Hoppa till huvudinnehåll
Search
Menu

Bred samverkan för hållbar cement- och betongindustri

En hållbar samhällsutveckling kräver hållbara, robusta och funktionella byggmaterial med lång livslängd men med ett minimalt klimatavtryck. I det Vinnova-finansierade projektet BETCRETE har RISE samlat ett brett konsortium av tongivande aktörer för att formulera en implementeringsplan för industriell omställning mot klimatneutrala cement- och betongbranscher.

Betong är det mest använda byggmaterialet i världen, men också en betydande källa till CO2-utsläpp. För att uppnå klimatneutralitet inom de närmaste 25 åren, fram till 2045, behövs snabba, men kvalitetssäkrade åtgärder samt utveckling av innovativa lösningar som kan bidra till paradigmskifte inom byggbranschen.

– Det finns inte en universell lösning på CO2-problematiken, säger Katarina Malaga, forsknings- och affärsutvecklare inom infrastruktur och betongbyggande på RISE, professor i hållbart byggande och projektledare för BETCRETE. Vi har föreslagit en agenda för aktiviteter på kort- och lång sikt där flerdimensionella problemlösningar har identifierats.

Samförstånd och enighet prioriterat

Huvudmålet med BETCRETE var att samla cement- och betongbranscherna för att skapa samförstånd och enighet kring en gemensam implementeringsstrategi med syfte att nå klimatneutralitet 2045.

– Jag skulle vilja säga att vi uppnått samverkansmålet med projektet med råge, säger Katarina Malaga. Redan i inledningen hade vi ett starkt konsortium bestående av både cement- och betongtillverkare, branschorganisationer, myndigheter, forskare och innovatörer, entreprenörer och konsulter inom betongkonstruktion. Dessutom har fler tillkommit längs vägen, och engagemanget från alla parter har varit stort.

En viktig framgångsfaktor för att öka kravet på betong med lägre klimatpåverkan är ett gott samarbete mellan byggare, beställare, arkitekter och konstruktörer. Här kommer BETCRETE att fungera som en samlande kraft.

Vill du diskutera hållbart byggande? Fyll i dina uppgifter här så återkommer vi.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter

Vi behöver bygga resurseffektivt och långsiktigt

Fem möjliga huvudinriktingar

Arbetet i projektet har identifierat fem möjliga huvudinriktningar som kan leda till att branschen uppnår klimatneutralitet med bibehållen stark industriproduktion mot hållbar samhällsutveckling:

  • energieffektivisering inom cementproduktion
  • optimering av betongsammansättning med alternativa bindemedel
  • utveckling av nya, långsiktigt hållbara alternativa bindemedel i volymer och kvalitéer som kan bidra till omställning
  • karbonatisering och andra möjligheter att skapa CO2-sänkor
  • utredning av möjligheter till CCS i Sverige/Norden, alternativt andra tekniska lösningar på infångning, förvaring och/eller användning av CO2

– Vi behöver bygga resurseffektivt och långsiktigt, satsa på återvinning och skapa hållbara tillverkningsprocesser för alla byggmaterial, säger Katarina Malaga.

Samtliga fem områden visar på behovet av revidering, anpassning och utveckling av nya standarder, policyer och regelverk samt nya affärsmodeller, kunskapslyft samt – inte minst – behovet av samhällets förståelse och stöd för de tids- och kapitalkrävande investeringar branschen står inför. Det krävs långsiktiga politiska beslut, finansieringslösningar samt transparenta och förutsägbara tillståndsprocesser för att uppnå klimatneutralitet med bibehållen konkurrenskraft.

Offentlig verksamhet driver på omställningen

Såväl offentliga som privata beställare har möjlighet till kravställande, men de offentliga beställarna på nationell, regional och kommunal nivå har i kraft av stora volymer möjlighet att gå före och visa vägen. På så sätt kan omställningstakten öka och fler beställare följa efter.

För att gynna långsiktigt hållbara lösningar behöver kraven som ställs vara materialneutrala funktionskrav och vidare styras av vetenskapliga fakta och livscykelanalyser. Utvärderingen bör ske utifrån långsiktigt värde, t.ex. en byggnad med stomme som går att förändra över tid och behov utan att behöva rivas och byggas på nytt är hållbar både ur ett klimatmässigt och ekonomiskt perspektiv.

– I Steg 2 av BETCRETE planerar vi att visa på exempel i form av både verkliga objekt och demoobjekt, säger Katarina Malaga. Det är också glädjande att samtliga parter som deltagit i steg ett också visat intresse för ett fortsatt samarbete i steg 2.

Projektet BETCRETE drevs i steg 1 mellan april 2019 och februari 2020. I styrgruppen ingick Cementa, Svensk Betong, Trafikverket, Thomas Concrete Group, Swerock, Skanska Betong, ELU och RISE. Externa partners i projektet var NCC, Sveriges Byggindustrier, Skanska, Chalmers, LTU, Stena Recycling, Danske Bank, Sweco, Codesign, Abetong, Vinnova och Trafikverket. Projektet finansierades av Vinnova.

Katarina Malaga

Kontaktperson

Katarina Malaga

Forskare

+46 10 516 68 62

Läs mer om Katarina

Kontakta Katarina
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.