Skip to main content
RISE logo

SHIC: What is a Social Outcomes Contract?

Utfallskontrakt - struktur och utformning

Sociala Utfallskontrakt (Social Impact Bond, Social Outcomes ContractDevelopment Impact Bond eller Health Impact Bond i internationella sammanhang) har blivit en alltmer uppmärksammad modell för att hantera aktuella sociala och hälsomässiga samhällsutmaningar.

I ett socialt utfallskontrakt går parter från olika sektorer samman för att med gemensamma krafter adressera en specifik samhällsutmaning, och en del av ersättningen för arbetet binds upp mot uppnådda mål. (Man brukar i detta sammanhang prata om riskdelning mellan kontraktets parter gällande kostnaden av en social investering i form av tidiga insatser.)

Arbetet regleras genom ett kontrakt mellan utfallsansvarig(a), finansiär(er) och utförare. De samverkande aktörernas roll i kan variera beroende på kontext och område, och därmed kan strukturen för sociala utfallskontrakt se olika ut. Det finns dock alltid minst en offentlig part som är utfallsansvarig.

Ibland ingår privata utförare (kommersiella eller icke-vinstdrivande) och investerare i modellen, men man kan designa utfallskontrakt även mellan enbart offentliga aktörer.

Sociala utfallskontrakt som förändringsmodell

Illustration - Social Outcomes Contract as a model for change

I många sammanhang finns problem med kortsiktighet, bristande incitament, stuprörsorganisering och otydliga målsättningar särskilt när det gäller förebyggande och tidiga insatser. Sociala utfallskontrakt är ett möjligt sätt att bemöta detta, genom att bistå aktörerna med en plattform och verktyg för samarbete utanför ramarna för den ordinarie verksamheten, och dess inbyggda incitamentsstrukturer (som exempelvis när potentiella kostnadsbesparingar tillfaller en annan del av offentlig sektor).

En grundpelare i sociala utfallskontrakt är att uppnå förbättrade sociala och hälsomässiga utfall för en definierad målgrupp. Utifrån denna målsättning skapas en insatsmodell med finansiering, uppföljning och rollfördelning mellan olika parter.

Likriktade incitament - en grundprincip

En bärande princip för modellen är att likrikta incitamenten genom att samtliga parter ska uppleva en vinst när det går bra (utfallen uppnås i hög utsträckning) och förlust när det går dåligt (positiva utfall uteblir). Vinst i det här sammanhanget behöver inte enbart vara i monetära termer men typiskt sett sker ekonomiska transaktioner mellan parterna kopplat till  beräknade ekonomiska konsekvenser av de aktuella utfallen.

Dessa beräkningar baseras antingen på en samhällsekonomisk analys eller på faktiskt uppmätta kostnadseffekter hos offentlig sektor. 

Utförare upphandlas med utfallsbaserade avtal och får därmed ersättning som är delvis beroende av utfall.

Utfallsfokuset i sociala utfallskontrakt förstärker behovet av transparens och robust uppföljning, vilket en intermediär (exempelvis RISE) bistår med. RISE initierar och stödjer nulägesanalyser tillsammans med andra parter för att identifiera behov hos målgruppen, utformar utfallskontrakt samt mäter utfall och agerar stöd för samtliga aktörer i projektprocessen. 

Tomas Bokström

Contact person

Tomas Bokström

Projektledare

+46 72 544 56 07

Read more about Tomas

Contact Tomas
CAPTCHA This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

* Mandatory By submitting the form, RISE will process your personal data.

Lovisa Vildö

Contact person

Lovisa Vildö

Innovations- och processledare

+46 70 329 57 85

Read more about Lovisa

Contact Lovisa
CAPTCHA This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

* Mandatory By submitting the form, RISE will process your personal data.