Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Klimatanpassning genom planerad reträtt

Projektet kommer att ge kunskap om varför planerad reträtt har blivit en ickefråga. Projektet kommer visa hur hinder och möjligheter med planerad reträtt kan tydliggöras med hjälp av innovativ och interaktiv visualisering, vilket kan fungera som ett underlag för beslutsfattare för att ta beslut om långsiktig hållbar markanvändning.

Skärmavbild av vår interaktiva prototyp.
Informationsfilm om förändrade vattennivåer, framtagen av SGI inom ramen för detta projekt.

Det övergripande målet med planerad reträtt (MR) är att öka samhällets motståndskraft mot klimatförändringen genom att tillåta en mer flexibel rörelse av kustlinjen, vilket kommer att gynna både miljön och den socioekonomiska utvecklingen.

Vårt mål är att visa hur MR kan vara ett möjligt alternativ för anpassning till en höjd havsnivå och översvämningar från vattendrag, och hur visualisering kan hjälpa beslutsfattare att ta mer hållbara beslut om fysisk planering.

En stor del av Sveriges befolkning bor nära vattendrag eller kust och de flesta av våra städer ligger invid vatten. Infrastruktur som vägar, järnvägar, broar och kraftstationer har ofta anlagts längs våra flodbankar där markytan är plan. Det innebär att många platser och samhällsfunktioner är sårbara för översvämning, erosion och jordskred - en sårbarhet som förväntas öka när klimatet förändras. Vårt intryck är att städer är anpassade till de vattennivåer som är vanliga idag och att man utgår ifrån att extremsituationerna kommer att vara de samma i framtiden som nu. När havet stiger kommer delar av utsatta kustområden att läggas under vatten.

Uppfattningen om vad planerad reträtt är varierar och det finns en stor okunskap om vad det egentligen innebär. Men, både i Sverige och internationellt finns det exempel där planerad reträtt har tillämpats i mindre omfattning i syfte att återställa våtmarker, främst i obebyggd miljö. Det finns begränsad forskning om potentialen med planerad reträtt i urbana miljöer och det saknas ofta tillräcklig kunskap för att beslut om planerad reträtt ska våga tas. Planerad reträtt handlar om att anpassa sig till en ändrad och dynamisk strandlinje, om att få byggnaderna och infrastruktur till rätt ställe och om att tillåta utrymme åt vatten.Ett tvärvetenskapligt angreppssätt kommer att användas för att:

  1. analysera möjligheter och hinder med MR på flera nivåer,
  2. identifiera kritiska informationsbaserade hinder för MR och analysera hur de kan övervinnas,
  3. visualisera innovativa metoder och tekniker för beslutsfattare på olika nivåer för att kunna ta hållbara politiska beslut om MR,
  4. ange hur innovativa beslutsgrundande metoder och stödjande interaktiva visualiseringstekniker kan användas för att övervinna informationsrelaterade hinder och se vilka möjligheter MR kan erbjuda,
  5. formulera policyanvisningar för svenska politiker och beslutsfattare samt undersöka överförbarheten av resultaten för vidare forskning och genomförande.

Projektet kommer att ge kunskap om varför planerad reträtt har blivit en ickefråga, hur dagens existerande hinder kan övervinnas och hur planerad reträtt kan bli en möjlig strategi för klimatanpassning på vissa platser. Projektet kommer att analysera vilka tekniska, rättsliga, sociala och styrande hinder som finns på olika nivåer i samhället (från nationell och regional, till lokal och individuell), vilka av dessa hinder som är mest kritiska och hur de kan övervinnas. Projektet kommer att visa hur hinder kan tydliggöras genom innovativ och interaktiv visualisering, och vilka möjligheter som planerad reträtt kan bidra med och som kan fungera som ett underlag för beslutsfattare för att ta beslut om långsiktigt hållbar markanvändning.

Sammanfattning

Projektnamn

CAMEL

Status

Avslutat

Region

Region Östergötland

RISE roll i projektet

Projektdeltagare

Projektstart

Varaktighet

35 månader

Partner

Statens Geotekniska Institut, SMHI, Linköpings universitet

Finansiärer

Forskningsrådet Formas

Projektets webbplats

Extern press

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

11.Hållbara städer och samhällen