Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
Solceller med snö på

Snö- och isavvisande ytbeläggningar för solceller

Många solelanläggningar i Sverige har betydande produktionsförluster till följd av snö och is som under delar av året skuggar solcellspanelerna. Inom projektet utvecklas och testas olika typer av ytbeläggningar som kan appliceras på solpaneler för att snö och is lättare ska glida av.

Projektets övergripande mål är att förbättra förutsättningarna för solel i de områden av världen där snö förekommer, exempelvis Sverige. Flera olika ytbeläggningsteknologier kommer att utvecklas inom projektet och sedan testas i labb och fältförsök längs norrlandskusten. Genom att kontinuerligt testa och utveckla olika ytbeläggningar hoppas vi kunna ta fram en beläggning med låg vidhäftningsförmåga av snö och is som samtidigt har hög väderbeständighet, reptålighet och transmittans av solljus. En välfungerande is- och snöavvisande ytbeläggning kan öka elproduktionen samt minska underhållsbehov och skadefrekvens på solcellsanläggningar i snörika delar av världen. 

Effekterna från snöansamling på tak är fortfarande en osäkerhetsfaktor för många som funderar på att installera solceller – i synnerhet i norra halvan av Sverige. Solcellsanläggningar på tak förändrar hur snö ansamlas där och ofta möjligheterna till och rutinerna kring snöröjning på taket. Snö som ansamlas på solpanelerna ger upphov till skuggning och reducerad elproduktion redan vid mycket litet snödjup medan större och tyngre snöansamling som inte röjs bort från solcellsanläggningen kan leda till skadade och förstörda solpaneler och byggnader. För fastighetsägaren är det ofta svårt att förutse både storleken på produktionsförlusterna som uppstår vid snötäckta solpaneler och hur snöskottningsrutiner eventuellt behöver förändras vid en solcellsinstallation på tak. Minskade snöröjningsbehov och snölaster på paneler och tak skulle gynna anläggningsägare och leverantörer genom färre felande komponenter samt ökad livslängd och mindre risker. 

Genom att minska snöansamling och öka energiutbytet minskar miljö- och klimatavtrycken för solcellspanelen per producerad kWh och koldioxidutsläppen från elproduktion minskar genom att andra produktionsslag i elsystemet trängs undan. När den utvecklade teknologin för is- och snöavvisande ytbeläggningar får marknadsmässigt genomslag kan den leda till flertalet långsiktiga fördelar för samhället. Vår förhoppning är att ytbeläggningen ska medföra mycket små årliga produktionsförluster till följd av snöskuggning och reducerat snöröjningsbehov på tak med solcellspaneler. 

Sammanfattning

Projektnamn

Snö- och isavvisande solceller

Status

Pågående

RISE roll i projektet

Utförare

Projektstart

Varaktighet

2 år

Total budget

2 500 000

Finansiärer

Energimyndigheten

Projektmedlemmar

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

7.Hållbar energi för alla
11.Hållbara städer och samhällen
13.Bekämpa klimatförändringarna
Mattias Lindh

Kontaktperson

Mattias Lindh

Forskare

+46 10 516 61 03

Läs mer om Mattias

Kontakta Mattias
CAPTCHA Den här frågan är till för att testa om du är en mänsklig besökare eller inte för att undvika automatiska skräppostmeddelanden.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.