Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Probabilistisk LCA för infrastruktur

Byggnation och användning av transportinfrastruktur kräver stora mängder resurser och bidrar till klimatpåverkan som kan beräknas med hjälp av livscykelanalys (LCA). Att ta hänsyn till osäkerheter vid livscykelanalyser är avgörande för att kunna använda resultaten vid jämförelser av olika lösningars klimatpåverkan.

Projektets ursprungliga syfte var att utveckla ett ramverk för hur probabilistiska metoder kan implementeras i livscykelanalyser. Målen var att studera giltigheten i resultat från dessa analyser med tanke på de osäkerheter som finns genom att studera osäkerheterna mer i detalj samt att utveckla en metodik som kan tillämpas med Trafikverkets Klimatkalkyl.

Efter den inledande litteraturstudien visade det sig att problematiken var något annorlunda än vad som ursprungligen antagits. Probabilistiska metoder har tillämpats inom LCA i större utsträckning under senare år än vad som tidigare setts, vilket underlättade implementeringen i Klimatkalkyl. Det var däremot betydligt svårare att få fram relevant indata där osäkerheter tagits hänsyn till, där tidigare metoder ofta ignorerat viktiga parametrar eller enbart baserats på antaganden. En viss justering gjordes därför av projektet, där en ny del om att förstå källorna till osäkerheterna och hur de skulle kunna hanteras/reduceras lades till istället för att samla in data.

Resultaten i projektet visade att det är fullt möjligt att redan nu tillämpa probabilistiska metoder med Klimatkalkyl, både Monte Carlo simulering och analytiska metoder. Det är dock viktigt att ta hänsyn till osäkerheter i alla parametrar och inte enbart emissionsfaktorer, något som tidigare inte gjorts. Även olika val som görs i beräkningarna får stor inverkan på resultaten. Det finns många osäkerheter relaterade till LCA, det är mycket viktigt att vara medveten om detta och att veta hur de kan påverka resultaten.

Sammanfattning

Projektnamn

proLCA

Status

Avslutat

RISE roll i projektet

Forskningspartner

Projektstart

Varaktighet

3 år

Total budget

3,1 Mkr

Partner

LTH, IVL, RISE

Finansiärer

BBT, SBUF

Koordinator

Projektmedlemmar

Extern press

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

9.Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
13.Bekämpa klimatförändringarna
Rickard Falkman

Kontaktperson

Rickard Falkman

Enhetschef

Läs mer om Rickard

Kontakta Rickard
CAPTCHA This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.