Skip to main content
RISE logo
Workshop with small and mediun sized enterprises

DesignIT - An investment in interaction design for SMEs

The DesignIT project is a three-year project for small and medium-sized enterprises in Norrbotten and Västerbotten. Through practical innovation projects with researchers at RISE, we will increase the SMEs expertise and experience in innovation and interaction design.

The project is funded by the EU Structural Fund

Purpose

The aim of the project is for small and medium-sized enterprises (SMEs) in the region to strengthen their innovation capacity and their technological development through collaboration with researchers and other important players. More SMEs will develop their knowledge in interaction design, user experiences and user-centered development, and more companies will build knowledge of and experience of innovation projects and of collaboration with researchers.

Challenge

Increased digitization in society and in working life means that more areas are using ICT, therefore investments in interaction design are needed in order for the innovations of the future to be competitive. A good understanding of the users, their driving forces and context is needed to develop well-functioning solutions. A design perspective on the interaction between people and new technology is central to the development of future applications and smart products.

Solution

Through a pre-study, the foundation was laid for how a successful project aimed at SMEs in the region should be organized. The project thus offers flexible forms of research collaboration and learning and with the possibility of different levels of participation, from innovation projects to workshops and seminars.

Effects                                                                                                 

The project contributes to sustainable growth in the regions, innovative SMEs, new collaborations between SMEs and researchers and new ideas and prototypes to further develop.

I projektet prototypades bland annat visualiseringar av hälsodata för användning i hemtjänst.

Bakgrund

Projektets mål är att små och medelstora företag (SMF) i regionen ska stärka sin innovationsförmåga och sin tekniska utveckling genom samverkan med forskare och andra viktiga aktörer. Fler små och medelstora företag ska utveckla sitt kunnande inom interaktionsdesign, användarupplevelser och användarcentrerad utveckling och fler företag ska ha kunskap om och erfarenhet av innovationsprojekt och av samverkan med forskningsaktörer. Vi nyttjar olika teknik för interaktion, tex ljuddesign för välmående i äldrevård.


Projektet startade i januari 2017 och finansieras av EU:s strukturfonder, Region Norrbotten, Piteå kommun, Luleå kommun, Skellefteå kommun.

Utmaning

Ökad digitalisering i samhället och i arbetslivet innebär att allt fler områden nyttjar informations- och kommunikationsteknik, satsningar på interaktionsdesign behövs därför för att framtidens innovationer ska vara konkurrenskraftiga. En god förståelse för användarna, deras drivkrafter och kontext behövs för att utveckla väl fungerande lösningar och ett designperspektiv på samspelet mellan människa och ny teknik är centralt för utveckling av framtidens applikationer och smarta produkter.

Lösning

Genom en förstudie lades grunden för hur ett framgångsrikt projekt riktat till SMF i regionen bör vara organiserat. Projektet erbjuder flexibla former till forskningssamverkan och lärande och med möjlighet till olika nivåer av deltagande, från innovationsprojekt till workshops och seminarier.

Effekt                                                                                                 

Projektet bidrar till hållbar tillväxt i regionerna och även till de globala hållbarhetsmålen "Hållbara städer och samhällen " "Hälsa och välbefinnande" och "God utbildning till alla" genom innovation ihop med transportaktörer, vårdaktörer och skolor.

Supports the UN sustainability goals

3. Good health and well-being
4. Quality education
11. Sustainable cities and communities
Sofia Larsson

Contact person

Sofia Larsson

Senior Researcher

Read more about Sofia

Contact Sofia
CAPTCHA This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

* Mandatory By submitting the form, RISE will process your personal data.