Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Substitutionscentrum vägleder utbyte av farliga kemikalier i produkter

Substitutionscentrum bidrar till en giftfri miljö genom att vägleda företag och offentliga aktörer i arbetet med att identifiera oönskade ämnen och hitta bättre alternativ.

Syfte och mål

RISE uppdrag från regeringen är att inrätta och upprätthålla ett Substitutionscentrum. Centrumet ska stödja företag och offentliga aktörer som har ett behov av ökad kunskap om farliga kemiska ämnen och om bättre alternativ. Genom att öka kunskapen om farliga ämnen ska Substitutionscentrum bidra till ökad substitution av dessa, stimulera utveckling av hållbara kemiska produkter och produktionsprocesser, varor och icke-kemiska metoder samt bidra till en cirkulär ekonomi.

Utmaning

Användningen och produktionen av kemikalier ökar kraftigt. Olämplig hantering och spridning av kemikalier påverkar människors hälsa och miljön negativt, leder till föroreningar och kostar samhället och företag stora pengar. Substitution är en process från att identifiera vilka ämnen, hitta möjliga alternativa lösningar och utvärdera vad som är bäst samt kunna genomföra det hela praktiskt, kvalitetsmässigt och ekonomiskt. Det krävs motivation, kompetens, finansiering och ett visst mod att gå före. Drivkrafter kan vara befintlig och kommande lagstiftning, kundkrav från företag och konsumenter samt viljan att driva ett eget hållbarhetsarbete i framkant.

Lösning

Substitutionscentrums kärnverksamhet består av tre delar: Kommunikation, utbildning och rådgivning. Centrumet ska vara en nod för arbetet i Sverige genom att bygga upp och samla kompetens kring substitution. Genom att sprida kunskap och ge vägledning, visa på verktyg och exempel, stödja företag och verksamheter i arbetet, ska Substitutionscentrum bidra till att öka takten på att fasa ut onödigt farliga ämnen.

Effekt

Genom att öka takten på substitution av onödigt farliga ämnen bidrar Substitutionscentrum i uppfyllandet av nationella miljömålet Giftfri miljö som kopplar till 8 av FNs Globala mål (nr 2, 3, 6, 8, 11, 12, 14 och 15).

 

Till Substitutionscentrums webbsida

Sammanfattning

Projektnamn

Substitutionscentrum

Status

Pågående

RISE roll i projektet

RISE är värd

Projektstart

Varaktighet

2018 – 2021 (uppbyggnadsfas) därefter löpande verksamhet

Finansiärer

Miljödepartementet via Kemikalieinspektionen

Projektets webbplats

Projektmedlemmar

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

2.Ingen hunger
3.Hälsa och välbefinnande
6.Rent vatten och sanitet
8.Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
11.Hållbara städer och samhällen
12.Hållbar konsumtion och produktion
14.Hav och marina resurser
15.Ekosystem och biologisk mångfald
Anna Jacobs

Kontaktperson

Anna Jacobs

Centrumledare för substitutionscentrum

Läs mer om Anna

Kontakta Anna
CAPTCHA This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.