Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Nytt koncept för småskalig produktion och distribution av flytande biogas

Biogasmarknaden står inför förändringar där traditionella marknadssegment med komprimerad fordonsgas tappas till elektriskt drivna fordon, allt medan nya marknader utvecklas för flytande biogas inom industri, tung trafik och sjöfart. Detta leder till behov av nya teknik- och systemlösningar och RISE har inom detta projekt utvecklat ett nytt koncept för småskalig produktion och distribution av flytande biogas.

Askfilter för polering av biogas
Askfilter för polering av biogas

Dagens anläggningar för produktion av flytande biogas använder storskalig konventionell teknik för förvätskningen, med en kapacitet på över 10 tpd och med höga kapitalkostnader som följd. En del av den höga kostnaden utgörs av att det krävs ett extra poleringssteg efter uppgraderingen av biogasen för att ta bort resterande koldioxid, vilket krävs för att kunna förvätska flödet. En ny teknik som använder sig av en absorptionsbädd av träaska ser ut att vara lovande för polering av mindre flöden och på så vis bädda för småskalig LBG-produktion. Tekniken benämns askfilter och utvecklas på RISE i samarbete med SLU.

I detta projekt har vi fokuserat på möjligheten att producera flytande biogas av ett delflöde vid större svenska biogasanläggningar, där utgångspunkten är att anläggningens fulla kapacitet inte kan utnyttjas vid produktion av enbart komprimerad gas. Förädlingen görs med hjälp av ett askfilter och efterföljande torkning av gasen, för att sedan förvätska gasen i StirLNG-4-maskiner. System med en förvätskningskapacitet på 5, 15 respektive 25 GWh/a har granskats.

Även distributionen ingår i systemet som analyserats. Baserat på ett tidigare projekt har ett distributionssystem valts som bygger på isolerade ISO-containrar som permanent monteras på semitrailer. Beräkningarna visar att detta system har lägre totalkostnader än dagens system med stationära lager och tankbilar. I det studerade systemet används ISO-containrar av olika storlek både som lokalt lager och för transporten till kunderna.

Totalt hamnar kostnaden för produktion (polering och förvätskning) och distribution på mellan 3,5 och 5,5 kr/kg, beroende på produktionskapacitet, avstånd och val av containerstorlek. Detta är kostnader som ligger väl i linje med storskalig produktion av flytande biogas och konceptet bedöms därför ha god potential. Ambitionen är nu att vidareutveckla konceptet genom att testa och demonstrera tekniken vid en svensk biogasanläggning. För mer information om systembeskrivning, teknikval och ekonomi för det framtagna konceptet rekommenderas RISE-rapport 2019:53 Nytt innovativt koncept för småskalig produktion och distribution av flytande biogas.


RISE rapport 2019:53 Nytt innovativt koncept för småskalig produktion och distribution av flytande biogas

Sammanfattning

Projektnamn

Produktion och distribution av LBG

Status

Avslutat

RISE roll i projektet

Projektledare

Projektstart

Varaktighet

15 mån

Johan Andersson

Kontaktperson

Johan Andersson

Bitr forskare

+46 10 516 69 02
johan.e.andersson@ri.se

Läs mer om Johan