Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Handbok för lyckade gröna tak

Gröna tak är ett sätt att minska effekterna av klimatförändringarna i stadsbebyggelse. För den som är intresserad av gröna tak är Grönatakhandboken ovärderlig.

Ett grönt tak av god kvalitet fördröjer regnets påverkan på dagvattensystemet, har en temperatursänkande effekt både i själva byggnaden och på samhällsnivå samt utgör föda för de för mänskligheten så viktiga insekterna. Sammantaget bidrar de gröna taken till den nödvändiga klimatanpassningen samtidigt som de ökar den biologiska mångfalden och tillför staden estetiska värden.

Den enklaste och vanligaste varianten av grönt tak är sedumtak, det vill säga tak med fetknoppsväxter vars blad är saftiga och köttiga. Biotoptak är lite mer avancerade. Här försöker man efterlikna en viss biotop, till exempel strandäng eller fuktäng. Biotoptaken är alltså ofta olika varianter av ängstak.

Det går också att skapa möjlighet till odling på taket eller att anlägga takträdgårdar, som kan liknas vid små parker högt över marken.

Det är viktigt att takmiljön finns med i planeringen från början när ett nytt hus planeras.

– Man måste redan i ett tidigt skede veta vad man vill med taket. Det måste råda samstämmighet mellan fastighetsägaren, byggaren, arkitekten och kommunen, säger Mårten Västerdal, projektledare på RISE.

Många ser gröna tak som en konkurrent till solceller, men det går enligt Mårten Västerdal utmärkt att kombinera solceller med gröna tak.

Det måste råda samstämmighet mellan fastighetsägaren, byggaren, arkitekten och kommunen

Underlättar arbete och säkerställer kvalitet

RISE har projektlett framtagandet av boken Grönatakhandboken där man går igenom hela processen från planering via projektering och anläggning till skötsel. Handboken underlättar arbetet i alla led och säkerställer att hög kvalitet löper som en röd tråd genom hela processen.

– Genomgången berör såväl själva konstruktionen – som tätskikt, isolering och betong – som de olika vegetationssystemen. Det är också viktigt att skötselaspekten inte glöms bort. Alla gröna tak kräver visst mått av tillsyn och skötsel, betonar Mårten Västerdal.

Boken tar också upp hur man kan hantera brandskyddsregler och hur förebyggande skyddsåtgärder kan utformas.

Samarbetsprojekt kring handbok

Grönatakhandboken är resultatet av ett samarbete mellan flera olika parter, och RISE bidrag är förutom projektledningen bland annat expertis inom brand, solceller och energiberäkning. RISE genomför också tester beträffande den fördröjande effekt taket har vad gäller dagvattenavrinningen vid olika substratdjup.

– Man får inte lägga ett för tunt substratskikt. För ett sedumtak krävs 5-8 centimeter. Annars finns risk för att växterna torkar ut och att hela vegetationsskiktet blåser av, säger Mårten Västerdal.

– RISE besitter expertis inom bland annat takkonstruktion, brandskydd och dagvattenfördröjning så vi bistår gärna tillverkare av taksystem med utveckling testning, och verifiering.

För mer avancerade gröna tak krävs naturligtvis betydligt tjockare substrat än vid sedumtak och ifall det är fråga om en takträdgård ställs långtgående krav på takets dimensionering och konstruktion. Grönatakhandboken har kompletterats med en skrift som heter Vedartad vegetation på gröna tak som tar upp val av lämpliga trädsorter och vad man bör tänka på när träd planteras på tak.

Grönatakhandboken

Grönatakhandboken är uppdelad i två delar som behandlar allt från betongbjälklag och tätskikt till växtbädd, vegetation och mycket mer. Den innehåller såväl detaljerad praktisk information som översiktlig kunskap och kan därmed vara en tillgång för alla som på något sätt arbetar med gröna tak.

https://gronatakhandboken.se/