Test- och Demo-projektet i mål, nu startar andra halvlek

RISE

6 februari 2015

RISE-instituten driftar ett stort antal test- och demonstrationsanläggningar. Det är forsknings- och innovationsresurser som kan utnyttjas av företag och lärosäten för att pröva och utveckla nya processer, produkter och tjänster. Dessa testbäddar och demonstratorer (T & D), många av dem unika i sitt slag, omfattar både fysiska anläggningar och personell kompetens, och fungerar som en brygga mellan forskningsresultat och en industriell implementering. Som ”TRL-höjare”, som någon kärnfullt uttryckte det. Till sin natur är de olika (infrastruktur för storskaliga brandtester, korrosionstester i havsmiljö, testbäddar för IT-tjänster och utvecklingsmiljöer för att utveckla nya kompositmaterial, är några exempel). Trots olika tillämpningsområden finns många gemensamma frågor som varje T & D måste hantera; IPR-frågor, kvalitetssäkring, finansieringsmodeller, marknadsföring mot nya användare med mera.

Vid ett slutseminarium i februari redovisades resultaten av RISEs tvärgående Vinnovafinansierade Test- och Demo-projekt som undersökt hur testbäddar och demonstratorer kan hantera just dessa gemensamma frågeställningar. Projektet har även utforskat hur T & D kan göras tillgängliga på ett bättre sätt gentemot små och medelstora företag (SME) och lärosäten, för att därigenom öka beläggningsgraden.

Drygt 50 deltagare från de olika instituten har involverats i projektet, som genomförts de senaste 14 månaderna. Det har innehållit 10 pilotprojekt som tittat närmare på enskilda test- och demonstratorer och hur de kan utveckla sitt erbjudande.

Parallellt har ett utvecklingsprojekt genomförts med åtta arbetspaket. Syftet har varit att nå fram till ett samlat RISE T & D-erbjudande.

Under dagen fick samtliga pilotprojekt redovisa hur de hittat olika sätt att utveckla sitt erbjudande. Några exempel:

Testbädden för livslängdsbedömning av biobaserade material, som ursprungligen var avsedd för trä-materiel, breddades till att omfatta biobaserade byggprodukter. Gruppen tog fram en ny affärsplan, nya finansieringsmodeller kopplade till erbjudandet och en ny marknadsföringsstrategi med en stärkt internationell roll. Under projektets gång hade de lyckats knyta till sig 6 nya SME. Projektet hade gett dem möjlighet att reflektera, strukturera och analysera, menade projektdeltagarna.

Biorefinery Plant i Örnsköldsvik, som tidigare arbetat med etanolproduktion, fick bland annat möjlighet att testa nya kundkoncept, arbeta med en lösning för IPR-frågor och insatser för att skapa ökad synlighet.

Viveca Wallqvist vid SP berättade att 82 procent av alla cyklister som skadas är singelolyckor. Pilotprojektet beslöt sig därför för att bredda erbjudandet vid den nyöppnande testbanan AstaZero, genom att, i samverkan med företag, ta fram och testa stötdämpande vägbeläggning. När gruppen behövde hitta en metod för att mäta skyddseffekten med den nya beläggningen fick man hjälp av lärosäten och företag.

Inom brand- och säkerhetsområdet berättade Lars Boström vid SP om arbetet med att lägga grunden för en ny, virtuell testbädd. På så vis blir det möjligt att utnyttja simulering i innovationsprocesser innan typprovning startar. 20 olika beräknings/simuleringsprojekt genomfördes av personer som var specialister på ”sina” programvaror. Resultatet sammanfattades i: kompetensinventering, framtagande av en meny av olika beräknings- och simuleringsverktyg, samordning av beräkningskompetens, samt en koppling mellan beräkning och provning. Kvalitetssäkring lyftes fram som en stor, framtida utmaning. (Inom området för simuleringsverktyg saknas kvalitetssäkring i stor utsträckning.)

I pilotprojektet ”Nya erbjudanden för nya användare”, samverkade Innventia och Swerea Mefos, bägge med liknande karaktärsdrag av att driva stora anläggningar för stora företagskunder, men inom olika områden, skog resp. järn/stål. Utmaningen var alltså att tillgängliggöra sina utrustningar för mindre aktörer, berättade Innventias Karin Athley. Resultatet blev bland annat en digital, klickbar presentation av pappersmaskinen FEXs olika delar och 9 pilotkörningar med SMEs och lärosäten. Håkan Lundbäck från Swerea MEFOS berättade att gruppen genomfört 4 projekt där SME hade deltagit tillsammans med storföretag, ett av dem inriktat på beröringsfri detektering av batterier vid återvinning.

I ytterligare ett pilotprojekt, "Analytisk processövervakning", levererade Acreo Swedish ICT och Swerea  en lösning till företaget FlexProp. Acreos kompetens inom mätning och databehandling i samverkan med Swerea processkunnande medförde att de kunde leverera till en kund de inte kunnat hjälpa på skilda håll, menade Swereas Joakim Hedegård och Acreos Åsa Claesson.

Parallellt med pilotprojekten pågick utvecklingsprojektet, vars syfte var att ta fram stöd för ett gemensamt T & D-erbjudande. Utvecklingsgruppen genomförde workshops med samtliga pilotprojekt och sökte mer exakt utforska vilken service-nivå som skulle etableras mellan T & D och kunder. Gruppen intervjuade företag och sökte inringa relevanta kontaktytor vid lärosäten, bland enskilda professorer och funktioner.

En leverabel var en internationaliserings-guide med 10 centrala punkter inriktade på försäljning. En annan var gemensamma riktlinjer och checklistor för kvalitetsarbetet. En tredje var IPR-mallar, i första hand inriktade mot SME, men som också kan användas bredare inom RISE-instituten. Själva erbjudandet delades även upp i olika nivåer; gentemot lärosäten och mot teknikintensiva SMEs. Arbetspaketet Kommunikation inriktade sig att på olika sätt öka kvaliteten i kundmöten, analys av närliggande aktörers webbsidor, och tips och förslag på startsidor för en tänkt framtida T & D-portal. Ett annat budskap från utvecklingsgruppen var hur man kunde tänka kring ett stabilt T & D-erbjudande kontra ett erbjudande med stor grad av flexibilitet för kundens önskemål (ta fram en uppdragsbeskrivning i samverkan).

En reflektion som ofta återkom under dagen var den positiva effekten av att lära känna kollegor över institutsgränsernas fackområden i de olika projekten. En annan var att SME inte på något vis är en enhetlig grupp och det fortsatta arbetet måste vara behovsdrivet.

Projektet går nu vidare i fas två och implementering, som kommer att pågå under de kommande två åren. Projektledare för det fortsatta projektet är Mats Holmgren vid Swerea. Den avgående projektledaren Margareta Lindgren, Innventia, avtackades av RISEs Olof Sandberg, som fortsatt har rollen som projektägare för T & D-projektet.