Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

IPOS Svenskt trä – Innovationspotential för det biobaserade samhället

IPOS är ett strategiskt innovationsprojekt inom BioInnovation Construction & Design som leds av Karin Sandberg på RISE. IPOS består av fyra delprojekt: DeProtion-Design, produktutveckling & kommunikation, behovsstyrd förädling av svenskt trä, fasaden i staden snabb, snygg, smart och bärande utomhusträ.

Syfte

Projektets syfte är att göra en kraftsamling för att utifrån svensk träråvara och med fokus på furu utveckla nya material, processer, produkter och arbetssätt.

Mål

Målet med projektet är att inom tre år ökat förädlingsvärde på trä och framförallt furan samt utveckla innovativa behovsanpassade material, produkter och processer som i alla led effektiviseras från kundrelationer till produktionsprocessen.

Utmaning

Under de senaste åren har aktiviteten på furumarknaden avtagit och förnyelsen av produkter baserade på furu har avstannat. I stället har mer snabbväxande träslag med kraftigt konkurrerande priser tagit allt större marknadsandelar. Svensk furu är ett högkvalitativt träslag med stor potential till utveckling, men dess inneboende värden måste förtydligas och utvecklas för att efterfrågan ska stiga. Även nya användningsområden för träslaget bör utvärderas. Detta kommer innovationsprojektet IPOS att fokusera på.

Effekt

Ett av vår tids största hot är den globala uppvärmningen och de utmaningar den medför. Vi måste ställa om våra konsumtionsbeteenden och använda jordens resurser på ett så effektivt sätt som möjligt. Trä är ett hållbart material som genom utveckling kan ersätta fossilbaserade material och produkter. Projektets roll är att utveckla dessa för att göra dem så konkurrenskraftiga i pris och materialegenskaper som möjligt.

IPOS fyra delprojekt

 • Delprojekt 1 – DeProtion-Design, produktutveckling & kommunikation
  Kerstin Johansen, LiU, kommer att utveckla en generell innovativ produktutvecklingsmodell. Den ska stödja träbranschens utveckling av produkter med värdeadderande design och/eller med stöd av design-automation.
 • Delprojekt 2 – Behovsstyrd förädling av svenskt trä
  Bror Sundqvist, LTU, kommer att fokusera på att säkerställa effektiva basprocesser som kan leverera rätt trämaterial för fortsatt förädling inom värdekedjorna industriellt träbyggande, samt exteriöra och interiöra snickeriprodukter. Det kan t.ex. handla om brandskydd, formstabilitet, hårdhet och nötningsbeständighet samt träytors estetiska och taktila egenskaper.
 • Delprojekt 3 – Fasaden i staden snabb, snygg, smart
  Karin Sandberg/Anna Pousette, RISE, kommer att utveckla ett koncept för tilltalande funktionella fasadsystem för stadsmiljö med ett ökat arkitektoniskt utrymme, långa underhållsintervall och konkurrenskraftig kostnadsbild samt tydlig miljöprofil.
 • Delprojekt 4 – Bärande utomhusträ
  Erik Serrano, LTH, kommer att ta vidare den kunskap som finns om kemisk modifiering av bärande utomhusträ. Ett långsiktigt mål med projektet är en ökad användning av trä i byggandet, framförallt byggandet av bärande utomhuskonstruktioner.

I projektet ingår ett 40-tal aktörer som finns beskrivna på BioInnovations hemsida. Strategiska innovationsprogrammet BioInnovation en gemensam satsning av Vinnova, Formas och Energimyndigheten samt de deltagande partners medfinansiering.

 

Sammanfattning

Projektnamn

IPOS

Status

Pågående

RISE roll i projektet

Koordinator och projketledare

Projektstart

Varaktighet

2020-11-30

Total budget

52 Mkr

Finansiärer

Vinnova Sveriges Innovations myndighet

Projektets webbplats

Koordinator

Extern press

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

5.Jämställdhet
9.Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
11.Hållbara städer och samhällen
12.Hållbar konsumtion och produktion
Karin Sandberg

Kontaktperson

Karin Sandberg

Senior Forskare

Läs mer om Karin

Kontakta Karin

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.