Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
FINEST fett

Nya livsmedelskoncept kan minska beroendet av åkermark

FINEST forskare utvecklar i samarbete med livsmedelsindustrin nya livsmedelskoncept för att minska beroendet av åkermark. Ett av forskningsprojekten, Power-to-Food-production har potential att bidra till robusthet i livsmedels- och foderförsörjningen under ett föränderligt klimat utan att offra miljömässiga hållbarhetsmål.

Att kunna producera livsmedel som är inte tar åkermark i anspråk skulle kunna bidra väsentligt till den globala livsmedels- och foderproduktionen med kompletterande icke-jordbruksmetoder.

Power- to-Food -porduction(Ptf)  är ett exempel på en sådan experimentell värdekedja. Konceptet är baserat på produktion av livsmedels- (och foder) ingredienser från el och koldioxid och har potential att komplettera jordbruket för att stödja en växande befolkning på jorden. Användningen av PtF skulle kunna bidra till att lindra trycket på många av de andra viktiga planetgränserna, t.ex. g. biosfärintegritet (försumbar markanvändning för ett raffinaderi), biogeokemiska flöden av kväve och användning av fosfor och sötvatten.

I FINEST kommer vi utvärdera hur en potentiell livsmedelskedjan skulle kunna utformas. Vi kommer också att studera miljönyttan, hälsoaspekter och konsumentacceptans och även titta på regelverket runt  den här typen av livsmedel. Vi kommer att utgå från Power-to- food -production med syfte att öka förståelsen för hur experimentell framställning av livsmedel mer generellt skulle kunna bidra till en mer hållbar livsmedelsförsörjning 

PtF kan appliceras på fetter, aminosyror och sockerarter, vilket stöder användningen av PtF-ingredienser i livsmedels- / fodersystemet. Målet inom FINEST med detta fall är att studera hur en ny livsmedelsvärdekedja kan utvecklas, undersöka hinder och möjligheter för storskalig produktion och vilka parter som kan bygga upp värdekedjorna.

Den övergripande visionen med PtF-konceptet är att kunna bidra väsentligt till den globala livsmedels- och foderproduktionen med kompletterande icke-jordbruksmetoder, vilket skulle kunna bidrar en klimatpositiv effekt.

Sammanfattning

Projektnamn

Utveckling av nya livsmedelskoncept

Status

Pågående

RISE roll i projektet

Koordinator

Projektstart

Varaktighet

4 år

Projektets webbplats

Projektmedlemmar

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

8.Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
9.Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
12.Hållbar konsumtion och produktion
13.Bekämpa klimatförändringarna

Kontaktperson

Anders Lorén

Verksamhetsledare

Läs mer om Anders

Kontakta Anders

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Relaterat

FINEST - Om oss

FINEST är en fyraårig centrumsatsning som ska bidra till utveckling och innovation av det svenska livsmedelssystemet. 
Projekt

En hållbar omställning av det framtida livsmedelssystemet

Genom att skapa en systembaserad förståelse för hur livsmedelssystemet, främst i relation till de tre värdekedjorna inom FINEST, har växt fram och vilka utvecklingsvägar som finns framåt, syftar arbetspaketet att bidra till att ås…
Projekt

Innovationsledning i livsmedelssektorn

FINEST är en fyraårig centrumsatsning som ska bidra till utveckling och innovation av det svenska livsmedelssystemet. I det här arbetspaketet utvecklas kunskap om innovation i livsmedelssektorn tillsammans med aktörerna.
Projekt

Hälsosam mat från hållbara livsmedelssystem

Hur kan framtidens livsmedelkedja optimeras ur nutritions och miljöperspektiv? Vilken typ av hållbarhetsindikatorer behöver utvecklas för att kunna vägleda en innovationsprocess? Detta är frågeställningar som hållbarhetsforskarna…
Projekt

FINEST Systeminnovationslabb - En arena för hållbar systemomställning

FINEST Systeminnovationslabb ska ge en stabil plattform för långsiktiga experiment, där aktörer tillsammans försöker utforska och hitta lösningar på våra viktigaste samhällsutmaningar genom nya sätt att tänka och organisera sig
Projekt

Mer svenska bär i livsmedel

En av FINEST målsättningar är bidra till att den norrländska bärindustrin utvecklas och att svenska bär i större utsträckning än idag används i hälsosamma och goda livsmedel. Vi kommer bland annat utveckla nya bärförädlingsprocess…
Projekt

Proteiner från svenska baljväxter

FINEST forskning bidrar till att produktion av svenska baljväxter som kan komplettera traditionella animalieprodukter ska ökat samt att mejerisubstitut och köttsubstitut med proteiner från svenska baljväxter kommer att utvecklats …

Nyheter från FINEST