Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Certifiering av källsorterade avloppsfraktioner

Kvalitetssäkring av källsorterade avloppsfraktioner enligt SPCR 178 är ett frivilligt åtagande. Kraven som ställs i certifieringssystemet kontrolleras av RISE, som är en oberoende part, vilket bidrar till att slutkundernas förtroende för produkten ökar.

Syfte

Certifiering av källsorterade avloppsfraktioner (urin, fekalier, svartvatten och latrin) enligt SPCR 178 innebär att verksamhetsutövaren åtar sig att bland annat genomföra verksamheten på ett strukturerat och systematiskt sätt, säkerställa spårbarhet och hög kvalitet i den praktiska hanteringen, samt att avloppsprodukterna uppfyller specificerade krav gällande t.ex. hygienisering och innehåll av växtnäring och utvalda metaller. För källsorterade avloppsfraktioner finns ingen storleksbegränsning för hur många personer som får vara anslutna till det avloppssystem som avloppsfraktionerna kommer ifrån.

Metod

Inför certifiering ska verksamhetsutövaren redogöra att vissa grundläggande uppgifter, bland annat hur de källsorterande avloppsfraktionerna hanteras från insamling till slutgiltig leverans av behandlad avloppsprodukt, uppvisa tekniska underlag för behandlingsystemets utformning och funktion, samt beskriva sitt egenkontrollprogram. Genom en inledande kontroll och dokumentgranskning granskas att kraven i certifieringssystemet uppnås. Då eventuella avvikelser, som noterats vid denna, åtgärdats kan certifikat utfärdas. För att bibehålla certifikatet krävs sedan ett fortlöpande arbete utifrån kraven i regelverket. Genom årlig övervakande kontroll granskar RISE dokument för att säkerställa att kraven efterlevs. Var femte år genomförs ett besök hos producenten

Leveranser

Efter att en inledande kontroll och dokumentgranskning har genomförts och eventuella avvikelser åtgärdats utfärdas ett certifikat samt upprättas ett avtal om fortlöpande kontroll med RISE. Då ges också möjlighet att använda certifieringsmärket (P-märket). Varje år genomför RISE sedan en extern granskning som resulterar i en rapport

Mer information

Beställning

Fyll i ansökan via länken och skicka till certifiering@ri.se.

Länk till ansökningsblankett

Fakta

Tjänst

P-märkning av källsorterade avloppsfraktioner (SPCR 178)

Certifiering

Certifiering produkter

Område

Certifiering

Leveransnivå

Oackrediterad

Pris

Pris vid offertförfrågan

Leveranstid

En inledande besiktning kan vanligen bokas in med 3-4 veckors framförhållning.

Förberedelser

För att initiera certifiering av källsorterade avloppsfraktioner ska en ansökan lämnas in till RISE. Till denna ska bifogas ett antal underlag som specificeras både i regelverket och i ansökningsblanketten.

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

6.Rent vatten och sanitet

Kontaktperson

Marcus Ahlström

Projektledare

Läs mer om Marcus

Kontakta Marcus

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Charlotte Ehn

Kontaktperson

Charlotte Ehn

Certifieringsingenjör

Läs mer om Charlotte

Kontakta Charlotte

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.