Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
Tre personer arbetar tillsammans.

DINO stöttar innovation i offentlig sektor

För att kunna möta de utmaningar som digitaliseringen, den demografiska utvecklingen och industrins omställning innebär på arbetsmarknaden, behöver offentliga aktörer utforska nya sätt att hantera livslångt lärande och kompetensförsörjning. I projektet DINO och rapporten Att bädda för innovation ger RISE en nulägesanalys av innovation i offentlig sektor och förutsättningar som krävs för att innovationsprojekt ska skapa långsiktigt värde. Slutsatserna ligger till grund för utvecklingen av ett verksamhetsanpassat stöd som ska sänka trösklarna för att komma i gång med innovationsarbete och öka värdet i innovationsprojekt hos offentliga aktörer.

Åsa Vikner, projektledare.

Att bädda för innovation

Att kunna möta arbetsmarknadens behov av utbildning och kompetens är avgörande för att behålla Sveriges internationella konkurrenskraft. Men det är också centralt för att upprätthålla en väl fungerande socioekonomisk balans och en grundläggande trygghet i samhället. Det gäller för i stort sett alla yrkesgrupper, oavsett bransch och utbildningsnivå, konstaterar Åsa Vikner, projektledare på RISE enhet Livslångt lärande. 

Innovation möjliggör för större utvecklingssprång och är därför ett viktigt angreppssätt för offentlig sektor att ta sig an de ändrade förutsättningarna på arbetsmarknaden. Det behöver finnas möjlighet att arbeta utforskande och kontinuerligt pröva nya modeller, strukturer och arbetssätt. Slutsatserna i rapporten visar att mycket kan göras i offentlig sektor för att skapa rätt förutsättningar för värdeskapande innovation – både utifrån ett verksamhetsperspektiv och i det enskilda innovationsprojektet.  

Alla behöver förstå innovationens mål och syfte

Rapporten bygger dels på en kort översikt av aktuell forskning, dels på 28 djupintervjuer med representanter på olika nivåer från nationella och regionala offentliga organisationer, med ett särskilt fokus på arbetsmarknad och utbildning. Bland respondenterna ingick även forskare och projektledare på RISE, som arbetat länge med innovation i offentlig sektor. 

- Utifrån de intervjuer vi utfört kan vi konstatera att innovation ofta förväxlas med verksamhetsutveckling. Men det rör sig om två helt olika saker. Verksamhetsutveckling går ut på linjär förändring, som bygger vidare på och finjusterar de befintliga arbetssätten. Innovation handlar istället om att bryta med det gamla, och att utforska delar i problem och lösningar som inte är kända sedan tidigare. Det kräver andra förutsättningar. En viktig del är att etablera en gemensam bild av verksamhetens mål och syfte med innovationsarbetet.

Risker kan inte undvikas när man tänker i nya banor

För att en organisation i den offentliga sektorn ska kunna komma igång med innovationsarbetet behöver det finnas ett politiskt uppdrag i botten. Men även om det finns så upplever många offentliga organisationer att de saknar en verksamhetskultur som främjar nya idéer och innovativa arbetssätt. Organisationen är många gånger trögrörlig och byråkratisk och det förvaltande uppdraget gör att chefer och medarbetare ogärna tar risker. Eftersom innovation handlar om att utforska okända element och att söka sig mot nya mål är det omöjligt att undvika att ta risker i ett välfungerande innovationsarbete, påpekar Åsa Vikner.

- Det är nödvändigt att det finns en psykologisk trygghet där fel och misstag tolereras på verksamhetsnivå. Annars är det ingen som vågar testa nya vägar.

Ibland finns det även juridiska utmaningar som lägger hinder i vägen. I regel handlar det om problem som är relaterade till offentlig upphandling.

DINO erbjuder ett paket av metoder, verktyg och resurser som sänker offentlig sektors tröskel för att påbörja ett innovationsarbete.

Vad krävs för att lyckas?

Vad gör de organisationer som framgångsrikt arbetar med innovation idag? Kort sagt handlar det om att de arbetar med insatser som speglar och gör det möjligt att hantera utmaningarna. De har skapat en kultur där medarbetarna uppmuntras att komma med nya idéer. Dessutom har de byggt en organisationsstruktur som ger stöd åt medarbetare som vill pröva nya vägar, säger Åsa Vikner.

- Det är tydligt att de som lyckas lägger stor vikt vid den interna kommunikationen, för att skapa en gemensam förståelse av vad innovationen innebär. De har också ett tydligt mandat att arbeta för att förnya verksamheten. Det lägger en stabil grund för innovationsarbetet, som ger goda förutsättningar att behålla engagemanget och att föra verksamheten vidare. Vidare så har de ett stort fokus på intern och extern samverkan och omvärldsbevakning för att öka förståelsen om behov som relaterar till deras organisation och som kan lösas med innovation.

- Planering och åtgärder behöver utgå från slutanvändarna. Med andra ord är det avgörande att prata med de som berörs och att vara nyfiken på hur tjänsterna uppfattas. En intervjuundersökning eller en utredning kan bidra till räta ut frågetecknen. Att ha örat mot rälsen är nödvändigt för att hamna rätt!

Ett stöd för att navigera rätt

Utifrån slutsatserna i rapporten utvecklar RISE nu en kvalitetssäkrad process och stöd i innovationsprojektets olika faser – allt ifrån initiering till uppföljning. Stödet tar utgångspunkt i den befintliga innovationsprocessen och anpassas efter de organisatoriska och projektspecifika faktorer som gäller. Syftet är att sänka trösklarna för offentlig sektor att påbörja ett innovationsarbete och skapa goda förutsättningar för långsiktigt värdeskapande innovation.

- RISE samlade kompetens finns tillgänglig, och vi utgår ifrån beprövade modeller som samlats kollektivt genom arbete i en lång rad olika projekt genom åren. Vi har möjlighet att erbjuda stödet till två labbpiloter under kommande år.  Den som är nyfiken på att veta mer är välkommen att kontakta mig, avslutar Åsa Vikner.

Åsa Vikner

Kontaktperson

Åsa Vikner

Projektledare

+46 10 228 40 59

Läs mer om Åsa

Kontakta Åsa
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.