Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
rapportomslag

Global Outlook Papermaking towards the future

Vikande efterfrågan på tryckpapper i kombination med en lovande framtid för nya klimatvänliga produkter driver på omställningen av pappersindustrin. Den andra rapporten i vår serie "Global Outlook" presenterar de viktigaste trenderna och drivkrafterna för framtidens papperstillverkning.

”År 2030 förväntas moderna bioraffinaderier utgöra kärnan i många företagskluster. En väl organiserad verksamhetsstruktur har utvecklats över tid där företag som säljer bioenergi, material, kemikalier och konsumentprodukter samarbetar för att driva bioverksamhet. Det "biobaserade samhället" är äntligen en realitet. Biobaserade plaster, kemikalier och textilier står för nästan 50 procent av sina respektive marknadsandelar, och fiberbaserade material används för en mängd olika applikationer. Dessutom har utarmning av oljereserverna medfört att de traditionella leverantörerna av oljebaserade plaster, kemikalier och energi nu vänder sig till skogen för råvaror, vilket har gjort konkurrensen om skogen mer intensiv än någonsin.”

Detta framtidsscenario beskrivs i rapporten ”Papermaking Towards the Future” som är en kritisk analys av de viktigaste frågorna för branschen i dag och i framtiden. Baserat på expertundersökningar med 150 respondenter från 21 olika länder, intervjuer, workshops och arbetsgrupper har RISE tillsammans med analysföretaget Kairos Future tagit fram de viktigaste drivkrafterna och trenderna för industrins utveckling mot år 2030.

Enligt de tillfrågade experterna kommer en av de största utmaningarna för industrin att vara bristen på välutbildad personal. En annan är minskad tillgång på fiberråvara då konkurrensen om råvara till andra biobaserade produkter ökar vilket skapar ett allt större behov av nya resurseffektiva produktionsprocesser.

Medan efterfrågan på tryckpapper är vikande växer marknaden för förpackningsmaterial och mjukpapper. Enligt studien har branschen goda förutsättningar att ställa om till bioraffinaderier som skulle kunna producera en rad nya produkter för det biobaserade samhället. 42 procent av respondenterna svarade att bioraffinering skulle bli den lönsammaste investeringen på tio års sikt.

– Omställningen kommer att medföra helt nya företagskonstellationer, affärsmodeller och marknadssegment. Som vi kunde se i studien visar trenden att vi går från storskalighet, att lönsamhet snarare ligger i en bred portfölj av specialiserade produkter som tillverkas i mindre kvantiteter, säger Paul Krochak, RISE.

Sammanfattning

Projektnamn

Papermaking towards the future

Status

Avslutat

RISE roll i projektet

RISE finansierar och forskar.

Projektstart

Varaktighet

12 månader

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

9.Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
Paul Krochak

Kontaktperson

Paul Krochak

Forskning och Affärsutvecklare

Läs mer om Paul

Kontakta Paul

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.