Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
illustration av globala noder

GIC - Governance Innovation Center

Genom att skapa en oberoende, nationell arena för tvärsektoriell samverkan och problemlösning, ska GIC bidra till utvecklingen av en resilient, hållbar samhällsstruktur och bereda väg för lösningar på komplexa sociala, sociotekniska och miljömässiga samhällsutmaningar.

RISE har inlett arbetet med att mobilisera för ett Governance Innovation Center (GIC). GIC placerar sig i mellanrummet mellan befintliga aktörer i det svenska innovationssystemet, för att skapa en nationell kraftsamling som kan katalysera innovation i strategiskt styre, ledarskap och organisering – det vi kallar för “Governance innovation”. 

Utmaning  

För att Sverige ska nå målen för hållbar samhällsutveckling behövs en snabbare omställningstakt. Samhället behöver bygga upp sin institutionella förmåga för att realisera värdet av de satsningar som genomförs och skala upp de innovationer som har potential att erbjuda lösningar på våra samhällsutmaningar. Vi behöver en samlande punkt som kan möjliggöra att vi drar full nytta av innovation, realiserar potentialen i data, möter komplexitet och agerar proaktivt; att vi accelererar omställningstakten för att med god beredskap kunna hantera oväntade skeenden. 

De strukturer dagens problemlösningsstrategier förväntas följa är ofta anpassade efter situationer med linjära problemställningar där grunden bygger på att man kan förutsäga lösningen på ett problem. Vi rör oss dock mot ett samhälle med ökad komplexitet, snabbare förändringstakt, mer osäkerhet och organisering som i allt högre grad utgörs av nätverk mellan olika aktörer. Arvet av lagar, regler och organisationsmodeller från 1900-talets industrisamhälle som idag står som modell för samhällets strukturer behöver utmanas och ersättas. 

Projektets syfte & mål  

För att utveckla och samla RISE förmåga att möta dessa mångfasetterade utmaningar har RISE initierat arbetet med att mobilisera för ett GIC, med målet att samla metodik för hur samhällets Governance kan innoveras – vilket är en grundförutsättning för en snabb och långsiktigt hållbar innovations- och omställningskapacitet. Syftet är att stödja utvecklingen av en styrning som kan möta samhällets utmaningar samt öppna upp för ett nationellt helhetsgrepp kring styrning och systemförändring från mikro- till makronivå. 

GIC ska på sikt, med hjälp av aktiviteter och kunskapsbyggande inom Governance Innovation, göra Sverige och dess Governance till ett internationellt föredöme för hållbar system- och samhällsomställning.  

”Med governance innovation kan vi ligga i framkant av internationell utveckling, genom att tillsammans förändra Sveriges förutsättningar för förändring, så att vi i vår olikhet drar Sverige åt samma riktning. Då tar vi nationens innovationssystem till en högre takt i omställningen mot ett hållbart samhälle.” 
– Daniel Bengtsson, Senior projektledare och futurist på RISE. Läs Daniels krönika om governance innovaton här

Projektets beståndsdelar 

  • Digital Innovation – Med en välfungerande, grundläggande informationsinfrastruktur finns stora möjligheter att innovera, effektivisera och reformera betydande delar av samhällets strukturer. För att komma dit krävs tekniska och organisatoriska lösningar för datahantering, nya sätt att implementera artificiell intelligens (AI) för att effektivisera processer och beslut, men också att vi utvecklar mekanismer för att undvika negativa konsekvenser med digitaliserade tjänster och beslut.
     
  • Anticipation Accelerator – Behovet av att kunna föreställa sig morgondagens hållbara samhälle och agera proaktivt i en alltmer komplex, dynamisk värld kräver ökad förmåga att kunna tänka i ”alternativa framtider”. Genom att ta vara på den mänskliga fantasin kan vi utveckla en förmåga att på ett konstruktivt sätt ta sikte på önskade framtider, istället för att reagera på förändringar i nutid. Accelererad proaktiv kapacitet och framtidskunnighet (det vi valt att kalla ”Anticipation Accelerator”) samlar kunskap och metoder för att utveckla denna förmåga.
     
  • Policy Innovation – En av de mest utvecklade metoderna för arbete med Policy innovation är genom Policy lab. Många av dagens utmaningar är komplexa och befinner sig på systemnivå. En myndighet har svårt att verka utanför sitt uttalade uppdrag. Policy lab, som verkar fristående från en myndighet, kan däremot ta sig an utmaningar som ligger inom flera myndigheters olika områden, arbeta sektorsövergripande och på så sätt få saker och ting att hända. 

 
Effekt 

GIC är den samlande plattform för Governance Innovation som idag saknas, kan realisera värdena av de satsningar som görs av RISE och andra samhällsaktörer, och på så vis accelerera omställningen samt skapa bättre förutsättningar för Sverige att uppnå de globala hållbarhetsmålen. På sikt är Sverige världens första klimatneutrala välfärdsstat där alla medborgare har möjligheten att leva ett bra liv. 

Governance Innovation Sverige – GIC & Samarbetspartners digitala fönster 

En del i GIC-projektet har initierats tillsammans med samarbetspartners, genom lanseringen av ett digitalt fönster för Governance Innovation Sverige. Detta blir en digital arena i samma syfte som det övergripande GIC projektet - att samla kunskap och skapa nya samarbeten kring Governance Innovation. Ett lanseringsevent för det digitala fönstret går av stapeln den 1 juni 2021, och hemsidan publiceras inom kort. Vill du som aktör stå bakom initiativet finns en deklaration att skriva under på hemsidan, tillsammans med andra förslag på hur du kan engagera dig.

Sammanfattning

Projektnamn

Governance Innovation Center

Status

Pågående

RISE roll i projektet

Projektledare

Projektstart

Varaktighet

Treårigt utvecklingsprojekt

Projektmedlemmar

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

8.Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
9.Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
10.Minskad ojämlikhet
11.Hållbara städer och samhällen
16.Fredliga och inkluderande samhällen
Lovisa Vildö

Kontaktperson

Lovisa Vildö

Projektledare

Läs mer om Lovisa

Kontakta Lovisa
CAPTCHA This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Daniel Bengtsson

Kontaktperson

Daniel Bengtsson

Senior Projektledare

Läs mer om Daniel

Kontakta Daniel
CAPTCHA This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.