Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Simulation Scenarios

Den ständigt accelererande utvecklingen inom fordonsindustrin mot automatiserad körning gör det nödvändigt att hitta snabbare metoder för att utvärdera funktionalitet, men också för att stödja verifiering och validering. Projektet utvärderar tekniker och verktygsstöd för en gemensam simuleringsplattform inom fordonsindustrin baserad på OpenSCENARIO

RISE Editor
En skärmbild på editorn som RISE tog fram under projektet för att redigera OpenSCENARIO-filer.

Projektet siktar på att ta fram en simuleringsbaserad testmetod genom en gemensam simuleringsplattform och gemensamma verktyg. Målet är att kunna stödja verifiering och validering av funktionaliteter inom autonoma fordonssystem.

Idag används riktiga fordon för verifiering och validering men utvecklingstakten går allt fortare och blir alltmer kostsam vilket kräver nytänkande. På grund av säkerhetsrisker och svårigheter att skapa kontrollerbara testmiljöer så vill man också gå mot simulerade miljöer.

Det finns en brist på gemensamma processer och verktyg för att skapa virtuella vägar och trafikscenarion. Bristen på gemensamma format gör att man varken kan dela på testfall, resultat i olika simuleringsmiljöer eller göra enhetliga analyser.

Projektet fokuserar på den öppna standarden OpenSCENARIO och tar fram plattformsgemensamma simuleringskomponenter och övriga verktyg. OpenSCENARIO är baserat på XML, och innehåller information om aktörerna i scenariot och hur scenariot går till. Det finns även externa referenser till vägnätet som scenariot utspelar sig på i formatet OpenDrive, samt en valfri 3d-visualisering av miljön där vägnätet befinner sig.

RISE har bidragit med input till frågeställningarna i projektet, samt genom att ta fram en prototyp till en editor för OpenSCENARIO-filer. Editorn kan läsa in ett scenario, visualisera det, lägga till/ta bort/redigera attribut samt exportera det redigerade scenariot. Det exporterade scenariot kan sedan köras i verktygen från de andra parterna i projektet. Genom samarbete med Volvo i projektet kan RISE OpenSCENARIO-editor även exekvera och visualisera körningar av scenariot under tiden det redigeras, genom att dra nytta av Volvos scenariomotor ES mini.

Då intresset och engagemanget hos OEM:er och verktygsleverantörer har ökat under projektets gång, bedömer projektparterna att det finns goda chanser att OpenSCENARIO-formatet blir mer etablerat. Att gå mot simuleringsbaserade test- och verifieringsmetoder är en nödvändig utveckling inom hela fordonsindustrin och transportsektorn. I ett längre perspektiv är projektet ett första steg mot scenariobaserad certifiering inom NHTSA och EuroNCAP.

 

Sammanfattning

Projektnamn

SimScen

Status

Avslutat

RISE roll i projektet

Forskare Intelligent Transport System & utveckling av enkel OpenScenario-editor

Projektstart

Varaktighet

2017-03-01 - 2019-02-28

Total budget

14,7 MSEK

Partner

AstaZero, HiQ, Volvo Cars, VCC, VGTT

Finansiärer

FFI VInnova

Koordinator

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

11.Hållbara städer och samhällen