Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
Fördröjning av dagvatten på kvartersmark
Foto: Helene Sörelius

Samverkan för en hållbar hantering av dagvatten på kvartersmark

Klimatförändring och urbanisering kräver att dagvatten hanteras ovan och under mark på ett säkert och kostnadseffektivt sätt. Trots detta hanteras dagvatten idag nästan uteslutande genom ledningar under mark och utvecklingen mot en mer hållbar hantering går sakta. Detta är särskilt tydligt på kvartersmark som utgör ca 70 % av all mark i staden.

Det finns ett antal hinder som försvårar omställningen mot en mer hållbar hantering av dagvatten, både generellt men också specifikt just för kvartersmark. Kostnad och lagstiftning är två exempel. Det är oftast dyrare på kort sikt att anlägga fler små anläggningar än en samlad större. Merparten av kostnaden och ansvaret för en allmän lösning ligger dessutom på VA-huvudmannen som idag saknar rådighet att kräva att fastighetsägaren ska fördröja dagvatten lokalt. Det behövs alltså juridiska och administrativa förändringar som ger möjligheter att kräva att dagvatten fördröjs där det är som mest samhällsekonomiskt lönsamt. Därutöver behövs också incitament att sporra de privata och kommunala fastighetsägarna att själva välja rätt lösning, trots att det kortsiktigt kan vara en dyrare lösning. Det råder även osäkerhet kring hur upprätthållandet av dessa lokala åtgärder ska ske. Det finns ingen möjlighet för VA-huvudman att följa upp och utvärdera alla de lösningar som behöver byggas på kvartersmark. Trots att man vet att en korrekt byggnation och skötsel är avgörande för lösningarnas funktion på kort och lång sikt.

Detta projekt ska genom policyinnovation, utveckling av modeller för hållbarhetsanalys, teknisk standardisering, innovation samt nya affärsmodeller, leda till en ökad implementering och incitament för hållbara åtgärder för dagvattenhantering på kvartersmark

Projektet bygger på ett brett och omfattande samarbete mellan behovsägare, beställare, teknikleverantörer, myndigheter, certifieringsorgan och akademi.

Sammanfattning

Projektnamn

Hållbar hantering av dagvatten

Status

Pågående

RISE roll i projektet

Koordinator

Projektstart

Varaktighet

2020-07-04

Partner

Stockholm Vatten och Avfall, Kretslopp och vatten, Rent Dagvatten AB, Scandinavian Green Roof Institute, NCC

Finansiärer

Vinnova

Koordinator

Projektmedlemmar

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

6.Rent vatten och sanitet
11.Hållbara städer och samhällen
13.Bekämpa klimatförändringarna
15.Ekosystem och biologisk mångfald
Helene Sörelius

Kontaktperson

Helene Sörelius

Projektledare

Läs mer om Helene

Kontakta Helene
CAPTCHA This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.