Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

PREParE SHIPS

En digital satsning för att öka säkerheten och energieffektiviteten inom sjöfarten. Genom utvecklandet av en smart positioneringslösning baserat på maskininlärning och uppkopplade navigeringsapplikationer ska fartygskollisioner och miljöpåverkan minskas. Sjöfart,Maritimt Säkerhet, Riskanalys, ECDIS, GNSS, GSA, EU, H2020, Horizon, VDES, Blå Tillväxt

Syfte och mål

En av de vanligaste orsakerna till fartygskollisioner idag är bristande medvetenhet om andra fartygs positioner. Detta gäller i synnerhet vid navigation i trånga farvatten som farleder, inre vattenvägar och hamnområden. Med ett allt större fokus på autonoma farkoster är detta en problematik som dessutom förutspås att öka.

Prepare Ships syftar till att ta fram en smart positioneringslösning genom att utveckla och demonstrera en samverkan mellan olika datakällor för en robust navigationsapplikation. Idén är att fartyg genom hög positionsnoggrannhet baserat på EGNSS, sensordata och maskininlärning ska kunna förutsäga framtida positioner för fartyg i närheten. Detta sker genom ett dynamiskt utbyte av information mellan fartyg och fartyg-till-land med VDES vilket förenklar beslutsfattande och navigering. Utöver en minskad risk för kollisioner innebär detta ytterligare fördelar i form av en mer energieffektiv manövrering av fartygen, något som också kan minska sjöfartens miljöpåverkan. 

Utmaning

Förbättra energieffektivitet och sjösäkerheten för fartyg vilket idag försvåras på grund av bristande kompetensförsörjning i sektorn.

Lösning

Tillsammans med partners ska RISE ta fram och validera en positioneringslösning. Detta sker genom att utveckla och förbättra existerande mjukvara med hjälp av Galileo-signaler kombinerat med nautisk information gällande intern så väl som externa parametrar och sensorteknologi. Konkret förväntas projektet ta fram ett verktyg som stöd för navigering inom sjöfart som innefattar:

  • EGNSS resilience positioning:

Möjligheten att dynamiskt förutse framtida positioner för andra fartyg baserat på positionen som rapporteras från Galileo-mottagare/sändare.

  • Real-time dynamic predictor:

Använda “data learning” för att ta del av fartygens tidigare beteende och utbyta information om sannolika framtida positioner för fartyg eller fartygstrafikstjänster i närheten.

  • Ship-to-ship / ship-to-shore interaction

För att definiera de korrekta kraven för PREParE SHIPS kombinerade positioneringslösning kommer en samverkande automatiserad fartygsapplikation att definieras och utvecklas. Denna kommer förlita sig på den höga tillgängligheten av positioneringslösningen och använda den för att koppla samman diverse navigationssystem med ship2ship/ ship2shore och samtidigt knyta samman informationen från andra fartyg genom nästa generationens AIS - VDES.

  • Geo-fencing:

Implementera och demonstrera geostaket för farleder med hög precision gällande positionering. Detta sker utifrån diverse datakällor (vind och strömmar) tillsammans med monitorering av trafik samt förutseendet av positioner för att möjliggöra säkra beslut baserat på robust data.

Projektet kommer också implementera ”perception layer sensor fusion” som använder historiskt insamlad information från liknande situationer baserat på hybrida modeller för maskininlärning. 

Effekt

PREParE SHIPS förväntas öka säkerheten och effektiviteten inom sjöfart samtidigt som arbetet kommer ligga till grund för framtida autonoma operationer och standardiseringar. Projektet förväntas även skapa mervärde för företag baserat på Galileos positioneringstjänster.

Sammanfattning

Projektnamn

PREParE SHIPS

Status

Avslutat

RISE roll i projektet

Koordinator/deltagare

Projektstart

Varaktighet

26 månader

Total budget

3 461 812,50 EUR

Partner

ANAVS, Lantmäteriet, SAAB, Telko, Stena Line

Finansiärer

Europeiska Unionen, GSA

Projektets webbplats

Koordinator

Projektmedlemmar

Extern press

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

6.Rent vatten och sanitet
7.Hållbar energi för alla
9.Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
13.Bekämpa klimatförändringarna
14.Hav och marina resurser

Kontaktperson

Joakim Lundman

Enhetschef

+46 10 516 57 04

Läs mer om Joakim

Kontakta Joakim
CAPTCHA Den här frågan är till för att testa om du är en mänsklig besökare eller inte för att undvika automatiska skräppostmeddelanden

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.