Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
Gasuppgraderingsanläggningen i Karlskoga
Foto: Daniel Tamm

Hållbara biogasbaserade transportlösningar

Deponigas är en metanrik gasblandning som bildas när organiskt avfall bryts ner i deponier. Ofta innehåller den även andra ämnen som koldioxid, kväve, syre och andra föroreningar som ska tas bort för att kunna använda gasen. I projektet ska lösningar identifieras för att separera metan från syre och kväve så att deponigas kan användas som bränsle.

Deponigas är en metanrik resurs som uppstår vid anaerob nedbrytning av organiskt material i deponier, och som bidrar, genom sin höga metanhalt, till växthuseffekten när den släpps ut till atmosfären. Gasen kan istället nyttiggöras som bränsle eller råvara, men måste renas för att kunna användas till högvärdiga tillämpningar såsom fordonsbränsle. Denna rening eller uppgradering är olika svår för olika komponenter: Medan det finns ett flertal tekniker för att avlägsna t.ex. koldioxid, vattenånga och svavelväte, klarar dagens lösningar normalt inte att separera metan från syre och kväve.

Transportsektorn står idag inför stora förändringar, där fossila bränslen måste fasas ut och ersättas med hållbara alternativ. Samtidigt gör utvecklingen på elektromobiliteten att komprimerad fordonsgas möter en allt större konkurrens från elbilarna, så att det är viktigt för biogasbranschen att utveckla andra marknader. Därför skiftar utvecklingsfokus allt mer till marknaden för flytande metan (bio-LNG) som ett alternativt bränsle till tunga fordon. Denna marknad för tunga transporter anses ha stort behov av att ersätta dagens fossila diesel med klimatsmartare bränslen, samtidigt som alternativen är få.

För att öppna upp bio-LNG-marknaden för deponigas behövs det kostnadseffektiva teknikkedjor för uppgradering och förvätskning, där förvätskningen ställer stora krav på gasens renhet. Dagens teknikkedjor är oftast inte lämpade för uppgradering och förvätskning av deponigas där syre och kväve är vanligt förekommande. Därför syftar projektet till att identifiera tekniker som kan komplettera dagens gasuppgradering så att kväve och syre avskiljs i så stor utsträckning från deponigas att produkten kan förvätskas och användas som bio-LNG för att ersätta fossila bränslen.

Nya möjligheter att förädla deponigas ger dessutom ytterligare incitament att fånga in och nyttiggöra gasen, så att mindre metan från deponierna läcker till atmosfären. Därmed får projektet en dubbel klimatnytta.


Sammanfattning

Projektnamn

Triple F

Status

Pågående

RISE roll i projektet

Projektledare

Projektstart

Varaktighet

minst 1 år

Total budget

683 000 SEK

Partner

Puregas Solutions AB, Biogas Systems AB

Finansiärer

Triple F (Fossil Free Freight)

Projektmedlemmar

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

7.Hållbar energi för alla
11.Hållbara städer och samhällen
13.Bekämpa klimatförändringarna
Daniel Tamm

Kontaktperson

Daniel Tamm

Senior Projektledare

+46 10 516 69 75
daniel.tamm@ri.se

Läs mer om Daniel