Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Sound Design for Acoustic Vehicle Alerting Systems

I april 2014 beslutade EU-parlamentet att alla nya eldrivna fordon ska vara utrustade med ett auditivt varningssystem. Systemet benämns Acoustic Vehicle Alerting System (AVAS). Det aktuella projektet avser utreda de kommande kraven för AVAS som en möjlig bärriär för framtida bredskalig introduktion av elfordon.

De nya kraven för AVAS grundar sig främst i tankar om att upprätthålla en hög trafiksäkerhet och bygger på att fordon ska vara hörbara för oskyddade trafikanter. Systemen kan dock även få en betydande inverkan på bullernivåer och bullerstörning i lågfartsområden (ex. stadsmiljöer) och människors inställning till eldrivna fordon. Den exakta utformningen av kraven fram under 2015 och i dagsläget finns inga kända utredningar kring hur dessa kan komma att påverka ljudmiljön i trafiken eller människors inställning till fordonen. Genom att studera konsekvenserna av införandet av AVAS har projektet behandlat ett outforskat område där en osäkerhet finns hos både fordonstillverkare och samhälle. Det har funnits ett stort behov av att genomföra utredningar eftersom kraven verkställs år 2019.

Detta innebär att eldrivna fordon kommer låta annorlunda än i dagsläget. Det finns även en risk att ljuden kan komma att upplevas som höga och/eller påträngande, även jämfört med motsvarande fordon som drivs med förbränningsmotor. Detta är särskilt relevant i lågfartsområden och i trafiksituationer (ex. korsningar och köbildningar) där flera bilar befinner sig tillsammans med omgivande människor. Om ljuden upplevs som negativa kan det leda till en försämrad acceptans för fordonen. Det kan i sin tur leda till ett minskat intresse hos allmänheten, både vad gäller att köpa fordonen eller befinna sig i trafikmiljöer tillsammans med dem. Eftersom AVAS innebär nya typer av bullerkällor kan de även få en negativ inverkan på boendemiljön i tätbebyggda områden. Slutligen kan AVAS komma att påverka yrkeschaufförers arbetsmiljö negativt. Busschaufförer som kör i stadstrafik kommer exempelvis att utsättas för varningsljuden i stor omfattning. I och med detta kan AVAS resultera i negativa effekter på introduktionen av elfordon. Genom att projektet genererar kunskap som skapar förutsättningar för en ökad elektrifiering så bidrar det positivt till ett flertal miljökvalitetsmål.

I och med att kraven läggs fram öppnas möjligheten att utreda möjliga negativa effekter, samt förbereda och planera åtgärder för att minimera dessa, både hos tillverkare och hos samhällsaktörer. I detta projekt har Transportstyrelsen och Boverket ingått som aktiva intressenter och mottagare av resultatet. Dessutom finns tre av Sveriges fordonstillverkare representerade. I slutändan är det tillverkarna som utformar ljuden för sina eldrivna fordon. Resultatet har genererat ny kunskap kring hur ljuddesign bidrar till att hitta lösningar som följer kraven, samtidigt som de accepteras och uppskattas av människor i en omgivande trafik- och boendemiljö. Detta bidrar till konkurrenskraften hos svensk fordonsindustri. Via en öppen resultatspridning genom bland annat forskningspublikationer nås även internationella intressenter och projektet kan därmed få en större genomslagskraft.

Projektet har resulterat i minst en vetenskaplig journalartikel och en konferensartikel. En webbplats har även upprättas där projektresultat uppdateras fortlöpande under projektets gång. Interactive Institute Swedish ICT och Luleå tekniska universitet arbetar även kontinuerligt med att förmedla resultaten av sin forskning till olika målgrupper. Kommunikation sker exempelvis genom pressmeddelanden och olika typer av arrangemang och presentationer. Resultaten från projektet har även spridits via projektparters hemsidor (förutom den specifika webbplatsen för projektet) och sociala mediekanaler. För att resultaten ska nå en bred målgrupp har även ett avslutande öppet seminarium arrangerats i slutet av projektperioden.

Sammanfattning

Projektnamn

SAVAS

Status

Avslutat

RISE roll i projektet

Projektledare

Projektstart

Varaktighet

2016-08-01

Partner

Boverket, Transportstyrelsen, Scania CV, Volvo Cars Corporation, Volvo Buses, NEVS, Luleå University of Technology, Elektromusikstudio EMS, Pite Energi

Finansiärer

Energimyndigheten

Projektets webbplats

Projektmedlemmar

Anna Sirkka

Kontaktperson

Anna Sirkka

Affärsutvecklare

Läs mer om Anna

Kontakta Anna
CAPTCHA This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.