Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
Man med blindkäpp kliver på buss

Framtiden för offentliga transporter - autonoma bussar för inkluderande lösningar

Utvecklingen kring autonoma fordon går snabbt och det planeras för att använda autonoma bussar som offentliga transportmedel. Dock krävs mycket mer forskning kring användandet och anpassning för att de ska passa samtliga medborgare. Här krävs forskning, testning, utveckling och kunskapsbyggande. Projektet CATAPULT är ett samverkansprojekt mellan aktörer i Sverige, Belgien och Österrike där detta område står i centrum. 

Teknikutvecklingen sker snabbt och autonoma fordon kommer snart vara en vanlig syn i vårt samhälle. För att optimera användningen av autonoma bussar för kollektivtrafik måste de vara tillgängliga och lätta att använda för alla invånare. Det har forskats mycket kring de tekniska aspekterna av autonoma fordon; men när det gäller användandet av dessa fordon, särskilt för barn, äldre medborgare och personer med funktionsnedsättning, krävs mycket mer forskning och lärande. Beslutsfattare måste ha en bättre förståelse för användarnas behov och de möjligheter som finns för att anpassa autonoma bussar efter användarnas behov, så att de kan erbjuda mobilitetslösningar för samtliga invånare.

För att överbrygga denna kunskapsklyfta har forskare från Österrike, Belgien och Sverige nu startat samarbetsprojektet CATAPULT (Policies for inclusive autonomous mobility solutions for cities). Tillsammans kommer de att utveckla nya metoder för att testa, utveckla och sprida kunskap om olika verktyg som stöder utbudet av användarvänliga transporter. Målet är att informera och hjälpa beslutsfattare och politiker på lokal, nationell och europeisk nivå. Av 86 förslag är detta ett av 15 projekt som får finansiering genom JPI Urban Europe (en del av EN-UAC-programmet). Projektet startade under våren 2021.

”CATAPULT syftar till att lösa de samhälleliga utmaningarna med att möjliggöra inkluderande och tillgängliga mobilitetslösningar för framtiden. Projektet bidrar med kunskapsbyggande som ska stödja beslutsfattare i planeringen" säger Nora Spiegel från AustriaTech som är projektledare och koordinator för CATAPULT-projektet. "Konsortiet i CATAPULT är mångsidigt och vårt tvärvetenskapliga tillvägagångssätt är en samskapande process som ger ett mervärde för rörlighet, och socialt oberoende, för människor med begränsade mobilitetsalternativ."
Nora fortsätter: ”Vårt mål är att stödja beslutsfattare så att framtidens kollektivtrafik är tillgänglig för alla. Det finns en mängd olika verktyg och hjälpmedel som kan hjälpa personer med särskilda behov i deras dagliga resor. Politiker och planerare behöver stöd för bättre design och integration av dessa verktyg när det kommer till offentliga transportmedel. Vi kommer att utveckla en samskapande process med tester och demonstrationer i fokus, som bättre kommer att informera dessa beslutsfattare och öka medvetenheten om nyckelkomponenterna i implementeringen av inkluderande mobilitetslösningar. Våra resultat kommer också att publiceras i politiska råd och riktlinjer för att anpassa den politiska ramen och mekanismerna för leverans och design av offentliga transportmedel.”

Mycket forskning om medborgarengagemang och samskapande processer har gjorts tidigare i de deltagande länderna och kunskapen utnyttjas nu och utvecklade nätverk aktiveras för att kunna påverka tillsammans.

Martin Holmberg är ansvarig för RISE bidrag till projektet: "RISE är ansvariga för att ta fram metoder för att studera behoven hos olika användargrupper då de reser med autonoma bussar, och deltar även i arbetet med att ta fram policies. I detta arbete bygger vi vidare på tidigare studier vi gjort för autonoma fordon i ett antal projekt, och vi nyttjar de autonoma bussar som drivs av EU-projektet SHOW, där RISE är en av deltagarna."

Målet med JPI Urban Europe är att skapa kapacitet för en hållbar omvandling av städer och stadsområden. Hållbar övergång till attraktiva, resurseffektiva och ekonomiskt livskraftiga städer stöds av gränsöverskridande samordning av stadsutvecklingsforskning och innovation i nära samarbete med EU: s medlemsstater och Europeiska kommissionen. Genom JPI Urban Europe finansierar europeiska forskningsfinansiärer gemensamt samarbetsprojekt inom stadsutveckling. Initiativet togs 2010 med stöd av EU och ambitionen att samordna resurser och hantera dessa samhällsutmaningar i Europa.

Projektdeltagare: AustriaTech (Österrike), Factum (Österrike), KU Leuven (Belgien), RISE (Sverige)
Projekttid: 2021 - 2023
Duration of the project: 2021 – 2023
Budget - €794,123

Publicerad: 2021-06-09
Martin Holmberg

Kontaktperson

Martin Holmberg

Tf Enhetschef

Läs mer om Martin

Kontakta Martin
CAPTCHA This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.