Hoppa till huvudinnehåll
Search
Menu
Hållbarhetshuset i Haga Norra, Solna
Foto: Fabege

Så kan vi bygga nytt av gammalt

Kommunerna försöker nå högt ställda klimatmål, men måste också tillgodose det ökande behovet av nya bostäder och lokaler. Byggsektorn vill bli del av en cirkulär ekonomi – men måste först och främst följa tuffa krav på byggnormer och materialval. Det här är inga enkla ekvationer, men en del av lösningen stavas återbruk. 

Byggsektorn är mitt i ett stort miljösprång. Redan inom några år, senast 2027, förväntas ny lagstiftning reglera utsläppskraven på nya byggnader. Då går vi från att klimatpåverkan för byggnader ska deklareras, som nu, till att den faktiska klimatpåverkan ska minimeras.  

Ny lagstiftning premierar återbruk 

– Det här kommer premiera återbrukade produkter. I praktiken går vi från att lagstiftningen varit ett hinder till att den kommer driva på för mer återbruk, säger Johan Bergström, projektledare på RISE. 

EU:s olika krav inom den nya taxonomin och förordningarna om byggproduktion och ekodesign kommer innebära att det blir lönsamt att återbruka så mycket det går. En stor del av alla nya byggnader är också miljöcertifierade och de systemen har antingen tagit in återbruk som en del av sina krav eller är på väg att göra det. 

Johan Bergström har sin bakgrund i byggsektorn och leder ett initiativ på RISE för att samordna arbetet som ska öka de cirkulära flödena av byggmaterial. 

– Intresset är väldigt stort i samhället, både bland byggarna, hos kommunerna och bland många arkitekter. Det börjar växa fram en helt ny bransch. Där det tidigare fanns avfallshanterare och rivningsföretag, finns nu också entreprenörer som vill se hur det går att finna värden i det material som finns i en byggnad som behöver rivas eller dömts ut för att man vill bygga något nytt på platsen, säger Johan Bergström. 

Det går verkligen att använda en hel del av det gamla materialet

Certifiering av återbrukat material 

Även om intresset och viljan är stor, finns hinder som måste övervinnas. Johan Bergström pekar på att kvaliteten inte alls behöver vara sämre på begagnat byggmaterial, men att det är svårare att veta exakt vad man har att jobba med. Om en byggherre köper nytillverkat material vet de vilka krav de kan ställa, var ansvaret ligger om kraven inte uppfylls och ytterst vad materialet kan användas till. 

– Därför arbetar vi för att kunna ta fram kvalitetskriterier, med möjlighet till certifiering och märkning också för återbrukat material. Vi ska kunna svara på vad det innebär för kravställningar på sådant som akustik, fukt och hållfasthet när materialet befunnit sig en viss tid i en viss miljö. Vet man om byggmaterialet kan användas direkt eller hur det behöver renoveras så ger det större trygghet åt beställarna, och därigenom kan också upphandlarna lättare kravställa en viss andel återbrukat material i en ny byggnad. 

I ett projekt, Återhus – Att bygga hus av hus, arbetar RISE tillsammans med bland andra Fabege, NCC och Vasakronan. I Stockholmsstadsdelen Haga Norra har närmare 70% av ett nytt hus byggts av material från en gammal fordonsverkstad och bilhall. Till och med de gamla stombjälklagen gick att flytta till den nya byggnaden. 

– Det går verkligen att använda en hel del av det gamla materialet. Utifrån inventeringar kan man fatta beslut om vilket material som ska demonteras och återbrukas inför att en ny byggnad projekteras. I olika utvecklingsprojekt pågår arbete med hur olika byggmaterial med olika funktionskrav kan återbrukas. Hur säkrar man till exempel brandklassningen i gamla brandsäkerhetsdörrar eller använder porslinet från gamla toalettstolar men byter spolanordningen? 

Ny satsning – dags att genomföra och skala upp

Satsningen Återhus – Att bygga hus av hus har fått förnyat förtroende från Vinnova som finansiär. Tanken med fortsättningen är att implementera de processer, metoder och tekniker för storskaligt återbruk av tunga lastberande konstruktionsdelar av stål och betong som har utvecklats i tidigare steg. 

