Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
Nacka strand

Ombyggt istället för nybyggt gör framtidens städer mer hållbara

Framtidens städer är redan byggda – med de behöver bli mer klimatsmarta och socialt hållbara. För att komma dit behöver vi bli bättre på att renovera, omvandla och förtäta på ett klokt sätt. Forskarskolan ASSURE tar fasta på hur vi kan omvandla våra befintliga städer till något mer hållbart. 

På flera håll i landet råder bostadsbrist, samtidigt som många kontorslokaler i dag står tomma. För att komma till rätta med problemet utan att behöva riva och bygga nytt, behöver vi bli bättre på att bygga om befintliga lokaler. Kan nya bostäder hittas i den redan befintliga staden, och dessutom inredas med återvunnet material, kan nya hem skapas med en bråkdel av den klimatpåverkan som ett nybyggt hus skulle innebära. Ett exempel på en aktuell utmaning som forskarskolan ASSURE, Adaptation of urban Space through SUstainable Regeneration, adresserar.

I större utsträckning använda befintliga material 

Med hjälp av åtta doktorander ska skolan under fem år titta bland annat på hur man kan motverka segregering och gentrifiering när man renoverar och omvandlar, hur man blir bättre på att ta till vara kulturmiljövärden vid renoveringar och hur man kan återanvända befintliga material i större utsträckning.  

För att få med alla bitar behövs doktorander från olika håll, och en praktiknära och tvärvetenskaplig ansats.  

 – Det är viktigt att ha med både de som håller på med installationsteknik för ventilation och de som arbetar med kulturmiljöfrågor. När man har olika bakgrund och vrider och vänder på saker tillsammans så kommer man i slutändan att förstå varandra bättre, säger Magnus Johansson, forskare inom stadsutveckling på RISE, som koordinerar projektet.  

För att lyckas ta fram metoder och arbetssätt som fungerar, används och kommer samhället till nytta, är det också viktigt att forskningen sker praktiknära, menar han. Man har därför knutit till sig ett nätverk bestående av fastighetsbolag, arkitekter, Boverket och Riksantikvarieämbetet. 

Vi vill höja medvetandet och förståelsen för hur man kan renovera på ett hållbart sätt

Dialog ger verkliga, relevanta lösningar 

Varje vår och höst kommer ASSURE även att bjuda in till en konferens för att föra en löpande diskussion om var man är på väg. 

– Via nätverket och de återkommande konferenserna kommer vi hela tiden att ha en dialog med näringslivet och praktikerna, det tror vi är det bästa sättet att utveckla en lösning som inte är en skrivbordsprodukt utan som kommer med verkliga, relevanta lösningar. Vi vill bygga upp ett samtal som leder till lärande.  

Målet är att alla som arbetar med renoveringsfrågor får stöd att göra det på ett bättre sätt, och ur ett bredare perspektiv – men utifrån lokala förutsättningar och olika behov. 

– Vi vill höja medvetandet och förståelsen för hur man kan renovera på ett hållbart sätt, sedan kan olika aktörer plocka de saker de behöver. Forskarskolan blir som ett smörgåsbord av nya tankar och idéer, enskilda företag kan man plocka de verktyg eller perspektiv de behöver i en specifik situation, säger Magnus Johansson.  

Viktig brygga mellan akademi och näringsliv 

RISE står som koordinator för projektet, och fungerar som den viktiga bryggan mellan akademi och näringsliv.  

– Det är precis det RISE ska göra: lösa samhällsutmaningar och bidra till innovation på ett konkurrenskraftigt sätt. Vi ska både vara med och utveckla ny kunskap och se till att den kommer ut i samhället. Alla dessa delar är vi inne på i forskarskolan.

Forskarskolan ASSURE

I forskarskolan ASSURE möts forskare verksamma vid Lunds Tekniska Högskola, Malmö universitet, Campus Gotland vid Uppsala universitet samt RISE.  

ASSURE har knutit till sig ett nätverk med aktörer från bygg- och fastighetsbranschen som arbetar med utveckling och förvaltning av fastigheter och områden: Framtidskoncernen, Stena Fastigheter, Vasakronan och HSB Malmö samt Krook & Tjäder Arkitekter och Structor Projektledning Malmö AB. Boverket och Riksantikvarieämbetet ingår också i nätverket.

ASSURE samverkar även med två etablerade mötesplatser för bygg- och fastighetsbranschen: Centrum för Management i byggsektorn vid Chalmers och Centrum för fastighetsföretagande vid Malmö universitet. I nätverket ingår även Eurac Research Institute for Renewable Energy som internationell partner.

Kristina Mjörnell

Kontaktperson

Kristina Mjörnell

Affärs-och innovationsområdeschef

Läs mer om Kristina

Kontakta Kristina
CAPTCHA Den här frågan är till för att testa om du är en mänsklig besökare eller inte för att undvika automatiska skräppostmeddelanden.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Magnus Johansson

Kontaktperson

Magnus Johansson

Forskare

+46 10 516 56 56

Läs mer om Magnus

Kontakta Magnus
CAPTCHA Den här frågan är till för att testa om du är en mänsklig besökare eller inte för att undvika automatiska skräppostmeddelanden.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.