Hoppa till huvudinnehåll
Search
Menu

Betydelsen av virusbekämpning sträcker sig långt bortom pandemin

Pandemin har aktualiserat och tydliggjort vikten av kunskaper kring virusbekämpning. För att kunna möta framtida behov för nya viruspandemier och kunna hjälpa uppdragsgivare från näringsliv och akademiska forskningspartners med rådgivning och forskning kring förebyggande arbete mot smittspridning och inaktivering av virus satsar RISE nu på kompetensuppbyggnad inom detta område.

Covid-19-pandemin har visat på uppenbara konsekvenser av dåliga förberedelser för pandemier och vikten av preventivt arbete för att motverka spridning av sjukdomsframkallande virus. Flertalet virus som spridits till människor under senare år och lett till både epidemier (Ebola och Zikavirus) och pandemier (SARS-CoV-2 och influensa) har orsakats av relativt välkända virus som underskattats.

För att effektiva virucida produkter och kunskap om inaktivering av nya virus ska finnas tillgängliga redan innan nästa pandemi drabbar världen, krävs därför kontinuerlig forskning om egenskaper och svagheter hos nya virus. Det handlar dock inte bara om pandemiberedskap utan också om preventivt arbete med virus som orsakar till exempel förkylning, säsongsinfluensa och vinterkräksjuka, som alla har inverkan på folkhälsa och samhällsekonomi.

– Enbart Norovirus, som orsakar vinterkräksjukan, ger årligen upphov globala kostnader för sjukvården på 4,2 miljarder dollar och därtill 60,3 miljarder dollar i indirekta samhällskostnader, säger Erik Nygren, forskare på RISE. Vidare så har den traditionella gränsen mellan smittsamma och icke-smittsamma sjukdomar suddats ut, eftersom det visats att flertalet virusinfektioner fungerar som utlösande faktorer för såväl cancer som icke-smittsamma sjukdomar och kroniska tillstånd.

Enbart vinterkräksjukan ger årligen upphov globala kostnader på nästan 65 miljoner dollar

Utöver minskad risk för personligt lidande och ekonomisk påverkan omfattar samhällseffekterna av effektiva smittskyddsåtgärder mot virus även minskad risk för spridning av antimikrobiell resistens (AMR). Preventivt arbete med hygien och minskad smittspridning av virus i samhället ger i sin tur minskad användning av antibiotika och i förlängningen mindre utveckling av AMR. Betydelsen av effektiva åtgärder och produkter mot smittspridning och virus sträcker sig därför långt bortom nuvarande pandemi.

Fler tjänster kring virushantering

Inom RISE finns det idag stor kompetens rörande mikrobiologi, smittspridning och prevention samt om produkter, ytor och material.

‒ Vi på RISE är duktiga på att möte industrins och samhällets behov av tester som rör bakterier, jäst och mögel. Men vi har insett att vi behöver stärka upp vår service kring virushantering. Under COVID-19 pandemin har detta blivit extra tydligt, då vi bland annat fått en stor mängd förfrågningar från industrin kring inaktivering av virus, berättar Erik Nygren.

För att kunna möta det ökade behovet av tjänster kring virushantering bygger RISE därför en starkare organisation som kan serva olika branscher inom näringsliv och akademiska samarbetspartners.

‒ Vi samordnar vår kompetens och bygger efterfrågad kunskap och infrastruktur så vi kan möta behoven som finns nu och i framtiden. Kommer det framtida viruspandemier behöver vi vara bättre rustade än vad vi är idag, säger han.

RISE kommer i och med detta kunna erbjuda fler tjänster främst genom analyser av inaktivering och prevention av virus.

‒ Det handlar om att utvärdera effektiviteten hos hygienprodukter, kemikalier, processer och fysikaliska metoder etc. Som en viktig del ingår även strategisk rådgivning och riskbedömningar rörande olika tillverkningsprocesser och optimering avseende inaktivering av virus.

Nytt forskningsprojekt om inaktivering av virus

RISE har under pandemin stöttat svenska myndigheter och företag genom deltagande i flera projekt rörande minskad spridning av SARS-CoV-2, bl.a. genom att etablera metodik för tester av munskydd och handdesinfektion, genom att utföra riskbedömningar och matematiskt modellera inaktivering av virus, samt genom validering av diagnostiska tester.

– Under det arbetet har vi insett att det i Sverige saknas både kapacitet och aktörer som kan möta industrins behov av laborativt arbete med virus och virusinaktivering. Dessutom är data för inaktivering av många virus ofullständiga eller saknas helt, vilket gör riskbedömning av virusinaktivering mycket svår att göra på ett tillförlitligt sätt, vilket behövs vid utvärdering av tillverkningsprocesser och produkter som desinfektionsmedel, berättar Erik Nygren.

