Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Social & Health Impact Center (SHIC)

SHIC höjer takten i hur kunskap omsätts till praktisk verksamhet och förbättrar förmågan att mäta effekter för såväl samhälle som individ. Genom att vara en tvärsektoriell och tvärprofessionell aktör svarar SHIC mot ett behov av ett förbättrat och långsiktigt implementeringsstöd för offentlig sektor i Sverige. På så vis ökar nyttan av satsade resurser.

Syfte och mål

SHIC bidrar till systemomställning mot preventiva snarare än reaktiva arbetssätt inom hälsa och välfärd. SHIC ska till 2021 vara fullt etablerat med kompetens och kapacitet att ge strategiskt och operativt stöd till offentlig sektor i utformning, genomförande och utvärdering av nya lösningar och kontraktsmodeller.

Utmaning

Samhället satsar stora resurser på akuta och reaktiva åtgärder inom välfärdssektorn. Kunskapsmassan om värdet av förebyggande och tidiga insatser växer kontinuerligt och det finns en samsyn kring att prevention bör prioriteras av såväl mänskliga som av ekonomiska skäl. Dock görs små satsningar med en sådan inriktning, exempelvis gick enligt SCB 3 % av de totala hälso- och sjukvårdsutgifterna 2016 till prevention. Inlåsning av resurser, bristande incitament och kunskapsbrister gör att metoder, innovationer och arbetssätt inte omsätts i tillräcklig skala för att påverka system och individer.

Lösning

SHIC är en oberoende kunskapsplattform som bidrar med kapacitet och kompetens för att driva på utvecklingen genom såväl strategiska som operativa initiativ. Erfarenheten från andra länder pekar på betydelsen av denna typ av aktörer, exempelvis SITRA i Finland, Social Finance i UK, MaRS i Kanada.

Effekt

RISE är genom centret en bärande del av det svenska ekosystemet för social innovation och välfärdsutveckling från 2021. På europeisk nivå är SHIC en erkänd aktör som ger tekniskt stöd och praktiska case till EU:s agenda för social utveckling. I samarbete med kommuner, landsting/regioner och statliga aktörer genereras kunskap om effektiva insatser, definition och mätning av sociala effekter samt utfallsfokuserade modeller avseende kontraktering och upphandling. Spridning och erfarenhetsutbyte sker med akademi och andra aktörer i Sverige och internationellt.

Kort rapport som beskriver status kring sociala utfallskontrakt i Sverige

Sammanfattning

Projektnamn

Social & Health Impact Center (SHIC)

Status

Avslutat

RISE roll i projektet

Leder

Projektstart

Varaktighet

Tills vidare, etableringsfas t.o.m. 2021

Total budget

16 mkr

Partner

Örebro Universitet

Finansiärer

Vinnova

Projektets webbplats

Projektmedlemmar

Extern press

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

3.Hälsa och välbefinnande
10.Minskad ojämlikhet
17.Genomförande och globalt partnerskap
Tomas Bokström

Kontaktperson

Tomas Bokström

Projektledare

+46 72 544 56 07

Läs mer om Tomas

Kontakta Tomas
CAPTCHA Den här frågan är till för att testa om du är en mänsklig besökare eller inte för att undvika automatiska skräppostmeddelanden.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.