Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
Händelö Eco-Industrial Park
Foto: Lantmännen

HändelöEco-Industrial Park arbetar smartare med cirkulär återvinning genom industriella symbioser

När man arbetar med symbios inom industriell och urban samhällsbyggnad, bidrar man till en positiv klimatpåverkan och cirkulär ekonomi. Allt fler inser fördelen att arbeta symbiotiskt och vill ställa om sin verksamhet. För att hjälpa fler med det arbetet, finns nu ett nystartat resurscentrum, samt kunskap och erfarenhet i flera tillverkningsindustrier, exempelvis HändelöEco-Industrial Park. 

Illustrationer: Hannes Ahremark, Boken symbios

Att bi- och restprodukter för en verksamhet kan vara betydande resurser i en annan, är själva essensen av symbios. En verksamhet som anammat detta sätt är HändelöEco-Industrial Park, även kallat HEIP, som är del av en av Sveriges största kraftvärmeanläggningar. Deras verksamhet drivs av industriella symbioser och har skapat synergieffekter mellan ett energiföretag och en processindustri. Samarbetet grundar sig mellan E.ON och Lantmännen Agroetanol. Här produceras el, fjärrvärme med förnybara biomaterial och återvunna material som bränsle. Här produceras även djurfoder, biobaserad kolsyra och den processånga som Lantmännen Agroetanol är beroende av för sin tillverkning av bioetanol som drivmedel. Symbiosen är redan satt, men i dagsläget arbetas det med att addera ännu fler resursflöden till verksamheten. 

– Ambitionen är att vi ska ta tillvara på allt spill för respektive verksamhet, så att det utnyttjas maximalt och vi ser gärna att fler företag ansluter sig till oss för att vidga leden än mer. För att skapa symbioser krävs det en social anknytning mellan människor. Vi jobbar oerhört mycket med att bygga relationer för att informera om symbiosflöden och skapa tillit och intresse framför allt hos de medverkande aktörerna, säger Ian Hamilton, projektledare för HEIP.

Nätverkar med universitet

Ian Hamilton berättar hur hans team specialiserar sig på att koppla samman olika aktörer, söka finansiering, samt få hjälp med att driva projekt framåt. Ytterligare en del av nätverkandet sker via Sveriges universitet där studenter med ex-jobb söker sig till verksamheten. Studenterna får praktikplats och deras insats ger en rik tillgång till olika forskningsunderlag.

– En av våra studentgrupper tittade djupare kring ytterligare resursströmmar i industriparken och kom med ett femtiotal nya idéer som vi sedan presenterade för aktörerna. Det är oerhört värdefullt och visar att symbios inte enbart består av material utan även infrastruktur, tjänster eller saminvesteringar , säger Ian Hamilton.

Illustrationer: Hannes Ahremark, Boken symbios

Skapar resurseffektivitet och innovation

Lovisa Harfeldt är doktorand på RISE och forskar vid Lund Universitet för projektet Smart Symbios – ett projekt som kopplar samman energi- och materialflöden med syfte att skapa resurseffektivitet och bidrar till att skapa innovation och integration i värdekedjan.  

– Jag jobbar med ett flertal olika projekt på RISE, däribland EU-projektet CORALIS. Inom CORALIS har vi tagit fram en matris för skattning av ett symbiosnätverks mognadsgrad och denna har jag nu, inom ramen för mitt doktorandprojekt, testat på HEIP. Under våren 2023 är det tänkt att HEIP ska fortsätta arbeta med matrisen utifrån de förbättringar som skapats av vårt samarbete, berättar Lovisa Harfeldt-Berg.

Resurscentrum sprider kunskap och förenklar skapandet av symbios

För att förenkla skapandet av fler industriella och urbana symbioser samt sprida kunskapen brett över landet, har nyligen ett nationellt resurscentrum skapats; Centrum för Industriell och Urban Symbios. Centrat kopplar samman aktörer lokalt och regionalt med utgångspunkt att bygga broar mellan hållbara kretslopp i näringslivet.

– Det finns behov av en nationell aktör som har kraft och legitimitet att på ett övergripande plan driva policyfrågor kopplat till nyttan av industriell och urban symbios. Att medvetandegöra värdet av industriell resurssamverkan ibland politiker, investerare och industriföretag ökar acceptansen och förståelsen för oss regionala industriparker, säger Ian Hamilton. 

Vilka fördelar skulle du säga att det finns för företag som vill påbörja sin resa med symbios?

– Centrum för Industriell och Urban Symbios, tillsammans med den rika symbiosforskning som sedan länge bedrivits vid Linköpings Universitet, kan utgöra del av erbjudande om att initiera möten mellan olika industrigrupperingar med syfte att ingå i klimateffektiva resursutbyten. Givet dagens omvärldsutmaningar på energisidan har väl timingen aldrig varit bättre för industriell symbiossäger Ian Hamilton.

Centrum för industriell och urban symbios

Centrum för industriell och urban symbios drivs i samverkan mellan olika aktörer och sektorer lokalt och regionalt. Genom att bygga upp och långsiktigt driva hållbara symbioser kan samhället ta vara på resurser och bidra till näringslivets, regioners och kommuners klimatomställning.

Läs mer om Centrum för industriell och urban symbios

Händelö Eco-Industrial Park

På Händelö i Norrköping har en industriell urban symbios växt fram under 2000-talet. Idag drar flera företag nytta av varandras sidoströmmar. ’Händelökombinatet’ har blivit omtalat, nationellt såväl som internationellt.

Läs mer om Händelö Eco-Industrial Park

Marie Karlberg

Kontaktperson

Marie Karlberg

Projektledare

+46 10 516 51 03

Läs mer om Marie

Kontakta Marie
CAPTCHA Den här frågan är till för att testa om du är en mänsklig besökare eller inte för att undvika automatiska skräppostmeddelanden.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.