Flertalet sjukdomsframkallande virus inaktiveras relativt lätt av till exempel desinfektionsmedel eller värme, men känsligheten varierar påtagligt mellan olika typer av virus.

– En begränsning är att det för många typer av virus saknas tillförlitliga inaktiveringsdata rörande effektiviteten av kombinationer av olika fysiska och kemiska faktorer. Det medför att det i många processer förbrukas onödigt stora mängder energi och kemikalier för att vara på den säkra sidan. Dessutom har virusinaktiverande produkter i ett flertal studier associerats med ökad risk för spridning av resistenta bakterier, vilket indikerar att nya lösningar kommer att behövas i en hållbar framtid, säger Erik Nygren.

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

3.Hälsa och välbefinnande
9.Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
12.Hållbar konsumtion och produktion

RISE har beviljats forskningsstöd från Bo Rydins Stiftelse för vetenskaplig forskning i ett projekt rörande metoder för att studera inaktivering av virus. Projektet förväntas stärka svensk industris konkurrenskraft och innovationsförmåga, samt samhällets beredskap inom områdena infektionsprevention och mikrobiell diagnostik. Detta kommer att göras genom att etablera och utforska metodik för kvantifiering av virus och kartläggning av antivirala effekter från hygien- och rengöringsprodukter. 

– Specifikt kommer vi att etablera metoder för att mäta virusinaktivering. Därtill ska metodik för kartläggning av förekommande virus testas i miljöer där hygienprodukter används. Detta ska kunna användas för kartläggning och framtagande av tillförlitliga data gällande kemisk och termisk inaktivering av sjukdomsframkallande virus och därigenom bidra till att framtidens riskbedömningar blir säkrare och mer precisa, klargör Erik Nygren.

‒ Genom god kunskap och förståelse av sjukdomsframkallande virus och de egenskaper som reglerar viabilitet och infektionsförlopp är det möjligt att främja preventivt arbete mot spridning av virusinfektioner i samhället, avslutar Erik Nygren.

Om virus

Virus förekommer naturligt i alla delar av vår värld och påverkar så väl hälsan hos människor och djur som jordens ekosystem. Det uppskattas nu finnas 1031 olika virus på jorden varav 320 000 av dessa tros kunna infektera däggdjur.

Virus som orsakar direkta sjukdomar hos människor härrör oftast från djur, andra människor eller insekter. Såväl strikt humana virus (till exempel HIV) och zoonotiska virus som smittar både djur och människor (till exempel SARS-CoV-2 och influensavirus) har historiskt haft mycket omfattande effekter på både folkhälsan och den globala ekonomin.

Relaterat

Projekt

Metodik för studier av virus och virucida effekter

Projektet förväntas stärka svensk industris konkurrenskraft och innovationsförmåga, samt samhällets beredskap inom områdena infektionsprevention och mikrobiell diagnostik. Detta kommer att göras genom att etablera, utveckla och ut…
Expertis

Mikrobiologiska analysmetoder

RISE har en bred och djup expertis inom mikrobiologisk analys. Vi utvecklar och validerar mikrobiologiska metoder i hela analyskedjan från provtagning och provberedning till analys och databehandling för att effektivt och korrekt …
Projekt

Helgenomsekvensering för studier av virus som en del av handens mikrob

Samspelet mellan olika virus och mikroorganismer på huden är komplext då mikrobiotan byggs upp och bibehålls. Hygienprodukter bör utformas så att sjukdomsframkallande mikroorganismer tas bort utan påverkan på övriga mikrobiotan. P…
Projekt

FLU-ID - portabel influensa­diagnos­tik

FLU-ID projektet utvecklade ett portabelt biosensorsystem som kortar tiden för ett diagnostiskt test för influensa till mindre än 60 minuter. Detektionsmetoden är baserad på volymamplifiering (RCA) av virus i ett mikrofluidik-chi…
Tjänst

Molekylärbiologiska analyser på gennivå

Med hjälp av molekylärbiologiska analysmetoder kan vi undersöka hur olika molekyler och system inuti cellen interagerar och hur dessa processer regleras. Vi kan undersöka skillnader inom systemen på gen-och proteinnivå så väl som …
Expertis

Antimikrobiella peptider

Jobbar du med forskning och utveckling av produkter baserade på antimikrobiella peptider? T.ex. i form av nya typer av antibiotika, implantat med aktiva ytbeläggningar, sårvårdsprodukter eller produkter med helt andra användningso…
Test & demo

ProNano

Har du en innovation som du vill utveckla med nanoteknik och GaN-material? ProNano är en digital innovationshubb där du kan pilottesta och skala upp din prototyp. Oavsett om du är ett nytt eller etablerat företag, arbetar vi med d…