Målet är att ställa om bygg – och fastighetsbranschen till cirkulär ekonomi. För att uppnå målen i projektet ska arbetet ske med indikatorer som till exempel öka återbruk av lastbärande konstruktionsdelar som skulle rivas idag, reducera klimatpåverkan i enlighet med Boverkets gränsvärden, förstärka konkurrenskraften hos branschen genom uppskalning av återbruk och snabbare tillståndsprocesser, minska volymerna av rivningsavfall med 10 procent per år samt öka förmågan hos branschen att attrahera kompetens och att bygga kapacitet för innovation. 

- Vi på RISE leder projektet, bidrar med vår expertis inom kvalitetssäkring av betongelement till återbruk samt ska ta fram förslag på nya regelverk och standarder för certifiering av återbrukade stommar, säger projektledare för Återhus 3.0 Jan Suchorzewski, Enhetschef för materialdesign på RISE. 

Den nya satsningen pågår under två års tid och involverar ett stort antal partners från byggbranschen men även Akademiska Hus, Stockholms Stad, Tyresö Kommun, Magnolia Bostad och Kungliga Tekniska Högskolan finns med i satsningen.

Lokala initiativ skapar nya marknader för återbrukat material 

Johan Bergström pekar på att det nu finns många lokala initiativ för att skapa marknader för återbrukat material. Samtidigt behövs verktyg som skapar bättre nationell överblick, och verktyg för digitalisering och spårbarhet kan hjälpa till. En vision skulle vara en samlad, nationell databas där man kan söka efter produkter och sedan lägga in dessa direkt i de digitala modellerna på ritstadiet. 

– Sedan jag började arbeta på RISE tidigt 2022 har jag insett hur olika fält behöver samverka för att möjliggöra återbruk. Det handlar exempelvis om arkitektur, fysisk planering, byggprocesser, men också kunskap om fukt och mikrobiologi, livscykelanalyser och såklart kvalitetssäkring och certifiering. RISE bidrar inom alla dessa fält och jag är övertygad om att det kommer hända mycket de kommande åren. Jämte en bättre planering, bättre användning av befintliga byggnader och såklart ombyggnation och materialåtervinning kommer återbruk bli ett sätt att minska både resursanvändningen och klimatpåverkan från byggsektorn, konstaterar Johan Bergström.

Stor klimatpåverkan från byggsektorn 

En femtedel av Sveriges inhemska klimatpåverkan kommer från byggsektorn, enligt Boverket. Lägger man till utsläppen från byggsektorns import av material ökar klimatpåverkan ytterligare. Byggsektorn står också för en tredjedel av allt avfall som produceras i Sverige. Globalt används cirka 40 procent av världens förbrukning av natursten, sand och grus inom byggsektorn. Att använda resurser effektivt och uppnå cirkulära flöden pekas ut som centralt i branschens färdplan för att nå netto noll utsläpp av växthusgaser till 2045. 

Återbruksprocessen kräver fler steg 

För att kunna återbruka materialet i befintliga byggnader – och se potentialen vid en rivning – krävs arbete i flera steg. Här följer en kortfattad metodik hur återbruksprocessen ser ut:  

  1. Miljörisker. En byggnad som skall rivas måste miljöinventeras så det framkommer om eventuella miljöfarliga ämnen finns i byggnaden och materialen. 
  2. Inventering. Materialet i en byggnad som ska återbrukas inventeras på detaljnivå, så att man ser vilken status och skick det befinner sig i inför projektering  
  3. Sortering. Inventering måste ske med kunskap hur, och om materialet ska återbrukas. Likaså om materialet skall läggas ut till försäljning, lagras eller användas direkt i en annan byggnad. 
  4. Iordningställande. Materialet måste demonteras varsamt och kan behöva renoveras innan det används igen. 
  5. Transport. Materialet måste transporteras till den nya byggnaden eller till lagerhållning i väntan på användning. 

För att uppnå cirkulära flöden krävs alltså kunskap vid upphandling, projektering, inventering, kvalitetsbedömning samt att en fungerande spårbarhet finns i materialet som gör att det går att se i ett projekt att det man efterfrågar finns tillgängligt någon annanstans i landet. 

Johan M Bergström

Kontaktperson

Johan M Bergström

Projektledare

+46 10 516 51 67

Läs mer om Johan M

Kontakta Johan M
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.