PFAS-ämnen misstänks vara cancerframkallande och skadliga för såväl människor och djur som natur. På grund av tidigare användning finns idag stora områden där mark och vatten är förorenade med PFAS.

Testbed PFAS för att rena marker och för att hitta nya släckmedel

På RISE pågår forskningsprojektet Testbed PFAS. Det är ett samarbetsprojekt mellan RISE, Försvarsmakten, Fortifikationsverket och Försvarets materielverk. Forskningen i projektet drivs i två parallella spår. Det ena spåret fokuserar på att rena mark och vatten från de föroreningar som orsakats av tidigare användning. Det andra spåret handlar om att hitta alternativa släckmedel och släckmetoder som fungerar lika bra som de släckmedel som innehåller PFAS.

I båda forskningsspåren deltar olika aktörerföretag, forskningsprojekt och innovatörer med sina lösningar. I projektet testas aktörernas lösningar och aktörerna benämns därför som ”testare” i projektet.

– Projektet kommer att bidra med viktiga fakta för FMV:s kommande arbete med att ta fram en släckvätska med mindre miljöpåverkan till Flygvapnets räddningsfordon, säger Tina Branting, miljösamordnare på Försvarets Materielverk.

– Vi har deltagit i projektet från initiativ till uppstart och nu löpande arbete. Våra förväntningar är att vi ska hitta saneringsmetoder som kommer hela samhället till del. Framgångsrik PFAS-sanering och alternativa släckmetoder handlar självklart främst om miljö och hälsa, men det är också en viktig global fråga om markanvändning och framtida tillväxt, säger Anna-Karin Lindblad Wieslander, utvecklingsdirektör på Fortifikationsverket.

Testbed PFAS samlar behovsägare och testare med olika lösningar

Rena förorenad mark på bästa sätt

Forskning pågår på marker som redan är kontaminerade av PFAS. Målet är att hitta fungerande och effektiva sätt att rena de förorenade områdena. Det här är angeläget både för Försvarsmakten och Fortifikationsverket men även för andrabehovsägare i Sverige och internationellt.

– Ett tiotal lösningar för att rena förorenad jord eller vatten har utvärderats hittills och arbetet löper på enligt plan. Samtidigt som fler tekniker utvärderas i laboratorieskala är nästa steg att göra utvärderingar i större skala på olika kontaminerade områden, säger Tove Mallin, forskare på RISE och projektledare för Testbed PFAS.

Fysisk testbädd för utvärdering i stor skala

Tove berättar att det just nu pågår en process med att identifiera olika PFAS-kontaminerade områden i Sverige för tester. Nästa steg i forskningen kring rening av PFAS är att skapa en fysisk testbädd för storskalig utvärdering och det gäller att hitta rätt platser för dessa försök.

– Det som slår mig när jag besöker olika platser med PFAS-problematik är att behovet av lösningar är stort. Men än viktigare är behovet att säkerställa och jämföra olika metoders effektivitet. Detta är nödvändigt för att man ska kunna sätta in åtgärder och stoppa spridningen av PFAS-ämnen till miljö och människor, säger Tove.

Forskning ska hitta nya släckmedel

Parallellt med forskningen för att rena marker pågår forskning för att identifiera PFAS-fria släckmedel som släcker lika effektivt. Olika släckmedel utvärderas löpande i projektet, där mellan 50 och 70 tester per år genomförs i brandhallarna på RISE. Hittills har inget lika effektivt alternativ hittats. De nya alternativa medlen släcker, men inte lika snabbt. Så sökandet efter alternativ till PFAS och tester av dessa fortsätter.

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

3.Hälsa och välbefinnande
6.Rent vatten och sanitet
12.Hållbar konsumtion och produktion

Urgent for the whole society

The Swedish Defence Materiel Administration (FMV), which procures and develops equipment and services for the Swedish Defence Forces, has investigated the possibilities of switching to PFAS-free extinguishing fluid for a long time. The work is due to the Swedish Armed Forces' requirements for extinguishing power.

