Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Klimatpositiva koleffektiva flygbränslen, går det? – potential och kostnader

I produktionsprocesser för bioflygbränslen är kolutbytet ofta lågt och mycket av råvarans kol släpps ut som CO2. Men framtidens kommer att ställa stora krav på ett effektivt utnyttjande av biogent kol och/eller negativa klimatutsläpp. Detta projekt gör en systematisk genomgång av möjligheterna att öka utnyttjandet av råvarans biogena kol.

I tillverkningsprocessen för att framställa biodrivmedel (t.ex. flygbränslen) från biomassa hamnar bara en viss del av biomassans kolatomer i produkten. En icke försumbar andel av kolatomerna släpps i de flesta processer ut som koldioxid direkt i tillverkningsprocessen. Detta innebär på kort sikt att klimatnyttan med biodrivmedel minskar eftersom det bidrar till ”kolskulden” som är upphov till en stor del av den debatt som finns kring biodrivmedels hållbarhet (f3, 2018). I ett längre perspektiv innebär utsläpp av koldioxid i tillverkningsprocessen att biomassan utnyttjas mer ineffektivt än om alla biogena kolatomer skulle ingå i produkter som ersätter t.ex. fossila drivmedel. Framtidens tekniker för omvandling och nyttiggörande av biomassa förväntas behöva ha ett högt utnyttjande av biomassans kolatomer för att vara legitima och konkurrenskraftiga.

Infångning och lagring av en del av biomassaråvarans kol ger dessutom möjlighet att tillverka koldioxidnegativa bioflygbränslen. För flygtransporter kan koldioxidnegativa bränslen dessutom ha en speciell betydelse p.g.a. de höghöjdseffekter som i vissa fall kan utgöra en lika stor klimatpåverkan som koldioxidutsläppen (Moldanova et al., 2018). Att enbart byta till förnybara drivmedel rår inte på den del av klimatpåverkan orsakad av höghöjdseffektera, vilket innebär att flyg med ”normala” biobränslen ibland bara kan reducera klimatpåverkan till hälften. Med koldioxidnegativa bioflygbränslen erhålls en möjlighet att kompensera även för dessa höghöjdseffekter och därmed nå flygtransporter med potentiellt ingen eller liten total klimatpåverkan.

Detta projekt syftar till att öka kunskapen, kvantitativt såväl som kvalitativt, om möjligheter och utmaningar kopplat till att öka koleffektiviteten vid bioflygbränsleproduktion för en mer effektiv användning av biomassa samt minskad klimatpåverkan. I projektet utvärderas tekniska och ekonomiska möjligheter och förutsättningar för koldioxidlagring (s.k. BECCS, bio-energy carbon captura and storage) eller koldioxidanvändning (s.k. BECCU, bio-energy carbon captura and utlization). Både termokemiska och biokemiska produktionsvägar beaktas, liksom kommersiella såväl som nya tekniker för koldioxidseparation och biodrivmedelsproduktion. Det beslutsunderlag som tas fram blir relevant för att peka ut tekniker som är långsiktigt konkurrenskraftiga. Underlaget från projektet är relevant på kort sikt (innan implementering av BECCS/BECCU) för att undvika val av tekniker som saknar möjlighet att utvecklas till hög koleffektivitet.

Projektresultat

Projektrapport (pdf, 2.62 MB)

Sammanfattning

Projektnamn

Klimatpositiva koleffektiva jetbränslen

Status

Avslutat

RISE roll i projektet

Projektledare

Projektstart

Varaktighet

17 månader, till 2020-12-31

Total budget

595 kSEK

Partner

Neste, Luleå Tekniska Universitet

Finansiärer

Energimyndigheten, f3 Svenskt kunskapscentrum för förnybara drivmedel, Skyltmax

Koordinator

Projektmedlemmar

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

7.Hållbar energi för alla
Erik Furusjö

Kontaktperson

Erik Furusjö

Forskare

+46 10 228 45 67

Läs mer om Erik

Kontakta Erik
CAPTCHA Den här frågan är till för att testa om du är en mänsklig besökare eller inte för att undvika automatiska skräppostmeddelanden.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Relaterat

Område

Fossilfria drivmedel

Transportindustrin står för en femtedel av världens utsläpp av växthusgaser. Sverige siktar på att 2045 vara ett av världens första fossilfria välfärdsländer och att redan 2030 ha en fossil-oberoende fordonsflotta. Reduktionsplikt…
Område

Bioekonomi

Vår miljöbelastning minskar kraftigt när vi byter ut produkter av fossila resurser till biobaserade alternativ. I en bioekonomi är alla produkter gjorda av förnybara resurser som råvara eller biprodukter från skog och jordbruk. Äm…
Projekt

Bred kompetens kring bioflygbränsle och dess värdekedjor

Ett av regeringens miljömål är att Sverige ska vara fossilfritt år 2050. För att nå målet måste utsläppen av koldioxid minska, och stort fokus ligger på flyget vars bränsle nästan uteslutande är fossilt. På RISE utvecklar forskare…
Projekt

Oljehaltiga jästsvampar för produktion av flygbränsle från sågverksrester

Lågvärda rester från svenska sågverk och träindustri kan potentiellt tillgodose merparten av behovet av bio-baserat drivmedel för inhemsk flygtrafik. Projektet kommer att utveckla teknik för produktion av biodrivmedel via en socke…
Projekt

Validering och demonstration av skogsbaserade bioflygbränslen, steg 1

Projektet syftar till att avriska en investering i en första kommersiell produktionsanläggning för biojetbränsle. Detta förprojekt ska förbereda en demonstration av hela kedjan från skog till flygplan genom att tillhandahålla plan…
Projekt

Från flis till flygplan i Småland - FFS

Projektet syftar till att ta fram kunskap om potentialen för produktion av bioflygbränsle samt identifiera de mest lovande värdekedjorna för Småland. Arbetet bygger vidare på tidigare studier och gör en kvantitativ och sajtspecifi…
Berättelse

Rester från skogen blir framtidens flygbränsle

Flyget står för en stor del av koldioxidutsläppen och ökat resande ställer högre krav på tekniska lösningar för att minska utsläppen. Tillsammans med industrin utvecklar forskare nu fossilfria bränslen av svensk skog.