Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
Konceptskiss MoTFall-applikation

MoTFall - Modern Teknik mot Fallolyckor

MoTFall utvecklar olika typer av lösningar med syfte att förebygga och minska antalet fallolyckor bland äldre. Lösningarna baseras på modern mobil teknik som kan mäta risken för fall och leverera individanpassade åtgärder. Genom tidig prevention av fall ökar möjligheterna till att leva ett friskt och aktivt liv med ökad livskvalitet som följd.

Syfte och mål

Syftet med MoTFall är att samla och bygga kunskap kring fallprevention och utveckla lösningar som tillsammans ger en fallförebyggande effekt. Målen är:

  • Tidig detektion av fallrisk och individanpassade interventioner
  • Affärsmodeller för prevention
  • Kompetenshöjning av personal
  • Kunskapsspridning

Utmaning

I genomsnitt var tredje person över 65 år ramlar årligen, vilket svarar för 70% av alla sjukhusinläggningar till följd av olyckor. Fall och fallskador kostar samhället ca 10 miljarder årligen, fördelat på både landsting och kommun. Ofta leder fall till ofrivilliga aktivitetsbegränsningar på grund av rädslan för nya fall. Detta leder till en ökad risk att falla, minskad livskvalitet och i många fall en för tidig död. I Sverige dör minst 1600 personer varje år efter en fallolycka, merparten äldre.

Lösningar

MoTFall-systemet, bestående av en bärbar sensor (Snubblometer®) och en mobilapplikation, samlar in och bearbetar data för att upptäcka fallrisker och monitorera fallrisk över tid. Användaren får individanpassat stöd via en mobilapplikation att minska denna fallrisk, innehållandes bland annat: Träningsprogram för att stärka balansen, dagens tips, kontakter och social modul samt läsmodul med råd och stöd.

MoTFall tar också fram en digital utbildning för personal inom vård- och omsorg för att öka deras kompetens inom fallprevention. Slutligen jobbar projektet med att etablera en arena för att möjliggöra kunskapsspridning och samverkan inom området på ett nationellt plan.

Effekt

Förväntad effekt är minskat antal fall, vilket i sin tur leder till bättre hälsa och ökad livskvalitet bland de äldre i befolkningen. Minskat antal fall kommer också leda till kostnadsbesparingar, både för vården men även för samhället i stort.

Sammanfattning

Projektnamn

MoTFall

Status

Avslutat

RISE roll i projektet

Projektledare, + projektdeltagare (service design, mätningar)

Projektstart

Varaktighet

2 år

Total budget

17 683 500 SEK

Partner

17 olika partners - offentliga aktörer, ideell sektor, universitet och företag.

Finansiärer

Vinnova

Projektets webbplats

Extern press

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

3.Hälsa och välbefinnande