Skip to main content
RISE logo

About Social impact Center (SHIC)

SHIC catalyses the transition from knowledge to practice and improves outcomes focus and the ability to measure social and health impact on a societal and individual level. As a cross-sectoral and multi-professional actor, SHIC meets a need for a long-term implementation support capacity focusing on the public sector.

SHIC:s syfte och mål

SHIC bidrar till systemomställning mot preventiva snarare än reaktiva arbetssätt inom hälsa och välfärd. SHIC ska till 2021 vara fullt etablerat med kompetens och kapacitet att ge strategiskt och operativt stöd till offentlig sektor i utformning, genomförande och utvärdering av nya lösningar och kontraktsmodeller.

Samhällsutmaning

Samhället satsar stora resurser på akuta och reaktiva åtgärder inom välfärdssektorn. Kunskapsmassan om värdet av förebyggande och tidiga insatser växer kontinuerligt och det finns en samsyn kring att prevention bör prioriteras av såväl mänskliga som Exempelvis gick enligt SCB endast 3 % av de totala hälso- och sjukvårdsutgifterna 2016 till prevention. Inlåsning av resurser, bristande incitament och kunskapsbrist gör att metoder, innovationer och arbetssätt inte omsätts i tillräcklig skala för att påverka system och individer.

Lösningar

SHIC är en oberoende kunskapsplattform som bidrar med kapacitet och kompetens för att driva på utvecklingen genom såväl strategiska som operativa initiativ. Erfarenheten från andra länder pekar på betydelsen av denna typ av aktörer, exempelvis SITRA i Finland, Social Finance i UK, MaRS i Kanada.

Effekt

RISE är genom centret en bärande del av det svenska ekosystemet för social innovation och välfärdsutveckling. På europeisk nivå är SHIC en erkänd aktör som tillhandahåller tekniskt stöd och praktiska case till EU:s agenda för social utveckling. I samarbete med kommuner, landsting/regioner och statliga aktörer genereras kunskap om effektiva insatser, definition och mätning av sociala effekter samt utfallsfokuserade modeller avseende kontraktering och upphandling. Spridning och erfarenhetsutbyte sker med akademi och andra aktörer i Sverige och internationellt.