"The challenge is to find a replacement product that is both PFAS-free and that meets the Swedish Armed Forces' requirements for operations," says Dennis Norin, systems engineer at the Swedish Defence Materiel Administration. Testbed PFAS is a very important project for us in the defence sector but also for society at large", continues Dennis Norin.

Independent evaluation

RISE's role in Testbed PFAS is to be an independent party and to evaluate the results of the conducted tests.

"Testbed PFAS brings together needs owners and testers with different solutions. In addition to leading the project, RISE is responsible for independent evaluations and for comparing different solutions with each other in a systematic way," says Tove Mallin.

Resultaten hittills ser väldigt spännande ut

Testare är välkomna att anmäla intresse

Som testare anmäler man sitt intresse att få sin lösning utvärderad av RISE inom Testbed PFAS. En första teoretisk utvärdering genomförs och ett antal testare per år väljs ut för tester i laboratorieskala.

– Det handlar i storleksordningen om 1 till 200 kg jord eller liter vatten, säger Tove Mallin, och fortsätter: Mängden beror på vilken metod som testas och vi försöker vara så flexibla som möjligt. Vi genomför utvärderingarna antingen i laboratorier på RISE eller på plats hos testaren. När det gäller släckmedel görs testerna på ett standardiserat sätt i brandhallarna på RISE i Borås.

Efter inledande laboratorietester görs större utvärderingar

Utifrån resultaten av laboratorietesterna görs ytterligare urval för att välja ut lösningar som ska utvärderas i större skala. Testerna för rening av förorenad mark äger rum på den förorenade marken och test av släckmedel genomförs på ett större brandtestfält. Resultaten redovisas och utgör ett underlag för försvarssektorn att använda sig av vid upphandling av såväl rening av kontaminerad mark som vid upphandling av nya släckmedel.

Det är fortfarande möjligt att ansöka om att bli testare. Tove berättar att Testbed PFAS välkomnar fler aktörer att höra av sig till henne och RISE med sina förslag på lösningar.

– Testbed PFAS pågår åtminstone under fem års tid! Och eftersom utvecklingen av nya lösningar pågår hela tiden så hoppas jag att ännu fler testare anmäler sig under projektets gång, säger Tove.

Målen med Testbed PFAS är både efterbehandling och nya släckalternativ

Projektets mål är att skapa ett underlag för att möjliggöra upphandling av såväl effektiva reningstekniker som släckmedel och på så sätt möta försvarssektorns behov.

– Vårt samarbete inom försvarssektorn vad gäller hantering av PFAS är en viktig del i att utveckla hållbarhetsarbetet. Det handlar både om att ta hand om Försvarsmaktens historiska PFAS-föroreningar med metoder för rening och sanering av kontaminerade områden och att identifiera ersättningsmedel och alternativa metoder som kan ersätta släckmedel som innehåller PFAS-ämnen. Här är projektet tillsammans med RISE ett viktigt inslag för att med forskning och tester komma snabbare framåt, säger Naznoush Habashian, Försvarsmaktens hållbarhetschef.

Samarbete från start till mål underlättar för forskningen

Att Testbed PFAS är ett samarbetsprojekt mellan flera parter visar på det stora behov som finns av nya lösningar med säkerställd effekt. Genom att flera parter tillsammans finansierar och driver projektet framåt säkerställs att projektet får en hög prioritet och det stöd som behövs från samtliga parter.

– Resultaten hittills ser väldigt spännande ut och förväntningarna på Testbed PFAS är höga. Projektet hyser stort hopp om att hitta alternativa PFAS-fria släckmetoder. Även vad gäller rening av förorenad mark finns det mycket intressanta och lovande resultat. Mycket tyder på att flera metoder kommer att krävas för att rena PFAS från olika typer av jordar och vatten under varierande förhållanden, säger Tove Mallin.

Kontaktperson

Tove Mallin

Enhetschef

Läs mer om Tove

Kontakta Tove
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.