Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
L:\Stödfunktioner\Atelje\Projekt och testbäddar\SUPFES

SUPFES

SUPFES-projektet tar en helhetssyn på användningen av fluorerade kemikalier inom textilindustrin och undersöker utsläpp, livscykler samt humantoxicitet och akvatisk toxicitet.

Flourerande ämnen är vanliga i flertal konsumentprodukter som till exempel kläder, men har visat sig ha skadliga effekter på miljön. För att skapa möjligheter till applicerbar förändring studerar SUPFES-projektet praktisk substitution av fluorerade föreningar i textilapplikationer. Detta innebär att substitut måste utvärderas avseende miljöeffekter, men också avseende funktionella effekter, hållbarhet och kompatibilitet med textilförädling.

För att kunna göra detta har projektet skapat en forskningsmiljö med forskare från ett forskningsinstitut samt två svenska och ett nederländskt universitet. Forskningen omfattar humantoxikologi och akvatisk toxikologi, emissionsstudier, livscykelanalyser, men även forskning om textilförädling samt textilanalys och provning. SUPFES-projektet integrerar också kunskapsspridning till industrin och offentliga organ för att maximera nyttan av resultaten. SUPFES kommer att prova hypoteserna att utsläpp av dessa kemikalier oftast genereras som diffusa utsläpp, alltså som små och stora utsläpp, över hela produktens livslängd och att textilier är en viktig källa till dessa utsläpp.

Mål

Ett ytterligare mål för SUPFES är att bättre förstå prestanda och miljöpåverkan från alternativ för att ersätta fluorerade kemikalier som är skadliga för miljön. I projektet används textilier som fallstudier, där en rad partners från vetenskap och industri samarbetar för att bedöma och utforska om diffusa källor är en viktig bidragande orsak till ihållande fluorokemisk förorening. De utforskar också nya alternativ för att se om de verkligen ger önskad funktionalitet samt har mindre påverkan på hälsa och miljö. Här finns ett  extra fokus på diffusa utsläpp, och alternativen jämförs med de fluorokemikalier som används för närvarande.

Mer information om projektet

SUPFES är ett projekt som finansieras av det svenska forskningsrådet Formas och en viktig del i deras riktade forskningsarbete om diffusa källor.

Det svenska forskningsrådet Formas arbete gällande diffusa källor
Diffusa källor som trafik, avfallshantering och konsumentprodukter utgör en stor del av den kemiska belastningen på vår miljö. Diffusa källor är svåra att identifiera, kvantifiera och begränsa. Arbetet med att reducera kemiska faror har hittills ofta fokuserat på punktkällor. SUPFES-projektet är en del av FORMAS arbete med att finansiera forskning och ökad förståelse inom detta område. Målet är att identifiera och karakterisera källor till diffusa utsläpp, hitta sätt att minska utsläpp samt utvärdera hälso- och miljöfaror med denna förorening. Ett sekundärt mål är att skapa tvärvetenskapliga forskningsmiljöer inom detta område.

SUPFES-projektet är en viktig del av FORMAS arbete med diffusa källor
SUPFES-projektet fokuserar på diffusa utsläpp av fluorerade föreningar. Dessa föreningar är kemiskt stabila och långlivade i miljön. Vissa av dessa kemikalier har redan fastställts vara miljöfaror. Det finns för närvarande en trend mot kemiska alternativ, men denna trend bygger fortfarande på mycket begränsad kunskap om dessa kemiska alternativ.

SUPFES fokus
Konsumentprodukter är en viktig diffus källa för kemikalier. Vår konsumtion av textilier och kläder ökar snabbt, vilket gör att denna sektor har en stor förbrukning av kemikalier. Fluorerade föreningar används i kläder till följd av deras utmärkta vatten- och smutsavvisande egenskaper. SUPFES-projektet fokuserar på fluorerade föreningar och möjliga substitut för dessa kemikalier. Projektets hypotes är att dessa konsumentprodukter är en viktig källa till de diffusa utsläppen av långlivade fluorerade föreningar. En annan hypotes är att det finns alternativa sätt att uppnå dessa funktioner med mindre miljöpåverkan.

Sammanfattning

Projektnamn

SUPFES

Status

Pågående

RISE roll i projektet

Koordinator

Projektstart

Varaktighet

2020-08-01

Partner

Stockholms universitet, Chalmers Tekniska högskola, Vrije University Amsterdam, Haglöfs - Outdoor , Käppala, RISE

Finansiärer

Forskningsrådet Formas

Christina Jönsson

Kontaktperson

Christina Jönsson

+46 70 780 60 98

Läs mer om Christina

Kontakta Christina
CAPTCHA Den här frågan är till för att testa om du är en mänsklig besökare eller inte för att undvika automatiska skräppostmeddelanden.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.