Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
ko på bete
Foto: Eva Salomon

Hur förebygga att kor trampar sönder betet?

Upptrampade och leriga ytor på kornas bete kan påverka kotrafik, djurhälsa och mjölkkvalitet. En lösning kan vara att använda tramptåliga blandningar av betesväxter. En annan lösning kan vara att stabilisera markytan på särskilt hårt belastade ytor, exempelvis vid grindhål.

Lantbrukare upplever att problem med upptrampade beten och smutsiga mjölkkor ökar med större besättningar. Syftena var att 1) jämföra fyra fröblandningar under fyra betessäsonger för att utvärdera tramptålighet och förmåga att reparera sig, samt jämföra den botaniska sammansättningen, avkastning och näringsvärdet. 2) utvärdera hållbarhet för tre markstabiliserande material i grindöppningar jämfört med ingen åtgärd. Fröblandningarna betades 17 gånger och andelen vegetationstäcke var överlag hög (över 88%). Vid två avbetningar kom stora mängder regn och orsakade svåra trampskador men efter vila hade vegetationen reparerat sig. Vitklöver och rörsvingel ökade medan ängsgröe minskade. Andelen rajgräs bibehölls. Fröblandningar med vitklöver innehöll mer energi, råprotein (hög-, sensommar) och mindre fibrer än de utan vitklöver. Krossat stenmaterial med kalk vid grindöppningen hade god hållbarhet och en rimlig kostnad.


informationsblad

Sammanfattning

Projektnamn

Kamp mot tramp

Status

Avslutat

RISE roll i projektet

Projektledare/projektdeltagare

Projektstart

Varaktighet

2018-12-31

Total budget

2,6 Mkr

Partner

Sveriges lantbruksuniversitet institutionen för husdjurens utfodring och vård, Sveriges lantbruksuniversitet institutionen för växtproduktionsekologi

Finansiärer

stiftelsen lantbruksforskning

Projektets webbplats

Projektmedlemmar

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

3.Hälsa och välbefinnande
12.Hållbar konsumtion och produktion
Eva Salomon

Kontaktperson

Eva Salomon

Docent Enhetschef

Läs mer om Eva

Kontakta Eva

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.