Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
gas

PEBG – Pressurized Entrained flow Biomass Gasification

Mellan åren 2009 och 2015 har RISE ETC genomfört tre olika projekt inom trycksatt suspensionsförgasning av pulveriserad biomassa, dessa projekt som är finansierade av Energimyndigheten är: 31821-1 PEBG Verifiering; 31822-1 PEBG Forskning; samt 31822-2 PEBG Karakterisering.

De första projekten fokuserade på att uppföra och driftsätta en pilotförgasare med hög grad av industriell relevans (1 MWth last vid 10 bar). I det senaste projektet har förgasningsprocessen karakteriserats genom variation av viktiga driftparametrar vid förgasning av framförallt stamved (sågspån) som ingående biomassa. Totalt har PEBG-förgasaren drygt 780 ackumulerade driftstimmar och anses ha en teknikmognad motsvarande TRL 5 (TRL – Technology Readiness Level) i avseendet sågspån till rå syntesgas. Bland övriga testade pulverbränslen återfinns bland annat bark, lignin, bark/torv blandning, torrifierade skogsrester, stamved från bok etc. Därutöver förgasades två olika typer av pyrolysolja i långa kampanjer. Sammantaget har framgångarna i de genomförda PEBG projekten gett en unik forskningsinfrastruktur som resulterat i både värdefull processförståelse och praktiskt kunnande. Den nuvarande PEBG-pilotuppställningen med tillhörande provtagnings- och analysmöjligheter möjliggör välkontrollerade försökskampanjer på daglig basis samt upp till en veckas kontinuerlig drift. Tidigare PEBG-projekt har resulterat till en disputerad industridoktorand och totalt 14 vetenskapligt granskade publikationer knutna till PEBG-piloten utifrån de projektarbeten som genomförts under perioden 2013-2015.


Sammanfattning

Projektnamn

PEBG

Status

Avslutat

RISE roll i projektet

Projektledare

Projektstart

Varaktighet

3 år

Partner

BioGreen, Luleå tekniska universitet, Sveaskog, Smurfit Kappa Kraftliner

Projektmedlemmar