Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
Glas med olika renhet återsmält för utvädering
Foto: Anders Widing

Ökad cirkulär användning av planglas

Projektet syftar till att ta fram en systemmodell för insamling, återvinning och återanvändning av planglas i Sverige.

Det finns utmaning med att starta upp återvinning av planglas till nytt planglas. Den största utmaningen är ekonomisk. Eftersom planglas har ett lågt värde som råmaterial finns det endast ett litet ekonomiskt utrymme att finanserna de extra utgifter och processer som tillkommer får att cirkulera glaset tillbaka till produktionsanläggningen.

I dagsläget samlas en del planglas in på initiativ från kommuner och företag. Glaset som samlas in återvinns i en degraderande spiral där glasets kvalitet förändras på ett sådant sätt att det inte går att återanvända till nytt planglas. Denna del utgör inte ens hälften av planglaset som kasseras. Ett nytt system skulle konkurrera med de befintliga återvinningssystemen.

En ekonomisk utmaning

Det finns dock vinster med att planglas blir nytt planglas. Minskade utsläpp, mindre användning av jungfruliga material och även minskad energiåtgång i produktionsprocessen är de största faktorerna.

Stor potential för miljövinster

I glasproduktion är sand den största naturresursen och det är en ändlig resurs som på flera håll redan har börjat sina och även detta är en faktor att ta i beaktande då cirkulär hantering kommer bli ett måste.

För att producera planglas krävs ca 2 MWh/ton glas. det släpps även ut 300kg CO₂/ton vid smältning av råvaror. För att smälta återvunnet glas släpps inga nya gaser ut, 1 ton återvunnet glas blir 1 ton nytt glas. Dessutom krävs det 30% mindre energi för att smälta återvunnet glas.

Hur skapar vi en cirkulär hantering?

Projektet undersöker de samhälleliga, ekonomiska och tekniska förutsättningarna för cirkulär hantering av glasavfall för både konsumenter och företag. En inventering av marknaden för byggföretag, rivningsföretag samt kommuners återvinningscentraler görs och möjligheterna att sortera glasavfall hos dessa aktörer utreds. Avfallets renhet med avseende på den kemiska och fysiska kvaliteten undersöks för att avgöra vad det återvunna glaset kan användas till. Förpackningsglas, som idag återvinns till 90 %, används som jämförelse ur ekonomisk, logistisk och teknisk synvinkel.

Efterfrågan på återvunnen planglasråvara finns

Det finns en stor efterfrågan på glas att använda i ny produktion och om ett system fungera finns potential att allt planglas som idag deponeras i framtiden återvinns till nya planglasprodukter.

Pilot

Projektet planerar nu en pilot där IKEA kungens kurva ska användas.

Fasaden på IKEA ska byta fasad och i samband med detta kommer glaset samlas in, med hjälp av Ragn-Sells. Ragn-Sells kommer sedan att krosa och sotera ut glaset för vidare transport till Saint Gobian som kommer att återsmälta glaset till nytt planglas.

Sammanfattning

Projektnamn

glasåtervinning

Status

Avslutat

RISE roll i projektet

Projektledning

Projektstart

Varaktighet

2 år

Total budget

2100000

Partner

Saint Gobian, Linneuniversitetet, SSAM - Södra Smålands Avfall och Miljö, Knivsta kommun, NCC, RIVAB, Inwido

Finansiärer

RE:Source

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

9.Hållbar industri, innovationer och infrastruktur