Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
Storsjön och Östersund
Foto: Peter Dahlqvist

ReWarDS - besluts­stöd för hållbar regional vatten­försörjning

Inom projektet ReWarDS har en generell beslutsstödsmodell för utvärdering av regionala vattenförsörjningsåtgärder tagits fram. Modellen bygger på de vedertagna metoderna multikriterieanalys och kostnads-nyttoanalys för bedömning av om åtgärderna leder till en ökad eller minskad hållbarhet samt om de är samhällsekonomiskt lönsamma.

Syfte och mål

Det övergripande syftet är att utveckla en beslutsstödsmodell för bedömning av regionala vattenförsörjningsåtgärder med avseende på hållbarhet.

Utmaning

Kommunernas ojämnt fördelade resurser och förutsättningar för att skapa en trygg och säker dricksvattenförsörjning har lett till en efterfrågan av en ökad regionalisering av dricksvattensektorn. Få beslutsstödsverktyg är dock anpassade till den mellankommunala nivån för att ge vägledning vid beslut gällande vår vattenförsörjning.

Lösning

Inom projektet ReWarDS har en generell beslutsstödsmodell för utvärdering av regionala vattenförsörjningsåtgärder, inklusive organisatoriskt samgående mellan kommuner, tagits fram. Modellen är probabilistisk och bygger på de vedertagna metoderna multikriterieanalys och kostnads-nyttoanalys för bedömning av om åtgärderna leder till en ökad eller minskad hållbarhet samt om de är samhällsekonomiskt lönsamma.

Effekt

Projektresultaten förväntas bidra till den verktygslåda som politiker och andra beslutsfattare inom vattensektorn efterfrågar för att kunna fatta långsiktigt hållbara beslut om vår dricksvattenförsörjning. Beslutsstödsmodellen möjliggör en holistisk, transparent och strukturerad utvärdering av mellankommunala åtgärdsalternativ och regionala samverkansformer. Resultaten kan ge vägledning i utredning och beslut gällande planeringen av den framtida vattenförsörjningen såväl som åtgärder som krävs i dagsläget.


Sammanfattning

Projektnamn

ReWarDS

Status

Pågående

Region

Västra Götalandsregionen

RISE roll i projektet

Industridoktorand

Projektstart

Varaktighet

4 år

Total budget

5 664 000 kr

Partner

Chalmers Tekniska Högskola, Anthesis Enveco AB, Göteborgsregionen, Göteborg Kretslopp och Vatten, Sveriges Geologiska Undersökning

Finansiärer

Formas

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

3.Hälsa och välbefinnande
6.Rent vatten och sanitet
11.Hållbara städer och samhällen
15.Ekosystem och biologisk mångfald
Karin Sjöstrand

Kontaktperson

Karin Sjöstrand

Projektledare

+1 551-240-9909
karin.sjostrand@ri.se

Läs mer om Karin